newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Cykl artykułów o cenach transferowych

Aktualności podatkowe

Zmiany w VAT 2018 - podzielona płatność podatku (Split payment)

2017-05-18

Podatnicy od 1 stycznia 2018 r. muszą przygotować się na zmianę zasad opłacania faktur VAT. Dla podatku od towarów i usług wyznaczony u sprzedawcy zostanie osobny rachunek dedykowany, a korzystanie z niego i szybka płatność podatku dokonana na rzecz organu skarbowego przyniesie szereg oszczędności.

 

Zmiany VAT 2018
Źródło: YAY foto

 

Nowa zasada płatności podzielonej będzie wprowadzana w 2018 r. jako alternatywa dla podatników. O zastosowaniu nowej zasady decydować będzie nabywca towaru lub usługi – a zatem podmiot który otrzymał fakturę podlegającą zapłacie. Opłacający będą mogli stosować dotychczasowe zasady rozliczania podatku lub też korzystać z nowej, zaproponowanej formy. W przypadku wyboru nowej formy rozliczania VAT, zapłata odpowiadająca:

1) wartości sprzedaży netto - jest dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy w banku albo na rachunek dostawcy towarów lub usługodawcy w SKOK – tzw. rachunek rozliczeniowy,

2) kwocie podatku VAT z faktury - jest dokonywana na osobny – specjalnie mu udostępniany „rachunek VAT” dostawcy towarów lub usługodawcy.

 

W efekcie płatność kwoty netto i kwoty podatku zostaje podzielona na dwa osobne przelewy – stąd nazwa „płatność podzielona”.

 

 >>> Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT. Split payment od 1 kwietnia 2018 r. <<<

 

Dedykowany komunikat przelewu podstawą prowadzenia nowych rozliczeń

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności odbywać się będzie przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje:

 • numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;
 • kwotę wartości sprzedaży netto;
 • kwotę podatku.

 

Rachunek VAT – czyli nowe zapisy prawa bankowego

Bank będzie zobowiązany prowadzić dla przedsiębiorcy rachunek VAT bezpłatnie (bez opłat i prowizji), a środki zgromadzone na tym rachunki będą musiały być oprocentowane. Jednak dysponowanie środkami będzie znacząco ograniczone – wyłącznie dla celów rozliczeń podatkowych oraz zapłaty podatku VAT innemu podatnikowi na jego rachunek VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika może, w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania, wyrazić zgodę, w drodze postanowienia, na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na jego rachunku VAT niż cele rozliczeń podatkowych. Zgoda taka – będąca zgodą uznaniową – nie może zostać udzielona w szeregu przypadków, m.in. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, wystawiał nierzetelne faktury, zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane albo wobec podatnika toczy się w zakresie podatku inne postępowanie podatkowe lub jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa.

 

Zalety dla nabywcy – brak solidarnej odpowiedzialności podatkowej

Do nabywców, którzy zdecydują się na zastosowanie płatności na rzecz rachunku VAT sprzedawcy nie stosuje się odpowiedzialności solidarnej w stosunku do towarów przewidzianych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

 

Zalety dla nabywcy – brak dodatkowych sankcji w VAT

Do kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury, która została zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się dodatkowych sankcji w VAT w kwocie dodatkowego zobowiązania równego 30% lub 100% podatku naliczonego.

 

Przy braku stosowania podzielonej płatności, sankcja 30% może wynikać w przypadku stwierdzenia, że podatnik:

 1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

 1. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

 

Natomiast sankcja 100% podatku wynikać może w stosunku do czynności, gdy odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które::

 1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 4. potwierdzają czynności, sprzeczne z ustawą lub mające na celu obejście ustawy lub wynikające ze złożenia oświadczenia złożonego dla pozoru - w części dotyczącej tych czynności.

 

Zalety dla sprzedawcy towarów i usług – stawka odsetek za zwłokę

Za okresy, za które podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności nie mają zastosowania przepisy o naliczaniu podwyższanej stawce odsetek za zwłokę (150% stopy podstawowej).

 

Zalety dla sprzedawcy towarów lub usług - szybka płatność VAT – niższy podatek

Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty obniża się o kwotę wyliczoną według wzoru:

 

S = Z • r• (n/360)

 

gdzie:

 • S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych złotych,
 • Z – oznacza kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
 • r – oznacza stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
 • n – oznacza liczbę dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

 

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Komentarze

Autor: ZK (23-10-2017 19:38:34)
Temat: A po co w ogóle VAT ?
Jedyna szansa na walkę z nadużyciami VAT to likwidacja VAT w obrocie między przedsiębiorstwami. VAT w obrocie między podatnikami tego podatku z założenia jest neutralny tzn. i...pokaż całą treść
Jedyna szansa na walkę z nadużyciami VAT to likwidacja VAT w obrocie między przedsiębiorstwami. VAT w obrocie między podatnikami tego podatku z założenia jest neutralny tzn. i tak łącznie dostawca i nabywca zanoszą do Państwa 0 złotych. Tyle, że Urząd Skarbowy może sobie przez trochę potrzymać w banku trochę pieniędzy. Natomiast oszuści mogą zamiast trudzić się żmudnym podrabianiem pieniędzy zażądać od Fiskusa trochę kasy jedynie na podstawie oświadczenia i zniknąć. Nie ma żadnego uzasadnienia na istnienie podatku VAT w istniejącej formie poza umożliwieniem łatwego zysku oszustom. Jedynie podatek od odbiorcy końcowego jest faktycznie przychodem dla Państwa i ten powinien zostać utrzymany. Reszta tylko nieprawdopodobny kłopot dla milionów podatników i źródło nadużyć. A może zresztą tylko o to chodziło...zwiń
Autor: ZK (23-10-2017 01:06:33)
Temat: A po co w ogóle VAT ?
Jedyna szansa na walkę z nadużyciami VAT to likwidacja VAT w obrocie między przedsiębiorstwami. VAT w obrocie między podatnikami tego podatku z założenia jest neutralny tzn. i...pokaż całą treść
Jedyna szansa na walkę z nadużyciami VAT to likwidacja VAT w obrocie między przedsiębiorstwami. VAT w obrocie między podatnikami tego podatku z założenia jest neutralny tzn. i tak łącznie dostawca i nabywca zanoszą do Państwa 0 złotych. Tyle, że Urząd Skarbowy może sobie przez trochę potrzymać w banku trochę pieniędzy. Natomiast oszuści mogą zamiast trudzić się żmudnym podrabianiem pieniędzy zażądać od Fiskusa trochę kasy jedynie na podstawie oświadczenia i zniknąć. Nie ma żadnego uzasadnienia na istnienie podatku VAT w istniejącej formie poza umożliwieniem łatwego zysku oszustom. Jedynie podatek od odbiorcy końcowego jest faktycznie przychodem dla Państwa i ten powinien zostać utrzymany. Reszta tylko nieprawdopodobny kłopot dla milionów podatników i źródło nadużyć. A może zresztą tylko o to chodziło...zwiń
Autor: nn (13-10-2017 22:47:38)
Temat: ja
Ciekawe co by powiedzieli, gdyby na dwa miesiące wszystkie małe firmy zawiesiły działalność?
Autor: abc (11-10-2017 10:23:24)
Temat: podatek podzielny
Może niech w takim razie państwo przejmie wszystkie rachunki firm i dokumenty i samo będzie księgowało i rozliczało podatki.
Autor: gg (09-10-2017 18:39:50)
Temat: mam ochotę przejść do preacy fizycznej przez te i inne przepisy jakie wymyślają
Coraz większe zamieszanie w tych podatkach, coraz gorzej się pracuje w księgowości przez te bzdurne przepisy i brak stabilizacji podatkowej i finansowej....pokaż całą treść
Coraz większe zamieszanie w tych podatkach, coraz gorzej się pracuje w księgowości przez te bzdurne przepisy i brak stabilizacji podatkowej i finansowej. zwiń
Autor: zyx (21-09-2017 20:29:53)
Temat: haha
niech się w końcu zabiorą za te duże firmy, gdzie jest najwięcej przekrętów..a nie będą wykańczać małe przedsiębiorstwa
Autor: br (13-09-2017 12:49:43)
Temat: płynnośc
A płynność finansowa przedsiębiorstw? za chwilę zostaną tylko urzędy które nie będą miały kogo rozliczać
Autor: Łukasz (09-09-2017 17:02:48)
Temat: Podatek poddzielony
Sami nie wiedzą co wymyślić. Lepiej znieście VAT dla małych i średnich firm żeby mogły się wybić krwiopijcy.!
Autor: Marek (27-06-2017 11:32:26)
Temat: e tam
za zmiany nie jest odpowiedzialny PiS, gdyż były one planowane jeszcze przez poprzedni rząd, a PiS tylko je przejął i wykorzystuje. Śruba była dokręcana od dawna, kosztem...pokaż całą treść
za zmiany nie jest odpowiedzialny PiS, gdyż były one planowane jeszcze przez poprzedni rząd, a PiS tylko je przejął i wykorzystuje. Śruba była dokręcana od dawna, kosztem legalnie działających przedsiębiorców na których nakładano dodatkowe obowiązki biurokratyczne. Podobnie podejście organów skarbowych zakładających domyślną zasadę domniemania winy podatnika. Gwoli sprawiedliwości akurat w tych zmianach nie widzę nic szczególnie uciążliwego dla legalnie działającego przedsiębiorcy.zwiń
Autor: Sławek (30-05-2017 18:30:01)
Temat: Furtka dla przestępstw i korupcji
Ja widzę w tym furtkę dla przestępstw i korupcji. Ale to typowa i normalna patologia dla PiSiorów. Z jednej strony stwarzają pozory ścigania za przestępstwa podatkowe, a...pokaż całą treść
Ja widzę w tym furtkę dla przestępstw i korupcji. Ale to typowa i normalna patologia dla PiSiorów. Z jednej strony stwarzają pozory ścigania za przestępstwa podatkowe, a z drugiej tworzą furtki do legalizowania przestępstw i unikania kar za przestępstwa. Brawo "dobra" zmiana. Sprzątanie po tym pisowskim bajzlu będzie trwało całe lata.zwiń
Autor: Andrzej (24-05-2017 19:44:11)
Temat: Totalne bzdury
Nikt nad tym nie zapanuje,jest to totalna bzdura,jeszcze więcej papierologii,
Autor: Drogowypies (20-05-2017 17:53:17)
Temat: Podatek poddzielony
Z jakiego powodu część informacyjną tego newsa opatrujecie pozytywnym komentarzem. Dla przedsiębiorców sprzedajacych swoje usługi lub towary poza Unię ten nowy podatek to katastrofa ponieważ swojego VAT-u...pokaż całą treść
Z jakiego powodu część informacyjną tego newsa opatrujecie pozytywnym komentarzem. Dla przedsiębiorców sprzedajacych swoje usługi lub towary poza Unię ten nowy podatek to katastrofa ponieważ swojego VAT-u nie zobaczą nigdy.zwiń
Autor: jaro (18-05-2017 16:30:17)
Temat: miało być prościej
wydawało by się, że prosty podatek to najlepszy podatek... a tu znowu - mały w d_pe a duży będzie kombinował. czas szukać kraju do rejestracji działalności...
Autor: a (18-05-2017 11:16:08)
Temat: koszmar księgowej?
Kto i jak będzie kontrolował prawidłowość naliczenia wg. wzoru. Kolejne kolumny w zestawieniach rejestru vat? Korzyść jakaś niby jest (dla dużych raczej), ale to rozwinięcie koszmaru płatności,...pokaż całą treść
Kto i jak będzie kontrolował prawidłowość naliczenia wg. wzoru. Kolejne kolumny w zestawieniach rejestru vat? Korzyść jakaś niby jest (dla dużych raczej), ale to rozwinięcie koszmaru płatności, rozliczeń, zestawień i.. rozwijamy biurokrację? W przeciwnym wypadku to wygląda jak karanie odsetkami za płacenie 25tego. A niech ich ... Mam pomysł, płaćmy od razu do US a ten niech przelewa zapłaty za FA sprzedawcom , kiedy na to wpadną?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz