Aktualności podatkowe

22.11 Wykaz zmian PIT na lata 2007-2009

Omawiając zmiany PIT często wymienia się zniesienie czy dodatnie nowych ulg, nową skalę podatkową, podatek od mieszkań, nową definicję samozatrudnienia. W ustawie znalazły się jednak inne rewolucyjne rozwiązania.

Przede wszystkim żegnamy się z deklaracjami PIT-4, PIT-5 i PIT-5L. Mamy nowy podatek - tonażowy. Działy specjalne produkcji rolnej mogą korzystać z podatku liniowego. Choć znika amortyzacja 30% dla nowych środków trwałych, mamy ekspresową amortyzację do 50000 euro rocznie. Uregulowano oczywiście kursy przeliczenia przychodów, kosztów, podatku, a także różnice kursowe (podatnicy na pełnych księgach mają nawet prawo wyboru zasad!). Korzystnie uregulowano datę powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach okresowych.

Niekorzystne rozwiązania to dla podatników przede wszystkim bardziej restrykcyjna definicja samochodu. Podatek od sprzedaży mieszkań nie jest jednak niekorzystny dla większości podatników - ci, którzy zameldowani są w danej nieruchomości cały rok, mogą bez podatku sprzedać mieszkanie czy dom nawet po upływie 12 miesięcy, nie muszą czekać 5 lat.

Do tego należy dodać nowe regulacje odnośnie diet dla pracujących za granicą - warto tu stwierdzić, że 1 dieta dziennie obowiązuje już odnośnie dochodów w roku 2006!

Nie oceniajmy Ministerstwa Finansów surowo za brak obniżek podatków. Duża część wprowadzonych przez najnowszą nowelizację zmian to i tak ogromny krok naprzód, biorąc pod uwagę dotychczasową politykę resortu...

Te zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jeszcze w 2006r.

Chwila obowiązku podatkowego Art.14ust.1g Podatnicy, którzy ustalali moment powstania obowiązku podatkowego w usługach komunalnych oraz telekomunikacyjnych z chwilą terminu płatności, stosują dotychczasowe i niezmienione zasady do faktur wystawionych przed 1 stycznia 2007r. (przepisy przejściowe).

Te zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2007r.

Podatek tonażowy Art.2 ust.1 pkt 6, art.6 ust.9 Wyłączono z opodatkowania PIT przychody opodatkowane podatkiem tonażowym. Tonażowy uniemożliwia rozliczenie wspókne małżonków i preferencyjne osoby samotnie wychowującej dzieci.
Utrzymanie rodziny Art.2 ust.1 pkt 7 Nieopodatkowane pozostaną świadczenia małżonków dla utrzymania rodziny (w pieniądzu i w usługach)
Rezydencja podatkowa Art.3 ust.1 Doprecyzowano, iż pojęcie rezydencji podatkowej (nieograniczony obowiązek podatkowy) odnosi się również do przychodów podatnika.
Miejsce zamieszkania Art.3 ust.1a Dodano definicję miejsca zamieszkania jako ośrodek interesów życiowych w Polsce albo pobyt w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym.
Rezydencja podatkowa Art.3 ust.2a Doprecyzowano, iż pojęcie braku rezydencji podatkowej (ograniczony obowiązek podatkowy) odnosi się również do przychodów podatnika.
Dochody nierezydentów Art.3 ust.2b Podano przykłady dochodów nierezydentów osiąganych na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty.
Miejsce zamieszkania Art.4a Pierwszeństwo w ustaleniu miejsca zamieszkania mają przepisy umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.
Działalność gospodarcza Art.5a pkt 6, art.5b Nowa definicja działalności gospodarczej - zorganizowana, ciągła, bez względu na rezultat, ale niekoniecznie w celu osiągnięcia zysku. Dodano wyłączenia odnoszące się do wykonywania pracy w warunkach quasi pracowniczych.
Dyskonto Art.5a pkt 12 Definicja dyskonta (np. weksla)
Samochód osobowy Art.5a pkt 19, art.5c Zrównanie definicji z definicją z art.86 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług - te same samochody wiążą się z ograniczeniami PIT i VAT. Niezbędne będą nowe zaświadczenia - jak w zakresie VAT. Samochody nabyte do 31 grudnia 2006r. - dotychczasowe zasady  będą kontynuowane (data nabycia, a nie otrzymania czy wystawienia faktury).
Definicje Art.5b pkt 20-22 Nowe definicje: małego podatnika, certyfikatu rezydencji oraz zagranicznego zakładu.
Wspólne rozliczenie Art.6 ust.2 Dla wspólnego rozliczenia niezbędna jest wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy.
Rozliczenie z dzieckiem Art.6 ust.4 pkt 2 Doprecyzowanie - zasiłek pielęgnacyjny otrzymują dzieci, a nie rodzice na dzieci.
Działy specjalne Art.8 ust.1a Przychody również z działów specjalnych opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami opodatkowanymi wg skali
Dochody wspólne małżonków Art.8 ust.5 Doprecyzowanie, że chodzi o deklaracje o dochodzie (stracie).
Doprecyzowanie Art.9 ust.1a Wyłączenia z zasad ogólnych - w związku ze skreśleniem / dodaniem przepisów
Utrata prawa do liniowego Art.9a  ust.3 Warunki utraty nie zmienione, jednak po utracie nie trzeba składać deklaracji - wystarczy zapłacić podatek z odsetkami.
Zakres liniowego Art.9a ust.5 Doprecyzowanie - warunki te same: każda działalność jest opodatkowana liniowym, bez względu na to, czy to udział w spółce, czy też działalność samodzielna. 
Działy specjalne - liniowy Art.9a ust.7-8, art.21 ust.1 pkt 3 lit.f Podatnicy działów specjalnych również mogą płacić podatek liniowy - oświadczenia o wyborze do 30 listopada. Na rok 2007 do 20 stycznia 2007r. W związku z tym również odszkodowania takich podatników są opodatkowane.
Przeliczanie podatku zagranicznego Art.11a Podatek zapłacony za granicą przeliczyć należy tak, jak przychody zagraniczne.
Przeliczanie przychodu z działalności Art.14 ust.1a Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego - nie będzie zatem już kursu NBP sprzed 14-tej i po 14-tej. Zawsze ogłoszony na dzień poprzedni.
Przychód z działalności Art.14 ust.1b-1i Nowa data powstania obowiązku podatkowego. Nowa metoda - w przypadku rozliczania usługi w okresach rozliczeniowych ostatni dzień okresu zgodnie z umową czy fakturą, nie rzadziej niż raz w roku. Faktury z terminem płatności po 2006r. wystawione w 2006r. - obowiązek podatkowy wg dotychczasowych zasad, jeżeli uległ zmianie.
Przychód z nieodpłatnego świadczenia Art.14 ust.2 pkt 8, art.21 ust.1 pkt 125, art.21 ust.20 Nie stanowi przychodu świadczenie od osoby w I albo II grupie dot. podatku od spadków i darowizn. Nie dotyczy to jednak nieodpłatnych przychodów ze stosunku pracy.
Przychód z nieruchomości mieszkalnych Art.14 ust.2c Przychód z nieruchomości mieszkalnych firmowych - opodatkowany jak przychód prywatny (19% od zysku). Zmiana w związku z likwidacją 10% PIT od przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
Różnice kursowe Art.14b Podatnicy prowadzący kpir ustalają różnice kursowe zgodnie z art.24c. Prowadzący księgi rachunkowe - mogą wybrać albo art.24c albo zasady dot. rachunkowości.
Przychody z innych źródeł Art.20 ust.1 Doprecyzowanie definicji
Dochody nieujawnione Art.20 ust.3 Dochody, z których pokryto nadmierne wydatki, powinny być uprzednio opodatkowane. Istnieje ryzyko, że tymi dochodami będą wszelkie dochody nie wykazane w zeznaniu, nawet drobne omyłki. W takim wypadku koszty uzyskania takich przychodów nie będą kosztami np. z działalności gospodarczej, ale z przychodów z innych źródeł.
Praca za granicą - diety Art.21 ust.1 pkt 20, ust.15 Wolne od podatku 30% diety za każdy dzień pracy za granicą. Nie dotyczy pracowników przebywających w podróży służbowej za granicą (oni 100% diety). Do dochodu za rok 2006 stosujemy nowe zwolnienie, chyba że dotychczasowe rozwiązania były korzystniejsze (większa kwota zwolnienia).
Zwolnienia mieszkaniowe Art.20 ust.1 pkt 32-32a, ust.16 Uchylenie zwolnień - wydatkowanie w ciągu 2 lat na określony cel mieszkaniowy oraz zwolnienie przychodów z zamiany.
Przychody z zamiany Art.21 ust.1 pkt 32b Wolne przychody z zamiany rzeczy lub praw do 2280zł z tytułu jednej umowy
Przychody ze zbycia nieruchomości Art.21 ust.1 pkt 126, art.21 ust.2-2a, 21-22, art.28 Wolne przychody ze sprzedaży domu/mieszkania, jeżeli podatnik był tam zameldowany na pobyt stały przez okres min. 12 miesięcy przed datą zbycia (a nie uzyskania przychodu!). Dotyczy obojga małżonków (oboje muszą być zameldowani). Warunkiem - złożenie w 14 dni oświadczenia w US o spełnieniu warunków. Usunięto przepis ze starymi zasadami opodatkowania. Warunki zwolnienia należy zachować pomimo uchylenia przepisów w sytuacji, gdy ktoś wcześniej uzyskał przychód i ma spełnić warunki zwolnienia poprzez np. wydatkowanie środków na określony cel. Uwaga - podatnicy którzy nabędą mieszkanie do końca 2006r. stosować będą dotychczasowe zasady opodatkowania ich sprzedaży.
Alimenty Art.21 ust.1 pkt 127 Wolne od podatku alimenty na rzecz dzieci (do 25 lat, chyba że zasiłek pielęgnacyjny) oraz na rzecz innych osób do 700zł miesięcznie
Inne zwolnienia Art.21 ust.1 pkt 128-129 Dot. świadczeń dla bezrobotnych za prace społecznie użyteczne i dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych z budżetu państwa albo samorządu.
Pracownicy tymczasowi Art.21 ust.1a Stosowanie zwolnień dotyczących różnych świadczeń od pracodawcy (np. bhp) również w stosunku do świadczeń od pracodawcy użytkownika.
SSE Art.21 ust.5b Procedura postępowania na wypadek utraty prawa do zwolnienia
Stypendia Art.21 ust.10 Doprecyzowanie w związku ze zmianami.
Koszty uzyskania przychodów Art.15 ust.1, 1a Również w celu zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodów. Przeliczamy wg kursu NBP z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu.
Koszty w czasie Art.22 ust.5-5d

Księgi rachunkowe: koszty w danym roku i w latach poprzednich potrącalne w tym roku, w którym osiągnięto odpowiadające im przychody. Określono datę kosztów poniesionych po zamknięciu roku. Koszty pośrednie proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Data kosztu - data ujęcia w księgach faktury czy innego dokumentu.

Koszty w czasie kpir Art.22 ust.6b Podatnicy prowadzący kpir jak księgi ujmują koszty w dacie wystawienia faktury.
Koszt zbycia nieruchomosci Art.22 ust.6c-6f Procedura ustalania kosztów ze zbycia nieruchomości, wzięto pod uwagę dokonane modernizacje, ustalono sposób podwyższania kosztów ze względu na inflację (przy inflacji ujemnej nie ma jednak obniżki).
Ryczałtowe koszty Art.22 ust.9 pkt 1 i 2 Poszerzono listę twórców, którzy inaczej rozliczają prawa od licencji za kolejne lata
Czasowe nie stosowanie przepisów Art.22 ust.11,12,13 Przepisów tych nie stosuje się do rozliczenia dochodów w roku 2007 i 2008.
Wartości niematerialne i prawne Art.22b ust.1 pkt 6 W zakresie definicji części wartości niematerialnych i prawnych odesłano do prawa o własności przemysłowej.
Odsetki po roku - środki trwałe Art.223 ust.1 pkt 4 W przypadku przekroczenia roku użytkowania majątku nietrwałego odsetki wykazujemy w zeznaniu rocznym, nie w innych deklaracjach.
Wartość początkowa Art.22g ust.1 pkt 5, ust.5-6 Wartość początkowa w razie otrzymania po likwidacji osoby prawnej - ustala podatnik, nie wyższa niż rynkowa. Różnice kursowe do wartości - do dnia przekazania bez względu na sposób przekazania do używania.
Małżonkowie Art.22g ust.13 pkt 3 i 4 Usuwa się zasady kontynuacji w sytuacji zmiany działalności: jedno lub oboje odrębnie na wspólną i odwrotnie. W takich sytuacjach stosujemy zasady ogólne.
Wartość początkowa Art.22g ust.14a-14b, ust.16 Zasady ustalania wartości początkowej w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze aportu oraz w razie otrzymania po likwidacji osoby prawnej (+ zmiana wynikająca z numeracji).
Odpisy Art.22h ust.3a-3b Zasady określone w ust.3 również w razie nabycia w drodze aportu oraz otrzymania po likwidacji.
Używane i ulepszone Art.22j ust.1 pkt 2-4 Budynki niemieszkalne  - okres amortyzacji 40 lat skraca się o lata po oddaniu do użytkowania (ale okres amortyzacji nie krótszy niż 10 lat). Kto rozpoczął amortyzację według dotychczasowych zasad, będzie je kontynuować.
Degresywna Art.22k ust.1 Bez liniowej w dalszym ciągu amortyzacji. Kto rozpoczął amortyzację samochodu według dotychczasowych zasad, będzie je kontynuować.
Amortyzacja 30% Art.22k ust.4-6 Koniec 30% amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Kto zaczał amortyzację według dotychczasowych zasad, będzie je kontynuować.
Amortyzacja 50000 euro Art.22k ust.7-12 Podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy mogą amortyzować w pierwszym roku 50000 euro (KŚT 3-8 bez samochodów osobowych).
Koszty reklamy Art.23 ust.1 pkt 23 Wydatki na reklamę w pełni kosztem uzyskania przychodu. Wydatki na reprezentację - w szczególności gastronomia, żywność, napoje, alkohol - nigdy. Wraz z tym przepisem zmieniono prawo farmaceutyczne, gdzie każda reklama określona była jako publiczna.
Koszty dochodów wolnych Art.23 ust.1 pkt 56 Doprecyzowanie w związku ze zmianami.
Świadczenia zdrowotne Art.23 ust.1 pkt 60 Kosztami są wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników.
Różnice kursowe Art.24c Sposób naliczania różnic kursowych - w tym definicja dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
Podmioty powiązane Art.25 ust.4a, 6a, art.25a ust.5a Doprecyzowanie metod szacowania.
Podstawa opodatkowania Art.26 ust.1 Zmiana wynikająca z innych zmienionych przepisów.
Odliczenie składek ZUS Art.26 ust.1 pkt 2 lit. b Zmiana doprecyzowująca
Darowizny, krwiodawcy Art.26 ust.1 pkt 9, ust.6e, ust.7 pkt 2 Odliczamy również darowizny na rzecz organizacji z UE (dodatkowe warunki przy odliczeniu darowizn na rzecz takich organizacji). Nowe odliczenie dla krwiodawców - wg ekwiwalentu pieniężnego za krew, do 6% dochodu (w zaświadczeniu nie ma krwi, za którą wypłacono ekwiwalent).
VAT w darowiznie Art.26 ust.6 Zmiana doprecyzowująca
Wyłączenie odliczenia Art.26 ust.13a Zmiana doprecyzowująca w związku z podatkiem tonażowym.
Ulga odsetkowa Art.26b Likwidacja ulgi odsetkowej. Aby kontynuować do 31 grudnia 2007r. wystarczy otrzymać kredyt do 31 grudnia 2006r. (decyduje data podpisania umowy). Nie dotyczy kredytów udzielonych zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
Skala podatkowa Art.27 ust.1 Przedziały: 43405,- oraz 85528,-, stawki: 19% (-572,54), 30%, 40%
Ulga 1% Art.27d, art.45 ust.5c-5g Koniec ulgi w dotychczasowym kształcie. Od 2007r. US przekazuje kwotę 1% na podstawie wniosku podatnika (np. nazwa + KRS w zeznaniu rocznym) w terminie 3 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania (nie od złożenia zeznania), pod warunkiem, że podatnik złożył zeznaniem w terminie. Co roku podawany jest wykaz organizacji, które mają prawo do 1%. Do upływu terminu złożenia zeznania za 2006r. można dokonywać wpłat i odliczać je na zasadach dotychczasowych.
Ulga na opiekunkę Art.27e Koniec ulgi dla zatrudniających w gospodarstwie domowym. Urząd Pracy nie wystawi już zaświadczeń do ulgi. Można kontynuować odliczanie wydatków na podstawie umowy zawartej przed 1 stycznia 2007r. - do jej zakończenia (aneksy po 2006r. nie dają prawa do odliczenia).
Ulga prorodzinna Art.27f Nowa ulga prorodzinna 120zł na dziecko. Łącznie dla obojga małżonków, dowolnie dzielone. Przy wychowaniu na zmianę rodzice dzielą się ulgą 1/12 na miesiąc.
Dochody osoby zagranicznej Art.29 ust.2, 3, art. 30 ust.2, art. 30b ust.3 Doprecyzowanie w związku ze skutkami umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (potrzebne certyfikaty rezydencji podatkowej).
Podatek liniowy Art.30 ust.1-2, 4-6 Zmiana w związku z objęciem działów specjalnych podatkiem liniowym. Doprecyzowanie w związku z dochodami zagranicznymi.
Podatek ze zbycia nieruchomości Art.30e Podatek 19% od zysku, przy uwzględnieniu koszów ustalonych zgodnie z art.22 ust.6c i nast. Zachowano okres, po którym sprzedaż jest nieopodatkowana (5 lat). Podatek płatny jest w terminie zeznania rocznego za rok uzyskania przychodu. Zasady te nie mają zastosowania, jeżeli są to przychody z działalności gospodarczej czy działów specjalnych. Do nieruchomości nabytych lub wybudowanych do 31 grudnia 2006r. stosujemy zasady dotychczasowe (nieopodatkowane po pełnych 5 latach, 10% zryczałtowany podatek przy wcześniejszej sprzedaży).
Ulga 1/12 Art.32 ust.3 pkt 5 Zmiana doprecyzowująca.
Praca za granicą Art.32 ust.6 Zakład nie pobiera zaliczek, gdyby dochody miały być opodatkowane za granicą. Może jednak na wniosek podatnika pobrać zaliczki, z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (np. gdy metoda odliczenia proporcjonalnego).
Dniówki obrachunkowe Art.33 ust.3 Ustalenie stosunku procentowego.
Stawka zaliczki od zasiłków Art.34 ust.3 Zawsze najniższa, jaka jest w skali.
Informacje z ZUS Art.34 ust.7 pkt 3-4 Informacje podatkowe również wtedy, gdy zwolnienie z obowiązku pobrania zaliczek albo gdy umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowania zwalnia. 
Roczne obliczenie przez ZUS Art.34 ust.9 pkt 1 Zmiana w związku z tonażowym i usunięciem ulg. Podatek wynikający z informacji  będzie należny, jeżeli podatek złoży oświadczenie do 10 stycznia.
Nadpłaty Art.34 ust.12 Zwrócone nadpłaty w gotówce wykazać w informacji rocznej.
Zaliczki inni płatnicy Art.35 ust.1 Zmiana doprecyzowująca, zmiany odnośnie ulgi 1/12
Umowa aktywizacyjna - zaliczki Art.35a, ust.1, 4-6 Najniższa stawka podatkowa, zamiast 19%. Zaliczki tak, deklaracje miesięcznie - nie, jedynie roczna deklaracja do zaliczek do końca stycznia, a jeżeli obowiązek ustał w ciągu roku - do dnia ustania (do dnia ostatniej wypłaty). Właściwość urzędów w/s zatrudnionych nierezydentów. Uchylenie delegacji ustawowej dla ministra.
PIT-40 Art.37 ust.1, ust.1a pkt 2, 4, ust.4 Doprecyzowanie w związku z podatkiem tonażowym i likwidacją ulg. Odliczanie ulgi rodzinnej w PIT-40 na wniosek. Wykazanie w zeznaniu kwot zwrotu nadpłaty w gotówce.
Koniec PIT-4 Art.38 ust.1-1b, art.42 ust.1-2a, art 42e ust.1, 4-6 Płatnicy nie przekazują deklaracji miesięcznych, ale roczną - do końca stycznia roku następnego albo z końcem okresu prowadzenia działalności. Dotyczy również komornika (również zastrzeżenie, że stawka najniższa wg skali).
Zaliczki zlecenie Art.41 ust.1-2b Zaliczki wg najniższej stawki. Brak zaliczek, jeżeli oświadczenie o działalności, albo oświadczenie nierezydenta o związku z oddziałem jego firmy działającym w Polsce + certyfikat rezydencji. Jeżeli wynagrodzenie nie jest w pieniądzu, przed udostępnieniem trzeba pobrać zaliczkę w gotówce.
Stawka wyższa Art.41a Na wniosek wyższa stawka podatkowa ze skali - zmiana doprecyzowująca.
Informacje Art.42c tylko kraje UE (przychody z odsetek).
Zaliczki z firmy i najmu Art.44 ust.1 Zmiany doprecyzowujące w związku z dodatniem zaliczek kwartalnych.
Zaliczki u źródła nierezydentów Art.44 ust.1b Nierezydenci, gdy uzyskują dochody opodatkowane u źródła w Polsce bez pośrednictwa płatników, sami wpłacają podatek do 20 następnego miesiąca.
Zlecenie, renta bez płatnika Art.44 ust.3a Zaliczki wg najniższej stawki ze skali podatkowej, ale bez deklaracji miesięcznych.
Umowy międzynarodowe Art.44 ust.3e Doprecyzowanie dot. dochodów zagranicznych.
Zaliczki kwartalne Art.44 ust.3g-3i Dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników możliwość opłacania zaliczek PIT kwartalnie. Bez deklaracji.
Remanent likwidacyjny Art.44 ust.4 10% podatek od remanentu płatny za ostatni miesiąc/kwartał działalności.
Koniec PIT-5 Art.44 ust.6 Firmy i wynajmujący wpłacają zaliczki, nie składają już deklaracji.
Uproszczone zaliczki Art.44 ust.6b Doprecyzowanie
Zaliczki po powrocie z zagranicy Art.44 ust.7 Doprecyzowanie: zaliczki wg najniższej stawki ze skali.
Podatnicy - zwolnieni Art.44 ust.7i pkt 1 Doprecyzowanie.
Zeznanie roczne - liniowy Art.45 ust.1a pkt 2 Doprecyzowanie w związku z działami specjalnymi opodatkowanymi podatkiem liniowym.
Zeznanie roczne Art.45 ust.3a, 3b, ust.4 pkt 1 Doprecyzowanie w związku ze zmianami w zakresie ulg oraz odnośnie podatku zagranicznego i podatku od sprzedaży nieruchomości. Nadal należy doliczać zwrócone po 2006r. wpłaty 1%.
Rozporządzenia - Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych.

Te zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2008r.

Skala podatkowa Art.27 ust.1 Przedziały: 44490,- oraz 85528,- Stawki: 19% (-586,85), 30%, 40%.

Te zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2009r.

Koszty uzyskania przychodu Art.22 ust.2 Koszty ze stosunku pracy: 111,25zł miesięcznie (max 1335zł, wiele umów: 2002,05zł). Dojeżdżający: 139.06zł miesięcznie (max. 1668,72zł, wiele umów: 2502,56zł).
Koszty ryczałtowe Art.22 ust.9 pkt 5, ust.11-12 Działalność wykonywana osobiście art.13 pkt 5,7,9 - w przypadku wielu umów z jednym zatrudniającym koszty jak dla wielu umów o pracę. Koszty w wysokości faktycznie poniesionej uwzględnia płatnik albo podatnik. Do przychodów z działalności gospodarczej nie stosuje się wszelkich kosztów z ust.9 (zamiast z ust.9 pkt 3)
Skala podatkowa Art.27 ust.1 Przedział: 85528,- Stawki: 18% (-556,02) oraz 32%.
Dochody zagraniczne Art.27 ust.9, 9a Doprecyzowanie, że zasada odliczenia proporcjonalnego obejmuje sytuację, gdy brak jest umowy mnar.
Zaliczki PIT Art.32 ust.1-1a Dostosowanie zaliczek do zmiany skali podatkowej.

Zmiany zryczałtowanego podatku dochodowego

Nieco skromniejsze zmiany zaszły w ryczałcie ewidencjonowanym i w karcie podatkowej.

Te zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2007r.

Różnice kursowe Art.6 ust.1c Różnice kursowe ustalamy według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z tym, że ujemne zmniejszają przychód w roku, w którym powstały).
Wyłączenie ryczałtu Art.8 ust.1 pkt 3 lit.f Ryczałt nie przysługuje prowadzącym działalność w zakresie "handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych".
Zwolnienia z podatku Art.10 Takie jak w podatku dochodowym: art.21 ust.1 pkt 43,46, 47a, 47c, 111, 114, 122, 125, 129.
Odliczenie straty Art.11 ust.1-2 Doprecyzowanie w związku z likwidacją ulgi odsetkowej.
Sprzedaż środków trwałych Art.12 ust.10, art.10a Ryczałt 10% jeżeli nie upłynęło 6 lat od wycofania z działalności. Jeżeli to budynki/lokale mieszkalne - stosuje się opodatkowanie podatkiem dochodowym (19% od zysku). Jeżeli były wykorzystywane w działalności przed 2007r. - stosować należy przepisy dotychczas obowiązujące.
Likwidacja ulg Art.14a, art.14b, art.21 ust.3a-3d Likwidacja 1% w dotychczasowej postaci - przekazuje US na podstawie wniosku podatnika w terminie 3 miesięcy od daty upływu terminu do złożenia zeznania (nie od daty złożenia) - pod warunkiem, że podatnik złożył zeznanie w terminie. Likwidacji ulgi na pomoc domową.
Doliczenie darowizn Art.21 ust.2a pkt 3 Doprecyzowanie.
Karta podatkowa Art.24 ust.1 Doprecyzowanie zasad ogólnych (istoty) karty podatkowej.
Wyłączenie działalności za granicą Art.25 ust.1 pkt 7 Działalność prowadzona za granicą powoduje utratę prawa do karty podatkowej.
Zrzeczenie - procedura Art.32 ust.3 Tylko zapłacić podatek - nie ma już deklaracji miesięcznych w podatku dochodowym na zasadach ogólnych.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz