Aktualności podatkowe

12.12 Samochody a odliczenie VAT w 2014 roku

Rok 2014 z pewnością będzie rokiem ogromnych zmian w zakresie podatku VAT. Jak oceniają specjaliści, podatników czeka największa zmiana przepisów podatkowych od 20 lat. Nowelizacja swoim zakresem obejmie nie tylko terminy wystawiania faktur, moment powstawania obowiązku podatkowego czy definicję podstawy opodatkowania. Istotne zmiany będą dotyczyły również samochodów z kratką. Przepisy, które polski ustawodawca planuje wprowadzić w 2014 roku zostały wstępnie zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Obecne ograniczenie jedynie do końca 2013 roku

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, ograniczenie w odliczeniu podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędów obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Ograniczenie to dotyczy również podmiotów określonych w art. 3 ust. 6 ustawy, czyli usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Podatnicy powinni pamiętać, że ograniczenia te nie obejmują pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy, wśród których można wymienić m.in:

  • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
  •  pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  •  pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
  • przypadki, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

 

Decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej została wydana

Polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na stosowanie odmiennych przepisów w zakresie odliczenia VAT od samochodów, aniżeli te wynikające z unijnej dyrektywy.

Komisja zgodziła się by polscy podatnicy mogli odliczyć 50% podatku VAT zawartego w cenie samochodów wykorzystywanych nie tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie trwa oczekiwanie na decyzję wykonawczą Rady. Po jej wydaniu przepisy będą jeszcze poddane krajowemu procesowi legislacyjnemu.

Ostateczna decyzja Rady zostanie najprawdopodobniej wydana do końca roku 2013, przy czym nie wiadomo ile czasu zajmie opracowanie ostatecznego ich brzmienia na szczeblu krajowym. Data wcielenia w życie nowelizacji w omawianym zakresie przypuszczalnie nastąpi w I połowie 2014 roku.

Derogacja będzie obejmowała tylko samochody, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Restrykcje nie dotyczyłyby nastomiast pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3 500 kg oraz pojazdów o liczbie miejsc większej niż dziewięć wraz z miejscem dla kierowcy.

Podatnicy będą mogli odliczyć 50% VAT-u zarówno w przypadku WNT, najmu czy leasingu samochodu. Ograniczenie w odliczeniu VAT będzie obejmowało także wydatki poniesione na zakup paliwa do ich napędów oraz pozostałe związane z ich bieżącą eksploatacją (naprawy, części, myjnia itp.). Obecnie czynni podatnicy VAT mogą dokonać odliczenia całej wartości podatku wynikającego z faktury zakupu (wyjątkiem jest zakup paliwa do samochodów osobowych, od którego podatnicy nie mogą dokonać odliczenia VAT-u).

Gdy Rada Europejska wyda ostateczną decyzję jeszcze w tym miesiącu (grudzień 2013) polski rząd może nie zdążyć z jej implementacją. Z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia uprawomocnienia decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i art. 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W życie więc wejdzie m.in. art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy o VAT z którego wynika, że ograniczenie w odliczeniu podatku VAT nie będzie dotyczyło  pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. W konsekwencji oznacza to, że podatnicy teoretycznie będą mogli odliczyć cały VAT od samochodów z tzw. kratką, gdy będą posiadali odpowiednie dokumenty o których mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT:

“Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1”.

Możliwość stosowania przepisów w takiej formie, w jakiej stanowi je znowelizowana ustawa o VAT, będzie występowała co do zasady jedynie do okresu, w którym wejdą w życie nowe regulacje.

 

Angelika Borowska - specjalista d/s prawa podatkowego wfirma.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz