Aktualności podatkowe

Od 1 czerwca nowy wzór i nowe terminy wystawiania świadectwa pracy

2017-06-01

Od 1 czerwca obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Zmianie uległy także zasady wydawania świadectw pracy.

Nowy wzór świadectwa pracy od 1 czerwca

Źródło: YAY foto

 

Zmiany we wzorze świadectwa pracy wynikają z opublikowanego najnowszego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2017 poz.1044). Nowy wzór można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

 

Bezpłatne  SMS Opis pliku
Świadectwo pracy

Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.,
na podstawie Dz.U. 2017, poz. 1044

 

Nowe zasady wystawiania świadectw pracy od 1 czerwca 2017 roku

Nowy wzór świadectwa pracy jest konsekwencją zmian, jakie zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów pracodawca zobowiązany był do wystawienia świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Bez znaczenia dla tego obowiązku pozostawał fakt rozliczenia pracownika z pracodawcą.

W myśl nowych przepisów zmianie ulegają przede wszystkim terminy wystawiania świadectwa pracy:

  • W przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca zobowiązany jest wydać nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie,
  • W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia - na żądanie pracownika pracodawca w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez niego świadectwa pracy, zobowiązany jest uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu,
  • W przypadku zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy na pracodawcy ciąży obowiązek wydania pracownikowi nowego świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd,
  • Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w ustawowym terminie nie jest możliwe, pracodawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 55 § 1¹ KP), pracownik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przedłożyć u pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy.

 

Zmiany dotkną również świadectw pracy wydawanych pracownikom tymczasowym. W myśl przepisów obowiązujących od 1 czerwca pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zobowiązany będzie zamieścić w świadectwie pracy wydanym pracownikowi tymczasowemu również informacje dotyczące każdego pracodawcy na rzecz którego pracownik tymczasowy świadczył pracę tymczasową - ze wskazaniem okresów wykonywania tej pracy.

 

Iwona Maczalska, VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz