Aktualności podatkowe

23.12 Wraca odliczenie VAT od paliwa

Wprowadzając przy wejściu do UE w życie dyrektywę VAT polski prawodawca nie miał prawa zwiększyć ograniczeń w odliczeniu podatku VAT.

Tak brzmi orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07:

„Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego, uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na swym terytorium, przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie, jeżeli – co winien ocenić sąd krajowy – te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń. Powyższy przepis w każdym razie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie zmieniło później swoje ustawodawstwo, obowiązujące od wyżej wskazanego dnia, w sposób, który rozszerza zakres zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej przed tym dniem.”

Zatem zgodnie z art.25 ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. odliczenie VAT nie przysługuje jedynie w stosunku do następujących pojazdów: „samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika”.

Wszelkie inne przepisy, wprowadzające dodatkowe ograniczenia w odliczeniu VAT, są w świetle wyroku Trybunału bez znaczenia. Dla skorzystania z odliczenia wystarczy złożyć deklarację korygującą VAT wraz z wyjaśnieniem.

Część ekspertów podkreślała już dawno, że całe ograniczenie wprowadzane przez cyt. przepisy jest niezgodne z VI Dyrektywą VAT (m.in. redaktor naczelny PIT.pl Artur M. Brzeziński w: Dyrektywy unijne w walce z podatkami, Centrum Promocji Standardów Europejskich, biuletyn Europuls, nr 3, 03/2004r.).

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz