Aktualności podatkowe

13.06 Kiedy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

W prowadzonej działalności gospodarczej bardzo często wykorzystywane są prywatne samochody właścicieli, pracowników oraz samochody wynajmowane lub leasingowane. Wydatki związane z ich używaniem mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednak prawie zawsze niezbędna jest ewidencja przebiegu pojazdu do ustalenia limitu wydatków, które mogą stanowić koszt.

Zgodnie z ustawą o PIT,do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

 

 

Stawki Obowiązuje od
Samochód Motocykl Motorower
Do 900 cm3 Pow. 900 cm3
0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł 14.11.2007

*Wysokość stawek pozostaje taka sama od 01.03.2004r. mimo, iż 01.01.2005r. zmieniły się dotyczące jej przepisy.

>>> więcej
 

Do ustalenia faktycznego przebiegu pojazdu niezbędna jest ewidencja. W przypadku jej braku przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatków związanych z używaniemsamochodu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

 

>>> Samochód w firmie a koszty <<<

 

Regulacja ta nie dotyczy jednak samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu. Ponadto przepisu tego nie stosuje się do samochodów ciężarowych, które nie są wprowadzone do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. W tym przypadku stosuje się przepisy ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodu.

 

Samochód prywatny

Samochód prywatny przedsiębiorcy, czy samochody prywatne pracowników wykorzystywane w działalności gospodarczej, nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Dlatego koszty związane z ich używaniem podlegają odliczeniu jedynie do limitu ustalonego poprzez przemnożenie przebiegu pojazdu i odpowiedniej stawki. Tak więc w przypadku samochodów prywatnych niezbędne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.Za jej prowadzenie odpowiedzialna jest osoba używająca dany pojazd.

 

Samochód wynajmowany

Przedsiębiorcy w działalności gospodarczej mogą korzystać z samochodów wynajmowanych. Ponoszą z tego tytułu wydatki w postaci opłaty za najem, wydatków na paliwo itp. Samochody wynajmowane nie są wprowadzone do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, więc w celu zaliczenia wydatków z tytułu ich używania do kosztów podatkowych (dalej: KUP) niezbędna jest odpowiednia ewidencja. Ponadto zaliczeniu do KUP podlegają jedynie wydatki do kwoty nieprzekraczającej obliczonego na podstawie ewidencji limitu. Kwota czynszu, wydatków na paliwo i innych kosztów przewyższająca limit, nie pomniejszy podstawy opodatkowania przedsiębiorcy.

 

Samochód w leasingu

Mimo faktu, iż samochód będący przedmiotem leasingu nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy, nie musi on prowadzić ewidencji przebiegu takiego pojazdu. Zgodnie bowiem z art. 23 ust 3b ustawy o PIT obowiązek ten nie dotyczy samochodów używanych w ramach umowy leasingu. W konsekwencji, przedsiębiorcy korzystający z samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego, będą mogli zaliczyć wydatki z tego tytułu (opłaty leasingowe, wydatki na paliwo, opłaty eksploatacyjne itp.) do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Również podatnicy korzystający z samochodu na podstawie leasingu finansowego nie muszą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. W tym przypadku jednak raty leasingowe nie stanowią kosztu, gdyż to przedsiębiorca (leasingobiorca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych takiego auta.

Iwona Cackowska,
księgowa Tax Care

 


Komentarze

Autor: Jolamistrz (29-11-2017 23:42:25)
Temat: kilometrówka przykład
Kilometrówka to sposób ewidencji przebiegu pojazdu, którego zasady naliczania są ściśle ustalone polskimi przepisami. Znajomość tych zasad może nam bardzo ułatwić codzienną pracę, a także prowadzenie działalności...pokaż całą treść
Kilometrówka to sposób ewidencji przebiegu pojazdu, którego zasady naliczania są ściśle ustalone polskimi przepisami. Znajomość tych zasad może nam bardzo ułatwić codzienną pracę, a także prowadzenie działalności gospodarczej oraz jest dla nas korzystna finansowo. Dużo na temat kilometrówka przykład przeczytałam na http://www.przegladprawny.pl/kilometrowka-w-jaki-sposob-ja-rozliczac/zwiń
Dodaj swój komentarz