Aktualności podatkowe

11.03 Odliczenie wydatków na leki

Komu i na jakich warunkach przysługuje odliczenie wydatków na leki ?

Odp. Odliczeniu w zeznaniu rocznym podlega zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo (art. 26 ust. 7a pkt 12 updof). Prawo pomniejszenia dochodu o wydatki tego rodzaju przysługuje w przypadku:

  1. poniesienia w danym miesiącu wydatków na zakup leków powyżej kwoty 100 zł,
  2. potwierdzenia przez właściwego lekarza specjalistę konieczności stosowania zaleconych leków
  3. posiadania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury) – jeżeli wydatek ponosi podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, to dowód poniesienia tegoż wydatku powinien być wystawiony na podatnika.

Zatem z ulgi skorzystać mogą tylko ci podatnicy, u których kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł i odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę. Natomiast podatnicy, którzy poniosą w danym miesiącu wydatki w kwocie mniejszej, np. 90 zł, nie nabywają prawa do odliczenia za ten miesiąc. Podatnicy nie mają możliwości zsumowania wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu.

Drugi warunek wymaga stwierdzenia przez lekarza specjalistę, iż osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W przepisie nie określono w jakiej formie lekarz powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków. Oznacza to, iż dopuszczalna jest tutaj każda forma, nawet ustna. Dla celów dowodowych zasadnym jest jednak przyjęcie formy pisemnej np.: zaświadczenia. Powinno z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną. Przy czym, wydanie takiego zaświadczenia może mieć miejsce również po poniesieniu wydatku.

Określenie, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania określonych leków jest wyłącznie lekarz specjalista oznacza, iż uprawnionym do wydania zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny np.: onkolog, okulista, dermatolog, itp.

Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.

Przy rozliczaniu ulgi przez małżonków należy pamiętać o zasadzie indywidualnego przeznaczenia, tzn., że kwota odliczenia, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 updof musi być ustalona odrębnie dla każdej osoby uprawnionej (należy odrębnie zsumować wydatki na leki dla każdej osoby niepełnosprawnej).

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz