Aktualności podatkowe

12.02 Emeryci i renciści: info do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2006 r.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Zaświadczenie to należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca świadczenie.

Informacja o dochodach potrzebna jest ZUS do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby, których dodatkowy przychód mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale kalendarzowym, otrzymują swoje świadczenie w zmniejszonej wysokości (zmniejszenie obejmuje kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia*). Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, zaś przychód nie przekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

Na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia wpływ ma każdy przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to również sytuacji, w których przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku odprowadzenia składek od przychodu ze względu na ich opłacanie z innego tytułu lub też z uwagi na ustalone prawo do emerytury lub renty.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni, a także osób, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Informacje o dodatkowych dochodach należy przesyłać do ZUS do końca lutego.

Zawiadomienia dokonać można zwykłym pismem.

Zmniejszenie / zawieszenie świadczenia rozpatrywane jest wyłącznie w okresach rocznych, tzn. na podstawie informacji o dochodzie rocznym ZUS rozpatruje kwestie zawieszenia czy zmniejszenia świadczenia w odniesieniu do okresu rocznego.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz