Aktualności podatkowe

08.09 Kiedy ująć fakturę korygującą?

Faktura pierwotna została wystawiona w maju 2010, w lipcu 2010 została do niej wystawiona korekta zmniejszająca wartość usługi - potwierdzenie odbioru przez kontrahenta mam z początku sierpnia 2010. W jakim okresie mam ująć fakturę – czy korygować maj? Czy korekta tej faktury powinna zostać ujęta w deklaracji za lipiec 2010?

Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, podatnik wystawia fakturę korygującą. Wystawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, a zatem ujęcia faktury korygującej w swoich rozliczeniach, zasadniczo pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia, że nabywca otrzymał korektę faktury, uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z literalnej wykładni przepisów o VAT wynika zatem, iż korektę „in minus” uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Zgodnie z brzmieniem polskich przepisów o VAT, faktura korygująca bez potwierdzenia jej odbioru, nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia należnego podatku. Dopiero bowiem potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

We wskazanym w pytaniu stanie faktycznym, podatnik powinien zatem ująć wystawioną przez siebie fakturę w rozliczeniu za sierpień 2010 r.

Równocześnie warto wspomnieć, iż w ostatnim czasie pojawiły się wyroki sądów administracyjnych, w których zakwestionowano zgodność polskich przepisów uzależniających obniżenie podstawy opodatkowania od posiadania przez podatnika dowodu doręczenia faktury korygującej kontrahentowi z prawem unijnym, w tym w szczególności z przepisami Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zdaniem sądów, prawo do zmniejszenia obrotu o kwotę udzielonego rabatu lub zwróconego towaru powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości obrotu.

Zdaniem sądów, obowiązek nałożony przepisami na wystawcę faktury, zgodnie z którym musi on nie tylko uzyskać informację, że nabywca otrzymał korektę faktury, ale również dowiedzieć się, kiedy to nastąpiło, jest wymogiem przesadnie uciążliwym. Ponadto, jeżeli odbiorca faktury korygującej nie umieści w treści potwierdzenia daty jej otrzymania, nabywca nie wie, w którym miesiącu może rozliczyć korektę. Prawo sprzedawcy do obniżenia podatku należnego zostało zatem uzależnione od zachowania drugiej strony transakcji, na które może on w wielu przypadkach nie mieć wpływu. Sądy w swoich wyrokach potwierdziły, iż nadmiernie formalistyczne i uciążliwe dla podatników przepisy nie mogą skutkować obciążaniem podatnika ekonomicznym ciężarem podatku VAT, który z założenia jest neutralny.

W związku z powyższym, sądy administracyjne wskazały, że wystawienie faktury korygującej oraz jej doręczenie klientowi, a następnie dołączenie do posiadanej dokumentacji dowodu odbioru faktury korygującej przez klienta, jest jedynie wymogiem technicznym, a nie warunkiem powstania prawa do zmniejszenia obrotu i tym samym podatku. Korektę powinno się zatem ujmować w rozliczeniu za okres, w którym korekta ta została wystawiona. Ponadto, zdaniem sądów, podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych faktur korygujących również w przypadku braku potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę.

Należy jednak równocześnie zwrócić uwagę, iż powyżej omówione orzeczenia sądów administracyjnych (wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2100/09, wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2010 sygn. akt I SA/Kr 173/10) nie są prawomocne. Sprawy te znajdą zatem swój finał najprawdopodobniej przed NSA. Dopiero po rozstrzygnięciu powyższych spraw przez NSA, możliwe, iż nastąpi ujednolicenie stanowiska w omawianej sprawie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Agnieszka Kasperek
prawnik z Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

 

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz