Aktualności podatkowe

12.08 Minimalne wynagrodzenie 2009

Premier wydał obwieszczenie, w którym określono minimalne wynagrodzenie za pracę  od 1 stycznia 2009 r. Wyniesie ono 1276 zł.

Jeżeli w danym miesiącu 2009 r., z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 1276 zl, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. W sumie zatem pracownik powinien zawsze otrzymać przynajmniej wynagrodzenie minimalne.

Najniższe wynagrodzenie za pracę nie pełni od dnia 1 września 1990 r. funkcji minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a jedynie gwarantuje minimalny poziom łącznego wynagrodzenia, a więc z uwzględnieniem wszystkich jego podstawowych składników.

Jednocześnie w polskim systemie prawnym nie istnieje wynagrodzenie maksymalne, jednak niektóre przepisy - np. odnoszące się do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kreują maksymalne kwoty, powyżej których nie nalicza się składek uprawniających do świadczeń.

Pewne odstęstwo dotyczy początkujących pracowników. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz