Aktualności podatkowe

15.05 Menedżer prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymuje pieniądze z tytułu zakazu konkurencji zapłaci od nich podatek VAT

W relacjach biznesowych warto dbać o swoje interesy nie tylko przed zawarciem umowy i w trakcie jej trwania, ale również po jej zakończeniu. Dlatego też tak często stosuje się postanowienia zobowiązujące do powstrzymywania się od prowadzenia konkurencyjnej działalności, za które przewidziane jest odpowiednie odszkodowanie. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy umowa dotyczy zarządzania przedsiębiorstwem.

Na jej podstawie udostępnienie są bezcenne dla przedsiębiorstwa informacje. W związku z powyższym pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące sytuacji, gdy podmiot świadczący tego typu usługę jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT. Nie jest bowiem jasne czy w takim przypadku powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Należy jednak zaznaczyć, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. A zatem, aby powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji mogło zostać uznane za usługę w rozumieniu ustawy o VAT, zobowiązanie to winno być odpłatne, wynikać ze stosunku zobowiązaniowego, jak również musi istnieć konkretny podmiot będący bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) tego zobowiązania. Należy również pamiętać, że aby daną czynność opodatkować podatkiem VAT, oprócz ustalenia przedmiotu opodatkowania równie ważne jest określenie podmiotu opodatkowania. Opodatkowanie usług polegających na powstrzymywaniu się czy też na tolerowaniu określonych stanów rzeczy, powstrzymywaniu się od określonego rodzaju zachowań w ramach tzw. klauzuli konkurencji (zakazu konkurencji) może mieć miejsce wówczas, jeśli podmiot świadczący taką usługę jest podatnikiem podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe warto w analizowanym zakresie odnieść się do interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 lutego 2013 r. (znak IBPP4/443-94/13/EK). Organ podatkowy stwierdził bowiem, że: „(…) czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla spółki w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny. Zauważyć należy, że ze stanu faktycznego wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Wnioskodawcę, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Wnioskodawca nie korzystała w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności, które zostało określone odszkodowaniem, stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nieprowadzenia przez Wnioskodawcę działalności konkurencyjnej jest spółka”.

Podsumowując należy zatem uznać, że jeżeli na podstawie zawartej umowy podatnikowi w zamian za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej przysługuje odszkodowanie, które związane jest z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą (gdyż w jej ramach została zawarta umowa o zakazie konkurencji), to taka czynność co do zasady stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Jarosław Włoch
Aplikant radcowski, konsultant podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

 


Komentarze

Autor: mx (21-04-2017 14:22:59)
Temat: podatek
A to ciekawe Bo skoro spółka jest beneficjentem i spółka zarabia i płaci podatek to znaczy, że spółka jest objeta zakazem konkurencji a nie OSOBA FIZYCZNA. Ta...pokaż całą treść
A to ciekawe Bo skoro spółka jest beneficjentem i spółka zarabia i płaci podatek to znaczy, że spółka jest objeta zakazem konkurencji a nie OSOBA FIZYCZNA. Ta jako taka moze sie zatrudnić jako pracownik bo przeciez to nie ona jest objęta zakazem konkurencji tylko spółka XY świadcząca wczesniej usługi zarządcze. Co pan na to ?zwiń
Dodaj swój komentarz