Aktualności podatkowe

07.10 Korekta obrotu z kasy fiskalnej wymaga ewidencji – ujęcie praktyczne

Od 1 października 2013 r. w przepisach rozporządzenia o kasach fiskalnych wprowadzone zostały zasady korygowania obrotu. Do tej pory kwestie te nie były regulowane wprost w przepisach, podatnicy więc stosowali różne wzory ewidencji.

W chwili obecnej aby skorygować obrót z kasy fiskalnej należy prowadzić ewidencje zawierające określone dane. Ewidencje te muszą być prowadzone również wtedy gdy na transakcje z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej wystawiane są również faktury, a na dokonywane zwroty faktury korygujące.  

1.Oczywiste pomyłki

W §3 ust. 5 rozporządzenia określono sposób ujmowania tzw. oczywistych pomyłek byli błędów popełnionych przez osoby obsługujące kasę fiskalną.

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki (błędu) podatnik dokonuje jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

 1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
 2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Ponadto podatnik zobowiązany jest do powtórnego zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego).

Ewidencją tą objęte również będą przypadki zainicjowanej sprzedaży wysyłkowej, która nie doszła do skutku (np. klient zamawia towar, sprzedawca go wysyła, ale klient go nie odbiera). W tym przypadku nie dochodzi do sprzedaży, co stanowi podstawę do obniżenia kwoty przychodu i podatku należnego pod datą otrzymania odpowiednio udokumentowanego zwrotu nieodebranego towaru. Dokumentami potwierdzającymi fakt nie dokonania sprzedaży powinny być:

 • oryginał paragonu fiskalnego
 • dokument przewozowy, kurierski, karta zwrotna z poczty z których wynika fakt nie odebrania towaru przez nabywcę  
 • drugi egzemplarz faktury, jeżeli dodatkowo była wystawiana na udokumentowanie transakcji, spięty z egzemplarzem posiadanym przez sprzedawcę, przekreślony z dopiskiem „anulowano”.

 

2.Zwroty towarów i reklamacje

W przypadku zwrotów towarów dokonywanych przez klientów oraz uznanych reklamacji podatnik powinien prowadzić ewidencję zwrotów i reklamacji, w której należy ująć te operacje. Ewidencja musi zawierać:

 1. datę sprzedaży;
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (czyli najczęściej będzie to wspomniany na początku paragon);
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz wykazania w ewidencji danych dotyczących dokonanego zwrotu lub reklamacji, koniecznym będzie dołączenie do niej dokumentu sprzedaży. Najczęściej będzie nim oryginał paragonu otrzymany od klienta dokonującego zwrotu lub składającego reklamację. W przypadku braku oryginału paragonu dopuszczalne jest odszukanie na rolce kasy (lub w pamięci fiskalnej) danych tej operacji sprzedaży i ich czytelne wydrukowanie. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zastąpienie oryginału paragonu fiskalnego wydrukiem z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych), przedstawieniem przez klienta np. paragonu niefiskalnego (z programu sprzedażowego) lub faktury.

Dodatkowym wymogiem (wprowadzonym od 1 października) jest konieczność sporządzenia protokołu przyjęcia zwrotu lub reklamacji podpisanego przez sprzedawcę i nabywcę. Do tej pory dokumenty te były na ogół i tak wystawiane przez sprzedawców, ale od 1 października 2013 r. ich sporządzenie i przechowywanie wraz z wypełnioną ewidencją będzie jednym z warunków umożliwiającym korygowanie obrotu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej.

Protokół ten może mieć dowolną formę tj. występować jako dokument samodzielny lub elementy protokołu może być zawarte w treści innych dokumentów np. faktury korygującej. Dla firm dokonujących sprzedaży wysyłkowej rozwiązaniem systemowym może być:

 • dołączanie do przesyłanych towarów niewypełnionego protokołu, który klient dokonujący zwrotu musiałby wypełnić, podpisać i odesłać lub
 • możliwość pobrania przez klienta takiego protokołu ze strony internetowej sprzedawcy. 

Brak protokołu podpisanego przez nabywcę może narazić podatnika na kwestionowanie prawa do dokonania obniżenia kwot przychodu i podatku należnego.

 

Mariusz Raszczyk doradca podatkowy nr 07166

w Kancelarii "Verum" s.c.

 

 

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz