Aktualności podatkowe

07.01 Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT - zmiany 2014

Od 1 kwietnia 2014 roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynności opodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakres dokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania.

 

Zasady błędnej dokumentacji, ograniczającej prawo odliczenia VAT kwiecień 2013 r.

Gruntownej zmianie na korzyść podatników uległ katalog dokumentów pozwalających na odliczanie podatku VAT. Prawo odliczenia przysługuje podatnikowi otrzymującemu fakturę, w której kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii oraz w przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż. Oznacza to, że to na wystawiającym fakturę, a nie na nabywcy ciąży obowiązek prawidłowego postępowania w tym zakresie (wystawiający takie faktury będzie podatnikiem odpowiedzialnym za dopuszczenie się błędów). Nabywca towaru lub usługi nie może ponosić odpowiedzialności za typowe błędy po stronie sprzedawcy.

Podobnie, eliminowany jest zapis ograniczający prawo odliczenia w przypadku stwierdzenia błędów w zaświadczeniu uzyskiwanym z okręgowej stacji kontroli pojazdów, dotyczącym stanu technicznego pojazdu, w zakresie prawa do odliczenia całego VAT z tytułu nabycia lub użytkowania takiego pojazdu.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od kwietnia 2013 r. nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
 • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (czyli czynności sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy lub wykonana dla pozoru) - w części dotyczącej tych czynności;
 • faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

 

Odliczenie towarów nabytych jako podatnik zwolniony z VAT

Od 1 kwietnia 2013 r. zawęża się katalog dokumentów, które nie uprawniają do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług.

Odliczenie podatku możliwe będzie również w przypadku nabyć, które zostały udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego z VAT. Dotychczas zasada ta upoważniała podatników do odliczeń wyłącznie w przypadku, gdy przed dniem rezygnacji lub utraty ze zwolnienia sporządzili oni tzw. spis z natury towarów magazynowych. Natomiast po grudniu 2013 r. (czyli od 1 stycznia 2014 r.) spis z natury nie będzie wymagany. Powyższa zasada pozwala odliczać już od kwietnia 2013 r. podatek VAT w przypadku wszystkich nabyć również tych dokonanych w okresie zwolnienia z podatku pod warunkiem jednak, że nabycie to było związane z prowadzeniem czynności opodatkowanych. Oznacza to, że podatnik musi wykazać związek wydatku z prowadzeniem działalności opodatkowanej, a nie zwolnionej.

 

Przykład

Podatnik nabył towar 2 lutego 2014 r. za 50 tys. zł. Towaru nie wykorzystał w okresie zwolnienia podmiotowego.  Część towarów nie została zbyta, a podatnik w kwietniu zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Podatnik nie musi sporządzać spisu z natury oraz informować o nim Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz