Aktualności podatkowe

11.01 Zmiana zasad kpir

Ministerstwo Finansów wydało informację w sprawie sposobu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2007 r. po zmianach podatkowych.

Sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Rozporządzenie to, określając wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie określa jednak zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej. Zasady te ustalają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i na podstawie tych zasad, dochód z działalności gospodarczej powinien być ustalany.

Dochód z działalności gospodarczej, u podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, ustalany jest na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem różnic pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego. W analogiczny sposób ustalany jest dochód do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, z tym że różnice remanentowe uwzględniane są wówczas, kiedy podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenia takiego remanentu (art. 44 ust. 2 ustawy).

W efekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dniem 1 stycznia 2007 r. zrezygnowano z dotychczasowego rozróżniania reklamy publicznej i niepublicznej, umożliwiając zaliczenie do kosztów wszystkich wydatków na reklamę (zniesiono limit 0,25% przychodów). Wydatki na reklamę zaliczane są do kosztów podatkowych w pełnej wysokości bez względu na charakter reklamy, natomiast wydatki na reprezentację wyłączone zostały z kosztów podatkowych.

Skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z kosztów podatkowych wydatki na reprezentację oraz umożliwia zaliczenie do tych kosztów wszystkich wydatków na reklamę, to w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatnicy nie wykazują wydatków z tych tytułów w wysokości limitowanej - nie wypełniają kolumny nr 12.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniły definicję samochodu osobowego. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje definicja samochodu osobowego określona w art. 5a pkt 19 oraz art. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inaczej została określona również data uzyskania przychodu. Od początku 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanowiła zasadę, że przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jednocześnie informuje się, że aktualnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W momencie przekazania projektu do uzgodnień międzyresortowych projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz