Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 kwietnia 2011 roku

01.04 Nowe ulgi i zwolnienia z podatku VAT
Kwietniowa nowelizacja VAT cz. 6

Nowelizacja kwietniowa rozszerza zakres zwolnień podatkowych, szczególnie w zakresie usług medycznych i profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowo ustala obniżoną stawkę podatku VAT w przypadku towarów spożywczych.

 

Zwolnienie usługi medyczne

Zakres zwolnień związany z opieką medyczną został rozszerzony. Obecnie zwolnieniem z opodatkowania VAT objęte będą:

 • świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz świadczenie tych usług, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od powyżej wskazanych podmiotów;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
  • lekarza i lekarza dentysty,
  • pielęgniarki i położnej,
  • medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
  • psychologa,

  oraz świadczenie tych usług, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od powyżej wskazanych podmiotów;
 • usługi transportu sanitarnego;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane - świadczone przez uczelnie medyczne.

Głównym celem wprowadzanej nowelizacji było objęcie zwolnieniem pośredników dokonujących sprzedaży usług medycznych we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej lub świadczonych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługą podstawową (świadczeń pomocniczych), jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej zwolnionej z podatku,
 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Przykład:
Dostawa napojów w ośrodku zdrowia nie podlega zwolnieniu z opodatkowania. Nie jest konieczna celem korzystania przez pacjentów z usług ośrodka zdrowia.

 

Zwolnienie - usługi pomocy społecznej

Nowelizacja doprecyzowuje zakres zwolnienia w zakresie usług pomocy społecznej rozszerzając jej zakres również o świadczenie usług związane z usługą główną, zwolnioną z VAT.

Zwolnieniu z VAT podlegają usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
 • wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, placówki specjalistycznego poradnictwa,
 • inne niż wymienione powyżej placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

Przykład:

Świadczenie usługi transportowej związanej ściśle z działalnością pomocy społecznej przez przedsiębiorcę na rzecz GOPS jest zwolnione z VAT.

Zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługą podstawową (świadczeń pomocniczych), jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej zwolnionej z podatku,
 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

 

Świadczenia pomocnicze

Zwolnienia z tytułu wykonywania czynności pomocniczych (usług ściśle związanych z usługami podstawowymi) do usługi głównej mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe w przypadku:

 • świadczących usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
 • świadczących usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22 ustawy (w tym zakresie jako zwolniona z opodatkowania usługa pomocnicza rozliczana jest wyłącznie dostawa towarów, a nie świadczenie usług);
 • usług świadczonych przez:
  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym -
   - świadczących usługi nauczania języków obcych
 • świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, (inne niż wymienione w pkt 26 ustawy o VAT):
  • prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  • świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  • finansowanych w całości ze środków publicznych
 • świadczących usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, (w tym zakresie jako zwolniona z opodatkowania usługa pomocnicza rozliczana jest wyłącznie dostawa towarów, a nie świadczenie usług).

Powyższa zmiana (art. 43 ust. 17a pozwala uznać, że jeżeli usługę dodatkową, pomocniczą ściśle związaną z usługą zasadniczą świadczy podmiot inny niż świadczący usługę podstawową (podzlecenie), to zwolnienie z podatku VAT nie znajdzie zastosowania.

Pozostały zakres podatników świadczących usługi pomocnicze ściśle związane z usługą zasadniczą (na zasadzie podzlecenia) może korzystać ze zwolnienia tylko w przypadku, gdy:

 • są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej;
 • ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz