Aktualności podatkowe

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych możliwe już od marca 2017 roku

2017-02-16

W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem niektórych towarów. Głosowanie ustawy w Senacie zaplanowane zostało na 21 lutego 2017 r., a zatem coraz bardziej prawdopodobne staje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w marcu br.

 

 

Źródło: YAY foto

 

Jak wskazywaliśmy w Tax Alercie nr 18/2016, ustawa wprowadza system kontroli przewozu drogowego towarów uznawanych za wrażliwe z punktu widzenia ryzyka powstania nadużyć podatkowych. Kształt systemu monitorowania przewozu zawarty w uchwalonej ustawie uległ jednak istotnym zmianom w stosunku do pierwotnego projektu, opisywanego przez nas w listopadzie ubiegłego roku:

 • Katalog towarów, których przewóz będzie podlegał monitorowaniu został zasadniczo określony w ustawie. Przedmiotem nowych obowiązków nadal będzie przewóz szerokiej gamy towarów m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego w innych wyrobach, oraz suszu tytoniowego.
 • Co do zasady monitorowaniu podlegać będą przesyłki o masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Jednak w przypadku niektórych kategorii towarów przewożonych w opakowaniach jednostkowych o pojemności przekraczającej wartości progowe (np. powyżej 5 litrów w przypadku alkoholu etylowego bez znaków akcyzy) będą one podlegać systemowi monitorowania niezależnie od wielkości przesyłki i liczby opakowań w przesyłce. Odrębne zasady przewidziano dla przewozu alkoholu całkowicie skażonego oraz suszu tytoniowego.
 • Zrezygnowano z objęcia obowiązkami m.in. szeregu olejów roślinnych. Oleje te mogą jednak zostać wpisane na dodatkową listę wyrobów podlegających monitorowaniu, która zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 • Monitorowaniem objęty będzie przewóz towarów po drogach publicznych, bez względu na ładowność pojazdu.
 • Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy pozostaje dokonanie zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązek uzupełniania i aktualizacji tego zgłoszenia.
 • W przypadku wysyłki towarów na lub z terytorium kraju zobowiązanym do dokonania zgłoszenia przewozu w rejestrze będzie podmiot wysyłający, tj. podmiot dokonujący ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
 • W przypadku dostawy krajowej podmiot odbierający zobowiązany będzie uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru.
 • W przypadku przywozu towarów na teren kraju zobowiązanym do dokonania zgłoszenia będzie podmiot odbierający tj. podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Podmiot ten będzie zobowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.
 • Monitorowaniu nie będzie podlegać przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszyć będzie dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów. Wyłączenie to nie dotyczy tranzytu przez terytorium kraju, który będzie podlegać monitorowaniu.
 • Zrezygnowano z obowiązku wyposażenia środków transportu w lokalizatory GPS.
 • Zgłoszenia operacji przewozu towarów w Systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) dokonywane będą za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) - usługa „e-Przewóz".
 • Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jednakże przepisy dotyczące kar za nieprzestrzeganie obowiązków wskazanych w ustawie wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

W związku z powyższym rekomendujemy dokonanie weryfikacji czy towary, które Państwo przywożą z zagranicy, wywożą za granicę, dostarczają na terenie kraju lub przewożą znajdują się na liście towarów, których przewóz będzie podlegał monitorowaniu. Jeśli takie przypadki występują lub mogą wystąpić w przyszłości niezbędne będzie wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych, które umożliwią prawidłowe wywiązywanie się z nowych obowiązków, poinformowanie kontrahentów o ciążących na nich obowiązkach i możliwych opóźnieniach dostaw w pierwszym okresie funkcjonowania systemu SENT, a także dostosowanie umów na dostawy i przewóz towarów podlegających monitorowaniu.

Podmioty objęte obowiązkami zawartymi w ustawie powinny również dokonać rejestracji na platformie PUESC, a także na bieżąco śledzić prace testowe systemu związane z uruchomieniem systemu SENT, tak aby móc obsługiwać operacje przewozowe w tym systemie od pierwszego dnia obowiązywania nowych regulacji.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl (22) 205 22 37

Źródło: Informacja prasowa

 


Komentarze

Autor: M. (05-05-2017 11:39:05)
Temat: Czaaas
Czytamy że jest obowiązek rejestracji kupna paliw ... Lecz nigdzie nie można konkretnie się doczytać ... Ile czasu ma osoba kupująca paliwo (ostatnia, klient) na rejestrację transakcji...pokaż całą treść
Czytamy że jest obowiązek rejestracji kupna paliw ... Lecz nigdzie nie można konkretnie się doczytać ... Ile czasu ma osoba kupująca paliwo (ostatnia, klient) na rejestrację transakcji ... ??? Doba , tydzień ... Jak to wygląda czasowo ??zwiń
Dodaj swój komentarz