Aktualności podatkowe

Odliczenie straty z lat ubiegłych

2017-02-16

Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

 

 Odliczenie straty z lat ubiegłych

Źródło: YAY foto

Warunki i zasady skorzystania z odliczenia

Podatnik może dokonać odliczenia straty:

 1. jeżeli w roku podatkowym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód z tego samego źródła przychodów, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona;
 2. poniesionej m.in. z:
  • działalności gospodarczej,
  • najmu, dzierżawy,
  • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
  • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c updof, w tym również jeżeli ww. przychody podatnik opodatkuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 3. w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła przychodów, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch lat podatkowych.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.

UWAGA!

Nie ma możliwości odliczenia strat poniesionych:

 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Sposób odliczenia

Przy rozliczaniu straty należy przestrzegać zasady, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie od dochodów z tego samego źródła.

Kwotę odliczonej w roku podatkowym straty wykazuje się w odpowiednim dla podatnika zeznaniu podatkowym:

 • w zeznaniu PIT-36,
 • w zeznaniu PIT-36L,
 • w zeznaniu PIT-28,
 • w zeznaniu PIT-38.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

1. Podatnik może odliczyć stratę od dochodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Podatnik ma w tym zakresie możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokonuje odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym, tj. 50% kwoty poniesionej straty.

Przykład 1
Strata została poniesiona w 2011 r. w wysokości 500 zł. Może ona podlegać rozliczeniu w kilku wariantach:

wariant 1
Rozliczenie w pięciu kolejnych latach podatkowych – w wysokości 1/5 straty za każdy rok podatkowy, tj. 100 zł w każdym roku:

  2012 2013 2014 2015 2016
Dochód 100 110 100 130 210
Kwota odliczenia straty 100 100 100 100 100
Dochód do opodatkowania 0 10 0 30 110
Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 400 300 200 100 0

 

wariant 2
Rozliczenie w wybranych dwóch latach podatkowych z okresu pięciu kolejnych lat podatkowych – w wysokości ½ straty za każdy rok podatkowy, tj. po 250 zł:

  2012 2013 2014 2015 2016
Dochód 0 400 210 670  
Kwota odliczenia straty 0 250 0 250  
Dochód do opodatkowania 0 150 0 420  
Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 500 250 250 0 0

 

wariant 3
Rozliczenie częściowe w wybranych latach z okresu pięciu kolejnych lat podatkowych – w wysokości określonej przez podatnika, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość odliczenia za rok podatkowy nie przekroczy 50% poniesionej straty:

  2012 2013 2014 2015 2016
Dochód 0 0 90 180 500
Kwota odliczenia straty 0 0 90 180 230
Dochód do opodatkowania 0 0 0 0 270
Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 500 500 410 230 0

 

Przykład 2 Strata została poniesiona w dwóch kolejnych latach podatkowych: 2013 r. w wysokości 400 zł i w 2014 r. w wysokości 500 zł. Rozliczenie w wybranych dwóch latach podatkowych – w wysokości ½ straty za każdy rok podatkowy, tj. 450 zł (200 zł za 2013 r. i 250 zł za 2014 r.): 

  2013 2014 2015 2016
Dochód 0 0 750 1000
Kwota odliczenia straty 0 0 450 450
Dochód do opodatkowania 0 0 300 550
Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 400 900 450 0

 

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bądź uzyskujący przychody z najmu prywatnego, który zmienił formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany, ma możliwość obniżenia kwoty poniesionej straty od przychodu uzyskanego z tego samego źródła, a opodatkowanego ryczałtem.

3. W sytuacji, gdy podatnik poniósł w 2015 r. stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej opodatkowanej podatkiem liniowym, w 2016 r. dodatkowo prowadził również jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i z tego tytułu uzyskał przychód – może poniesioną stratę w spółce osobowej odliczyć od przychodu opodatkowanego ryczałtem (wykazywanego w PIT-28) w ciągu kolejnych pięciu lat. Strata poniesiona została w ramach tego samego źródła przychodów.

Podstawa prawna:
art. 9 ust. 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ),
art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2180 ).

BROSZURA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA

Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej:

 • z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055,
 • z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30.

Broszura MF dotyczy zeznań rocznych składanych za 2016 r. 

Źródło: sip.mf.gov.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz