Aktualności podatkowe

Odpowiedzialność solidarna: do końca stycznia upoważnij bank, bo stracisz prawo do preferencji

2017-01-10

Podatnicy VAT dokonujący transakcji, dla których ustanowiona jest odpowiedzialność solidarna, mogą ją ograniczyć stosując tzw. kaucję gwarancyjną. Ze względu na zmianę przepisów ustawy o podatku VAT, jeżeli podmioty te do końca stycznia nie złożą odpowiednich upoważnień, kaucja przestanie obowiązywać, a one zostaną usunięte z wykazu podmiotów zaufanych, do których odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się.

Odpowiedzialność solidarna – do końca stycznia upoważnij bank, bo stracisz prawo do preferencji

Źródło: YAY foto

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. przepisami VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
  2. nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  3. w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  4. upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku

- może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Pod warunkiem, że kaucja będzie właściwej wysokości a podatnik będzie wymieniony w wykazie podmiotów zaufanych – czyli posiadających kaucję gwarancyjną – nabywca towarów nie jest obciążony odpowiedzialnością solidarną.

Dotychczas nie stosowano warunku nr 4 dotyczącego upoważnienia banku, które stało się elementem obowiązkowym, przyspieszającym w razie postępowania kontrolnego, prawo do sprawdzenia przepływów pieniężnych podmiotu w banku, który realizuje jego płatności.

Upoważnienie dla banku lub SKOK złóż do końca stycznia

Zgodnie z przepisami przejściowymi, podmioty, które przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu wskazującego na posiadanie opłaconej kaucji gwarancyjnej, są obowiązane w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do spełnienia wymogu złożenia oświadczenia o upoważnienia banku lub SKOK pod rygorem usunięcia w dniu 1 lutego 2017 r. przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego z tego wykazu.

Natomiast podmioty, które przed dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu, a które w dniu 1 stycznia 2017 r. nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2 i 3 (warunek odpowiednich koncesji oraz braku postępowania restrukturyzacyjnego) właściwy naczelnik urzędu skarbowego usuwa z wykazu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz