Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

08.01 Faktury korygujące 2013

Od stycznia 2013 r. faktury korygujące wystawia się według nowych, zmienionych zasad. Faktura korygująca może być wystawiana:

 • dla konkretnej czynności lub
 • zbiorczo dla wielu czynności, objętych wieloma fakturami wystawianymi w danym okresie – w przypadku rabatów (inne faktury, np. dotyczące pomyłek, podwyższania kwot na fakturze, nadal wystawia się pojedynczo dla każdej faktury).

Nadal fakturę korygującą wystawia wyłącznie podatnik VAT dokonujący dostawy lub wykonujący usługę. Nie wystawi jej nabywca (ten zobowiązany jest do korekt wyłącznie poprzez notę korygującą; nota dotyczyć może jedynie niektórych pozycji na fakturze).

 

Jedna z najlepszych sieci afiliacyjnych w nowej odsłonie. Sprawdź!

reklama

 

Faktura korygująca rabatowa dotycząca jednej lub kilku transakcji powinna zawierać powinna zawierać:

 • oznaczenie "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia
 • dane z faktury pierwotnej, korygowanej
  • datę jej wystawienia
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 • kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego,

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 

Zmiany od 2013 r. – w fakturach rabatowych do 1 stycznia 2013 r.:

 • datę sprzedaży zastąpiono datą dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi, w przypadku gdy różni się ona od daty wystawienia faktury,
 • nie ma obowiązku na fakturze jako dane z faktury pierwotnej – podawać należy pełne dane kontrahenta, a nie nazwę skróconą.

 

Uwaga Nazwa skrócona a nazwa

Pojęcie "nazwa skrócona" jest pojęciem innym niż pojęcie "nazwy". Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 27.12.2012 r. możliwe jest nadal stosowanie nazwy skróconej na fakturach. Taka interpretacja nie wynika jednak z brzmienia rozporządzeń oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa. Broszury i wyjaśnienia, do momentu wydania interpretacji ogólnej nie stanowią prawa, a odpowiedzialność w zakresie błędów pozostawać będzie po stronie podatnika.

 

Faktura korygująca rabatowa dotycząca wszystkich czynności w danym okresie powinna zawierać:

 • oznaczenie "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia
 • dane z faktury pierwotnej, korygowanej:
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
 • okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 • kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego (nie trzeba podawać rodzaju rabatu).

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 

Zasady dotyczące faktur rabatowych stosuje się odpowiednio w przypadku:

 • zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych,
 • zwrotu nabywcy całości lub części należności.

 

Faktura korygująca podwyższająca po wystawieniu faktury pierwotnej cenę zawiera:

 • oznaczenie "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia
 • dane z faktury pierwotnej, korygowanej:
  • datę jej wystawienia;
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 • kwotę podwyższenia ceny bez podatku; podatku należnego.

 

Zmiany od 2013 r. na fakturach podwyższających lub korygujących pomyłki:

 • nie ma obowiązku podawać pozycji: kwota podwyższenia ceny – bez podatku,
 • na fakturze jako dane z faktury pierwotnej – podawać należy pełne dane kontrahenta, a nie nazwę skróconą.

 

Uwaga Nazwa skrócona a nazwa

Pojęcie "nazwa skrócona" jest pojęciem innym niż pojęcie "nazwy". Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 27.12.2012 r. możliwe jest nadal stosowanie nazwy skróconej na fakturach. Taka interpretacja nie wynika jednak z brzmienia rozporządzeń oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa. Broszury i wyjaśnienia, do momentu wydania interpretacji ogólnej nie stanowią prawa, a odpowiedzialność w zakresie błędów pozostawać będzie po stronie podatnika.

 

Faktura korygująca pomyłki w cenie, kwocie lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury zawiera:

 • oznaczenie "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia
 • dane z faktury pierwotnej, korygowanej:
  • datę jej wystawienia
  • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub
 • różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

 

Zmiany od 2013 r. na fakturach korygujących pomyłki:

 • nie trzeba podawać tak jak dotychczas kwot w wartości pierwotnej, wskazanych na fakturze pierwotnej lub pozycji przed wprowadzeniem poprawek,
 • datę sprzedaży zastąpiono datą dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi, w przypadku gdy różni się ona od daty wystawienia faktury,
 • na fakturze jako dane z faktury pierwotnej – podawać należy pełne dane kontrahenta, a nie nazwę skróconą.

Uwaga Nazwa skrócona a nazwa

Pojęcie "nazwa skrócona" jest pojęciem innym niż pojęcie "nazwy". Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 27.12.2012 r. możliwe jest nadal stosowanie nazwy skróconej na fakturach. Taka interpretacja nie wynika jednak z brzmienia rozporządzeń oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa. Broszury i wyjaśnienia, do momentu wydania interpretacji ogólnej nie stanowią prawa, a odpowiedzialność w zakresie błędów pozostawać będzie po stronie podatnika.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz