Aktualności podatkowe

04.01 Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji międzynarodowych - zmiany 2014

Zmianie ulegają zasady dokumentowania transakcji dokonywanych na rzecz kontrahentów z innych państw. Zmiana dotyczy zarówno ilości niezbędnych dokumentów, jak również terminów, w jakich należy posiadać te dokumenty celem zastosowania  preferencyjnej stawki podatku VAT.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – prawo odliczenia VAT – od stycznia 2014 r.

Prawo odliczenia VAT naliczonego powstaje pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 

W przypadku nieotrzymania w powyższym terminie faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym  upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – dokumenty dla celów stawki 0% - od kwietnia 2013 r.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wystawiana faktura wymaga jedynie potwierdzenia dokonania transakcji na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Nie istnieje natomiast obowiązek podwania na takiej fakturze numeru NIP-UE kontrahenta.

Na dzień dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowej podatnik nie musi być ponadto zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obowiązek zarejestrowania jako podatnik VAT UE występuje na dzień składania deklarację podatkowej, w której wykazywana jest ta dostawa.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 

Dowodami dokumentującymi transakcję dostawy wewnątrzwspólnotowej są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Z katalogu dowodów obowiązkowych wykreślono zatem kopie faktury.

 

WDT oraz WNT – wywóz i wwóz towarów na czas określony – zmiany od kwietnia 2013

W przypadku czasowego transportowania towarów między krajami Wspólnoty rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych było obowiązkowe w przypadku przemieszczenia towarów na okres dłuższy niż 24 (WDT) miesiące i odpowiednio 90 miesięcy (WNT). Po zmianach przepisów warunek ten zostaje usunięty – czasowy wywóz z kraju do innego państwa nie będzie powodował obowiązku rozliczania transakcji jako wewnątrzwspólnotowej w przypadkach wskazanych poniżej:

Brak WNT przed 2013 Brak WNT obecnie

towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem że:

a) od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu czynności odpowiadającej eksportowi towarów, upłynęło nie więcej niż 90 dni,

b) towary na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane, zostały, w związku z czynnością odpowiadającą eksportowi towarów, objęte procedurą wywozu na podstawie przepisów celnych

 

towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju

towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem że od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium kraju, w wykonaniu czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, nie upłynęło więcej niż 90 dni;

towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju;

na towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi, z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione

towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione

towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, dla świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu

 

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, transakcje te należy rozliczać według  następującej zasady:

 

Brak WDT przed 2013 Brak WDT obecnie

towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem że podatnik posiada dokument celny potwierdzający objęcie tych towarów procedurą wywozu;

towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika

na towarach mają zostać wykonane usługi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, na rzecz tego podatnika, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;

towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju

towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, w celu świadczenia usług przez tego podatnika

towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary

 

Eksport towarów – dokumenty dla celów zastosowania stawki - 0% VAT – zmiany od kwietnia 2013.

W procedurze eksportu uszczegółowiono zakres dokumentów pozwalających na zastosowanie 0% VAT. Dotychczas nie było możliwości stosowania tej stawki posiadając dokumenty inne niż IE 599 (wystawiane np. w przypadku awarii systemu, poświadczone przez urząd celny, dokumentujące faktyczny wywóz poza terytorium) lub wystawiane przez organy państw wspólnoty zamiennie, zgodnie z tamtejszymi procedurami celnymi. 

 

Eksport

 

Od kwietnia 2013 r. dla eksportu towarów, stawkę podatku 0% stosuje się stosuje się pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentem tym jest w szczególności:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

 

Eksport – stawka 0% VAT dla zaliczki – zmiany od stycznia 2014 

Dotychczasowe zasady powstawania obowiązku podatkowego pozwalały na zastosowanie 0% VAT w przypadku, gdy wywóz nastąpił w terminie 6 miesięcy licząc od daty otrzymania części należności.

Obecnie termin stosowania stawki 0 % VAT skraca się. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, potwierdzający wywóz towarów.

Jeżeli warunek dotyczący dokumentacji wywozu nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Zasady stosowania stawki 0% przy otrzymanej zaliczce zastosować należy również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż dwa miesiące, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (np. ze względu na znaczne nakłady finansowe jakie musiały zostać poniesione na produkcję danego towaru).

Zasady stosować należy odpowiednio przy eksporcie pośrednim, gdy podatnik posiada kopię dokumentów, w których urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz