Aktualności podatkowe

Dzień 30 wrzesień 2017 r. - ostatni termin na VAT-REF za 2016 r. Odzyskaj VAT zapłacony za granicą

2017-09-27

Z końcem września 2017 r. upływa nieprzywracany termin składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podatników w innym kraju członkowskim UE za rok 2016. Prowadzenie czynności przedsiębiorstwa poza terytorium kraju siedziby nie pozwala odliczać zagranicznego podatku w polskiej deklaracji VAT, jednak upoważnia podatnika do złożenia wniosku o zwrot VAT – na formularzu elektronicznym VAT-REF wysyłanym do kraju poniesienia kosztu.

 

Dzień 30 wrzesień 2017 r. - ostatni termin na VAT-REF za 2016 r. Odzyskaj VAT zapłacony za granicą.

Źródło: YAY foto

 

Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego za granicą dotyczy podatników niemających siedziby w państwie członkowskim zwrotu, czyli państwie, w którym podatnik zapłacił podatek VAT nie wykonując w tym kraju czynności opodatkowanych uznawanych za dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium tego państwa. Czynności rodzące w praktyce prawo odliczenia podatku krajowego, dokonane poza terytorium Polski - w kraju poniesienia wydatku na towar lub usługę (czynność opodatkowaną podatkiem od wartości dodanej) dadzą więc prawo odzyskania naliczonego tam podatku. Warunkiem jest terminowe wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-REF Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund
(Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

 

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej wysyła się elektronicznie do polskiego organu podatkowego, który niezwłocznie potwierdza złożenie VAT-REF. Wniosek należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przez system e-Deklaracje (lub programy księgowe współpracujące z tym systemem) – są to jedyne skuteczne metody złożenia wniosku, nie ma obecnie możliwości, by wniosek wysłać pocztą lub złożyć go osobiście w polskim urzędzie skarbowym. Państwo zwracające VAT natomiast ma obowiązek poinformować wnioskodawcę w terminie 4 miesięcy od jego uzyskania o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, a wypłacić zwrot w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych liczonych od upływu terminu o decyzji organu państwa obcego. Za opóźnienia należą się odsetki za zwłokę.

Wnioski mogą dotyczyć okresu roku lub kwartału. Możliwe jest zatem złożenie w trakcie 2017 r. maksymalnie 4 różnych wniosków obejmujących rok 2016. Należy przy tym pamiętać, że VAT-REF kwartalny nie może obejmować kwot mniejszych niż 400 euro, a w przypadku wniosku rocznego – nie można występować o zwrot kwoty niższej niż 50 euro. W przypadku dostaw paliwa, dokument będący podstawą zwrotu należy dołączyć do VAT-REF, gdy wnioskowana kwota podstawy opodatkowania jednej faktury przekracza 250 euro. W przypadku pozostałych rodzajów transakcji w kraju zwrotu limit dostarczania dokumentacji wynosi 1000 euro.

Aby wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku od wartości dodanej należy być podatnikiem dokonującym transakcji dających prawo do odliczenia podatku VAT w Polsce.

Uwaga!

Dzień30 września 2017 r. przypada w sobotę, co powoduje, że termin powinien się zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi - przesunąćna najbliższy dzień pracujący. Niemniej jednak termin ten wynika z dyrektywy unijnej - art. 15 Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Zasadnym jest zastosowanie w tym przypadku przesunięcia terminu na najbliższy dzień roboczy zgodnie z korzystniejszymi dla podatnika od zapisów prawa unijnego - przepisami krajowymi. Aby jednak uniknąć niebezpieczeństwa składania wniosku po terminie warto, by nie później niż do soboty 30.09.2017 r. wniosek został wysłany elektronicznie.   

Piotr Szulczewski, VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz