Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Koszty uzyskania 50% u programisty - 2014.04.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-61/14/IB

Podatnik zatrudnia programistów w ramach umowy o pracę. W 100% wynagrodzenie jest płacone za pisanie programów komputerowych, do wyłącznych obowiązków programistów należy pisanie programów komputerowych, cały czas jest poświęcany na te czynności (z wyłączeniem przerwy 15 - minutowej na posiłek i urlopu wypoczynkowego). Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy programistów.

Podatnik zastanawia się, czy jeśli w umowie zawrze klauzulę niniejszej treści, to może stosować do prac programistów 50% koszty uzyskania przychodów:

„Strony ustalają, że wszelkie autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych stworzonych przez Pracownika należą do Pracodawcy; wyłącza się prawo powrotu autorskich praw majątkowych do utworu i własności przedmiotu na którym utrwalono utwór do twórcy, pomimo nie przystąpienia przez Pracodawcę w okresie 2 lat od daty przyjęcia utworu do jego rozpowszechnienia; z chwilą przyjęcia utworu Pracodawca nabywa własność przedmiotu na którym utwór utrwalono; Pracodawcy przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia dla twórcy z wyłączeniem prawa tego pierwszeństwa nawet jeżeli w ciągu 6 m-cy nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie 2 lat od daty przyjęcia utworu nie zostanie on opublikowany; zastrzega się nazwę Pracodawcy do uwidaczniania na przedmiotach, na których utwór utrwalono albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu."

Minister Finansów wskazał, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki:

• Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania,

• Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim.

Stosowanie 50% - towych kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracownika dotyczy wyłącznie tych okresów zatrudnienia, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Tym samym, ww. podwyższone 50% -towe koszty uzyskania przychodów nie znajdują zastosowania do wynagrodzenia np. za czas niezdolności do pracy lub za czas urlopu. Dokonując wypłat wynagrodzeń płatnik powinien więc w prowadzonej ewidencji wyodrębniać również wynagrodzenia objęte 50%-tową stawką kosztów uzyskania przychodów od pozostałych wynagrodzeń związanych z pracami nie będącymi przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych.

Z uwagi na złożoność problematyki i różne zasady organizacji pracy nie można podać uniwersalnych zasad prowadzenia ewidencji prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Przyjąć jednak należy, że podstawowym warunkiem prowadzenia takiej ewidencji jest ustalenie (niezależnie od tego w jakiej formie) zakresu prac wykonywanych w danym zakładzie pracy w ramach stosunku pracy, które mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego. Dla każdego pracownika wymagane jest natomiast prowadzenie przez pracodawcę imiennej ewidencji prac zawierającej wykaz prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, w wyniku których powstają utwory stanowiące przedmiot prawa autorskiego i wypłacanych z tego tytułu wynagrodzeń.

Nie ma przy tym przeszkód, aby ustalanie w danym miesiącu liczby godzin pracy danego pracownika przy wykonywaniu czynności i prac o charakterze twórczym było dokonywane na podstawie ewidencji czasu pracy, jeżeli jej prowadzenie umożliwi Spółce w dalszej kolejności właściwe wyodrębnienie i udokumentowanie przychodów, do których mogą mieć zastosowanie 50%-towe koszty uzyskania przychodów.

 

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz