Aktualności podatkowe

Odmowa podpisu sprawozdania finansowego musi zostać uzasadniona

2016-03-22

Kierownik jednostki ma prawo odmówić złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym. Może to zrobić zarówno jedna osoba, jak i część organu zarządzającego, odpowiedzialnego za terminowe przeprowadzenie tej czynności w jednostce.


Odmowa podpisu sprawozdania finansowego musi zostać uzasadniona

Źródło: YAY foto

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Podpisy powinny znaleźć się na wszystkich dokumentach składających się na sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych), a osoby podpisujące powinny podać datę podpisu. Natomiast odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10.02.2012 r. (sygn.. akt II CSK 350/11, uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki, niepodpisane zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) jest sprzeczna z ustawą – kodeks spółek handlowych.

Problemy zaczynają się w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych po zmianach kadrowych lub przekształceniach podmiotu. Odpowiednio takie problemy zdarzyć się mogą po przejęciu obowiązków prowadzenia rachunkowości przez inny podmiot zewnętrzny niż ten, który prowadził rachunkowość jednostki przez część roku. Umowy bowiem czasami nie zakładają warunku, by dotychczasowe osoby lub podmioty doprowadzały rachunkowość do końca roku obrotowego lub do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za taki ostatni rok współpracy.

Podmiot dążący zatem do sprawnego zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przyjęcia go bez zastrzeżeń przez sąd rejestrowy, powinien osiągnąć jeden z dwóch wymogów:

  • posiadać pod sprawozdaniem finansowym podpisy wszystkich osób upoważnionych,
  • posiadać pod sprawozdaniem finansowym podpisy osób upoważnionych oraz posiadać uzasadnienia przekazane przez osoby, które tych podpisów nie złożyły.

Sytuacja, w której dochodzi do odmowy podpisania sprawozdania finansowego nie należy do rzadkości. Osoba, która przejęła odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w trakcie roku często nie decyduje się na dzień sporządzania rocznego sprawozdania finansowego złożyć podpisu pod sprawozdaniem finansowym dotyczącym całego roku czyli również za okres, gdy nie była jeszcze zatrudniona. Uzasadnienie braku podpisu zwalnia taką osobę z odpowiedzialności za błędy wynikające z przedstawionego sprawozdania.

Osoby, które podpisały sprawozdanie finansowe, ponoszą odpowiedzialność karną. Kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości dopuszcza do sporządzenia sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych - podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Odmowa złożenia podpisu i przedstawienie uzasadnienia takiego postepowania wyłącza zatem powyższą odpowiedzialność karną.

Rzadziej zdarzają się przypadki, w których osoba odpowiedzialna nie chce uzasadnić odmowy podpisu. W takim przypadku sankcją za jego brak mogą być kary wymierzane m.in. na podstawie przepisów prawa pracy - jako naruszenie obowiązków służbowych. Odpowiednio w stosunku do innych osób niż pracownicy, dochodzenie odpowiedzialności dopuszczalne jest na podstawie roszczeń cywilnoprawnych o odszkodowanie za zaniedbania przy wykonywaniu powierzonych zadań – zarówno ze strony podmiotu zewnętrznego, jak i ze strony kierownika jednostki lub członków organu zarządzającego, stanowiących łącznie organ kierowniczy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz