Aktualności podatkowe

13.02 Roczna korekta VAT tylko do 25 lutego

Piotr Szulczewski Podatnicy prowadzący sprzedaż mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT) w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku powinni zadeklarować korektę odliczeń dotyczących roku poprzedniego. Weryfikacji poddać należy stosowane w trakcie roku zasady odliczeń VAT na zasadzie współczynnika w powiązaniu ze współczynnikiem obliczonym na koniec roku.Odliczanie VAT w trakcie roku

Obowiązkowe pozostaje określenie towarów i usług, których nabycie służy czynnościom opodatkowanym oraz tych, które służą czynnościom zwolnionym. Stworzenie dwóch grup pozwala odliczać podatek VAT wyłącznie od czynności związanych z działalnością opodatkowaną oraz księgowanie w kosztach wartości brutto w przypadku wydatków związanych wyłącznie z działalnością zwolnioną.

W przypadku nabyć towarów i usług, które służą wykonywaniu czynności opodatkowanych i zwolnionych, podatnik odliczenia dokonuje proporcjonalnie. Dokonuje się jej procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.


Przykład

Podatnik w roku 2012 osiągnął łączny obrót 2.000.000 zł, a z tytułu czynności związanych z działalnością opodatkowaną obrót wyniósł 1.500.000. Proporcja wynosi 1.500.000/2.000.000 x 100 = 75%. W roku 2013 podatnik nabywa towar wykorzystywany do działalności mieszanej z VAT do odliczenia 1.000 zł. Odliczenie, którego dokona wynosi 750 zł.   


Gdy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnięto obrotu lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł oraz gdy niereprezentatywne będzie stosowanie proporcji z roku poprzedniego, do obliczenia przyjmuje się proporcję wyliczoną szacunkowo, niemniej musi być ona uzgodniona z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.


Przy obliczaniu proporcji nie należy uwzględniać:

  • obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności,
  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  • usług finansowych - wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

 

Proporcjonalne odliczenie stosować należy wyłącznie do nabywanych towarów i usług, które podatnik wykorzystuje do działalności mieszanej. W przypadku towarów nabytych jedynie do czynności zwolnionych lub jedynie celem prowadzenia czynności opodatkowanych - proporcji nie należy w żadnym stopniu stosować.


Przykład

Podatnik ma prawo stosować proporcję 45%. W roku podatkowym nabywa pojazd samochodowy o DMC 5 t, który przeznacza wyłącznie do celów opodatkowanych. VAT nie odlicza proporcjonalnie, lecz w całej wartości zawartej na fakturze. 

 

Korekta po zakończeniu roku

Po zakończeniu roku podatnik ma obowiązek ponownie zweryfikować faktyczną wartość obrotu z danego roku. Zamiast zatem stosować do czynności w roku 2013 proporcji ustalonej na podstawie obrotu z roku 2012, w deklaracji styczniowej, składanej do 25 lutego 2014 r. skoryguje poprzednią wartość odliczanego podatku zgodnie z proporcją obliczoną zgodnie z obrotem z 2013 r.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz