Aktualności podatkowe

03.01 VAT od importu towarów - tryby rozliczania i zwolnienia

Obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (dalej: "ustawa o VAT") wprowadza różne procedury rozliczania importu towarów oraz przewiduje sytuacje, w których import towarów jest zwolniony z opodatkowania VAT. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć podstawowe zasady stosowania poszczególnych trybów rozliczania VAT od importu oraz stosowania zwolnień.


Tryby rozliczania VAT od importu towarów

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług import towarów jest czynnością faktycznego przywozu towarów z terytorium państwa trzeciego (czyli spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Polski niezależnie od istnienia tytułu prawnego.
Jako import towarów rozpoznać należy więc m.in. przywóz towarów:

 1. będących majątkiem importera;
 2. będących przedmiotem umowy leasingu;
 3. przywiezionych w celu przetworzenia lub przechowania;
 4. stanowiących aport lub wkład do spółki

Domniemaną metodą rozliczania VAT należnego od importu towarów jest obliczanie podatku i wykazywanie go w zgłoszeniu celnym. W tym przypadku podatek należny nie pojawia się w deklaracji VAT-7, zostaje wykazany  tylko w dokumencie celnym.

Tym samym  kwota zapłaconego na granicy podatku przez podatnika jest ujmowana w deklaracji VAT-7 jako podatek naliczony ,podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument celny lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z punktu widzenia powyższych zasad istotne znaczenie ma rozróżnienie terminu „otrzymania” od „doręczenia”. Doręczenie jest czynnością uregulowaną przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (dalej „KPA”), natomiast otrzymanie można  definiować poprzez fizyczny kontakt z dokumentem w celu zapoznania się z jego treścią.  Oznacza to, że otrzymanie dokumentu celnego w rozumieniu art. 86 ustawy o VAT, nie jest tożsame z terminem doręczenia decyzji stronie, interpretacja relacji między tymi dwoma pojęciami powinna być realizowana przez organ na tle konkretnego stanu faktycznego.

W przypadku gdy okaże się, że kwota wykazana w zgłoszeniu celnym jest błędna bądź nieprawidłowa, naczelnik urzędu celnego wyda decyzję określającą podatek we właściwej wysokości, to zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 6 ustawy o VAT, podatnik może odliczyć podatek VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Warto nadmienić , iż od 1 grudnia 2008 roku odliczenie ze wspomnianej decyzji można dokonać tylko i wyłącznie pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

 

a. Rozliczanie VAT od importu towarów w deklaracji VAT (art. 33a ustawy) a VAT naliczony

W przypadku importu towarów rozliczanego zgodnie z literą art. 33a ustawy o VAT (a więc rozliczania  VAT należnego w deklaracji VAT) podatnik może dokonać odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Możliwa jest także sytuacja, iż podatnik zaniży kwotę VAT, którą wykazał w zgłoszeniu celnym i rozlicza w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. W takim przypadkach od 1 grudnia 2008 r., organy celne wydają odpowiednie decyzje, a podatnik ma obowiązek zapłaty różnicy VAT w terminie 10 dni licząc od dnia doręczenia tych decyzji. Kwotę VAT wynikającą z takiej decyzji podatnik zgodnie z art. 86 ust. 10  pkt 6 ustawy, może odliczyć w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym otrzymał on decyzję lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Tego rozliczenia można dokonać tylko i wyłącznie pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

 

b. Rozliczanie VAT od importu towarów z tzw. deklaracji importowej (art. 33b ustawy o VAT) a VAT naliczony

W przypadku importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b ustawy VAT  (a więc rozliczania VAT z tytułu importu towarów w tzw. deklaracji importowej) odliczenia VAT można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jeżeli okaże się, że kwota wykazana w deklaracji importowej została zaniżona, to organ celny wyda odpowiednią decyzję. Podatnik VAT naliczony ze wspomnianej decyzji może odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Tego rozliczenia można dokonać tylko i wyłącznie pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

 

c. Procedura uproszczona polegająca na wpisie do rejestru a VAT naliczony

W szczególny sposób uregulowano termin odliczania VAT przez podatników korzystających z procedury uproszczonej w imporcie towarów, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi.
W przypadku zastosowania takiego rozwiązania prawo do odliczenia VAT  naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym to podatnik dokonał wpisu do rejestru. Warunkiem dokonania obniżenia kwoty podatku należnego jest dokonanie przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia VAT należnego we wspomnianym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

 

d. Termin odliczenia podatku VAT od importu towarów w ramach procedury uproszczonej

W przypadku stosowania w imporcie procedury uproszczonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi podatnik może, w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 10 pkt 5 ustawy, obniżyć VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał owego wpisu lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Obniżenie jest jednak możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.

 

e. Dokumenty uprawniające do odliczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik wybierając sposób rozliczenia, determinuje tym samym także odpowiednie dokumenty uprawniające go do odliczenia podatku VAT. Tak więc podstawę do odliczenia VAT naliczonego stanowią:
a) dokument celny – w przypadku wykazywania VAT należnego w zgłoszeniu celnym i wpłacania go do urzędu celnego;
b) deklaracja importowa – w przypadku rozliczania VAT należnego od importu towarów w tzw. deklaracji importowej;
c) wykazanie VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT – w przypadku rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT;
d) decyzja, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy VAT – w przypadku otrzymania takiej decyzji;
e) dokonanie wpisu do rejestru – w przypadku stosowania w imporcie procedury uproszczonej polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi.

 

f. Pozostałe zasady

Podatnicy dokonujący odliczenia podatku naliczonego z tytułu importów towarów winni pamiętać, iż również w tym przypadku zastosowanie mają ogólne zasady i ograniczenia w dokonywaniu obniżek podatku należnego. Tak więc, podatnik powinien w związku z zakazem odliczania podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów służących wykonywaniu czynności zwolnionych z VAT odrębnie określić wysokość podatku związanego ze sprzedażą opodatkowaną, tylko ze sprzedażą zwolnioną oraz z obiema tymi grupami czynności. Należy przy tym również dokonać podziału na podatek związany z zakupami inwestycyjnymi i pozostałymi. Podatnik musi też pamiętać, że również i w tym przypadku obowiązują zakazy odliczenia podatku naliczonego przewidziane m.in. w art. 88 ust 1 ustawy o VAT. Obowiązują przy tym analogiczne zasady wypełniania deklaracji VAT, jak w przypadku podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT.

 

Zwolnienie od podatku importu towarów, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów nie jest Polska

Import towarów na terytorium Polski jest zwolniony z podatku VAT, jeżeli miejscem przeznaczenia towarów importowanych nie jest terytorium Polski, a wywóz tych towarów z terytorium Polski zostanie dokonany przez importera w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Korzystając z delegacji ustawowej wynikającej z art. 82 ust. 3 ustawy o VAT Minister Finansów wprowadził szczególny rodzaj zwolnienia dla tego rodzaju transakcji łączących import z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Zwolnienie od podatku importu towarów, gdy miejscem przeznaczenie tych towarów nie jest Polska zostało uregulowane w art. 14  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów  ustawy o podatku od towarów i usług  (dalej „rozporządzenie”). Zgodnie z brzmieniem wskazanego art. 14 ust. 1: Zwalnia się od podatku import towarów, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (Polski) i wywóz z terytorium kraju (Polski) tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT)

Wspomniane powyżej zwolnienie znajdzie zastosowanie, w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 1. Importer jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym jako podatnik VAT UE zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrz wspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia importowanych towarów
 2. Importer w momencie importu poda dla zastosowania zwolnienia numery identyfikacyjne przyznane mu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w tych państwach;
 3. Importer, który we własnym zakresie zarówno sprowadza towary z terytorium państwa trzeciego, jak również samodzielnie przemieszcza na swoją rzecz towary na terytorium innego państwa członkowskiego, aby wykorzystać je tam w celu własnej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przedstawić swój numer VAT UE, który posiada na terytorium innego państwa członkowskiego (w sytuacji, o której mowa w tym punkcie importer ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE na terytorium innego państwa członkowskiego);
 4. Jeżeli importer świadczy WDT na rzecz innego nabywcy z innego państwa członkowskiego, jest zobowiązany do przedstawienia numeru VAT UE swojego kontrahenta, na rzecz którego dokonuje WDT;
 5. Rozporządzenie nakłada także dodatkowy warunek do spełnienia aby uzyskać zwolnienie od podatku, nakazuje bowiem przedstawienie wraz ze zgłoszeniem celnym dowodu, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 14 ust. 2 pkt 1);
  Dowodami taki mogą być:
  • dokumenty przewozowe (list przewozowy, zlecenie spedycyjne, akredytywa, karnet, konosament itd.)
  • dokumenty handlowe (umowy handlowe, kontrakty, zamówienia, faktury, korespondencja, potwierdzenia wydania itd.);
 6. Aby możliwe było odstąpienie od przyjęcia zabezpieczenia na poczet podatku VAT w momencie przyjęcia zgłoszenia,  importer winien w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonywany jest import towarów terminowo wywiązać się z obowiązku, o którym mowa w pkt 7 - w odniesieniu do towarów importowanych przez podatnika w okresie ostatnich 17 miesięcy. Obowiązek dokonania weryfikacji importera w zakresie dochowania tego wymogu spoczywa na organie celnym, a zatem importer nie musi przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie tego warunku;
 7. Importer winien dostarczyć organowi celnemu dokumenty potwierdzające fakt prawidłowego ujęcia przez niego WDT następującej po imporcie towarów w sporządzonej za dany okres rozliczeniowy informacji podsumowującej - w terminie 4 miesięcy po upływie miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów - w celu dopełnienia tego obowiązku importer powinien przedstawić informację podsumowującą (jeżeli jest w niej jednoznacznie wyodrębnione WDT towarów będących przedmiotem importu) bądź zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie informacji podsumowującej.


Leszek Dutkiewicz
Dyrektor Biura
Russell Bedford Poland Sp. z o.o. w Katowicach

 

 


Komentarze

Autor: Grigor (02-10-2015 15:56:23)
Temat: Import vat
Na jakiej zasadzie można dokonać importu towarów z zagranicy z po za UE. Przykład Polska firma kupuje jeden laptop na zagranicznym portale aukcyjnym,jako ze sprzedawca jest osoba prywatna nie...pokaż całą treść
Na jakiej zasadzie można dokonać importu towarów z zagranicy z po za UE. Przykład Polska firma kupuje jeden laptop na zagranicznym portale aukcyjnym,jako ze sprzedawca jest osoba prywatna nie może wystawić faktury VAT. Na jakiej zasadzie będzie można oclić ten laptop zapłacić VAT ?zwiń
Dodaj swój komentarz