Aktualności podatkowe

25.02 Dziś korekta VAT

W związku z wątpliwościami w interpretowaniu przez organy podatkowe przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, odnośnie dokonywania korekt podatku naliczonego, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) – uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z przepisem art.91 ust.7 ustawy, w przypadku gdy podatników miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego odliczenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, stosuje się odpowiednio przepisu ust.1-5 ww. artykułu, regulujące kwestię korekty podatku naliczonego.

Przepis ten bezwzględnie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nabywając towar bądź usługę z przeznaczeniem do działalności opodatkowanej, miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego lub rozpoczęcie wykorzystywania ich częściowo lub wyłącznie do czynności zwolnionych.

W opisanej powyżej sytuacji, odnoszącej się do towarów i usług, o których mowa w art.91 ust.2 ustawy (zwanych dalej środkami trwałymi o wartości początkowej przekraczającej 15.000zł), odpowiednie zastosowania będą miały więc przepisy ust.2 i 3 art.91 ww. ustawy. Zatem, w wyniku zmiany prawa do odliczenia od wykorzystywanego przez podatnika takiego środka trwałego, korekty należy dokonywać za poszczególne lata pozostałego okresu korekty, w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła ta zmiana. Roczna korekta będzie dotyczyła jednej piątek lub w przypadku nieruchomości – jednej dziesiątek podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

W zakresie innych towarów, niż wymienione wyżej, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, stosuje się odpowiednio przepisy art.91 ust.1 i 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, że w przypadku zmiany prawa do odliczeń, korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano odliczenia oraz nastąpiła zmiana prawa do takich odliczeń.

Obowiązek korekty, o którym mowa w art.91 ust.7 dotyczy wszystkich podatników, zarówno tych, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i podatników zwolnionych. Przepis art.91 ust.3 ustawy (stosowany odpowiednio), nakłada obowiązek dokonania ww. korekty w deklaracji podatkowej składane za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Deklaracja taka musi zatem zostać złożona, niezależnie od ogólnego przepisu art.99 ust.7 ww. ustawy, odnoszącego się do zwolnienia w zakresie składania deklaracji. Przepisy art.91 ust.7 i 3 ww. ustawy stanowią w tym przypadku uregulowanie szczególne w stosunku do art.99 ust.7 ww. ustawy. Przepis art.91 ust.7 jednoznacznie odnosi się do podatników, którzy np. byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, a następnie zostali zwolnieni lub wykonują czynności zwolnione z podatku i w związku z czym utracili takie prawo. Wskazuje na to treść tego przepisu: „Przepisy ust.1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatników miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru ……., a następnie zmieniło się to prawo …”. Bezwzględnie zatem obejmuje to również przypadku opisane powyżej, a poprzez odwołanie się do odpowiedniego stosowania przepisów ust.1-5 tego artykułu, nałożono na tych podatników obowiązek dokonania korekty właśnie poprzez złożenie deklaracji.

Odnosząc się z kolei do kwestii towarów handlowych, należy zauważyć, że zgodnie z art.86 ust.1 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jedynie w takim zakresie, w jakim towaru i usługi wykorzystywane SA do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, ze prawo do odliczenia jest uzależnione od istnienia związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną. Towary handlowe, zakupione z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży opodatkowanej, których dostawa została później objęta zwolnieniem od podatku (podmiotowym lub przedmiotowym), z żadnym momencie działalności nie posłużyły wykonywaniu działalności opodatkowanej, a jedynie stają się przedmiotem czynności, w stosunku do której nie przysługuje prawo do odliczeń. Zatem warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, o którym mowa w art.86 ust.1 ustawy, nie zostaje w rezultacie zrealizowany. W takim wiec przypadku występuje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku, bez względu na okres, w którym nastąpi zmiana prawa do odliczeń, wynikający z generalnej zasady, o której mowa w art.86 ust.1 ustawy. Powyższe dotyczy również surowców i materiałów przeznaczonych do wytworzenia towarów lub świadczenia usługi innych, niż określone w art.91 ust.2 ustawy, które na dzień zmiany prawa do odliczeń, nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

Pismo Ministra Finansów nr PT5/033/1/EKQ/08/210 z 14 lutego 2008r.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz