Aktualności podatkowe

22.06 Sprawdź, czy po sprzedaży samochodu musisz skorygować VAT naliczony

Spółka z o.o. zakupiła 27 lutego 2008 r. samochód osobowy (wartość samochodu przekraczała kwotę 15.000 zł). Odliczyliśmy podatek VAT od zakupu w wysokości 60% - tj .kwotę 4.417,38 zł. Spółka prowadzi sprzedaż wyłącznie opodatkowaną. W dniu 8 lutego 2010 r. dokonaliśmy sprzedaży tego samochodu jako sprzedaży samochodu używanego, potraktowaliśmy więc jako sprzedaż zwolnioną z VAT.

Ostatnio dowiedzieliśmy się że powinnyśmy dokonać korekty podatku VAT po jego sprzedaży. Czy jest to prawdą? Zawsze myśleliśmy, że jak nie mamy sprzedaży innej niż opodatkowana nie musimy robić żadnej korekty przy sprzedaży środkówtrwałych. Jeśli tak - to w jaki sposób dokonać mamy tej korekty?
 

Odpowiedź eksperta

Przeważające stanowisko organów podatkowych sugeruje, że korekta powinna zostać dokonana.

Organy uzasadniają to stanowisko brzmieniem art. 91 ust. 7 ustawy o VAT "Przepisy ust. 1-6 (korekta podatku naliczonego, w tym związanego z zakupem środków trwałych) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi".

W świetle art. 91 ust. 2 i 7a ustawy o VAT korekta ta powinna uwzględniać 5 - letni horyzont czasowy oraz stosowanie proporcji: "W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
 

Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania".

Oznaczałoby to, że spółka powinna skorygować 3/5 odliczonego wcześniej podatku naliczonego, traktując go jako nieodliczalny (w związku z dokonaną sprzedażą zwolnioną pojazdu).

Takie stanowisko znajdziemy, między innymi, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (z dn. 9.01.2008, sygn. IPPP1/443-630/07-04/AW):

(...) Wnioskodawca zachowuje prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środka trwałego, ale w części dotyczącej okresu wykorzystywania go do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast od momentu dokonania sprzedaży samochodu, jako towaru zwolnionego, traci prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego z 5 - letniego okresu korekty. Tym samym zastosowanie będą miały powołane wyżej przepisy art. 91 ust. 1-5 ustawy, co oznacza, że Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonania jednorazowej korekty odpowiedniej części kwoty podatku odliczonego VAT z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu w miesiącu dokonania sprzedaży. Jeśli sprzedaż przedmiotowego samochodu nastąpi w 2007 r. czyli w trzecim roku korekty, Spółka winna dokonać korekty podatku naliczonego w wysokości 3/5 kwoty odliczonego podatku tj. 3.000,00 zł. Natomiast jeśli sprzedaż nastąpi w 2008r. odpowiednio 2/5 kwoty podatku odliczonego tj. 2.000,00 zł".

Stanowisko takie budzi wątpliwości, które zostały wyrażone między innymi, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 października 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 715/09). Jednak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 stycznia 2011 r. (sygn. akt I FSK 148/10) wydał wyrok de facto potwierdzający obowiązek korekty.

Reasumując, aby uniknąć ryzyka sporu z organami podatkowymi, korektę należy uwzględnić w deklaracji VAT za luty 2010 r. (tj. należy sporządzić korektę tej deklaracji, zmniejszając za ten okres podatek naliczony w odpowiedniej proporcji - 3/5). Oczywiście, korekta deklaracji powinna zostać złożona razem z pismem uzasadniającym jej przyczynę.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1; 91 ust. 1 - 7a ustawy o VAT.

Jacek Pukaluk
doradca podatkowy


Czy wiesz, że możesz popełniać błędy, rozliczając VAT, nawet o tym nie wiedząc!
Sprawdź, co może zakwestionować fiskus i nie ryzykuj!

Mało którą firmę stać na to, by w każdym nietypowym przypadku mogła sobie pozwolić na korzystanie z pomocy doradcy podatkowego lub kancelarii prawniczej. Na taki luksus stać naprawdę nielicznych.

Sprawdzanie rozliczeń VAT to ulubione zajęcie kontrolerów ze Urzędu Skarbowego. Nie ma w tym nic dziwnego, bo każdy inspektor skarbowy doskonale wie, że w tym obszarze podatkowym najłatwiej złapać podatnika na niewiedzy lub samodzielnej interpretacji przepisów.

Jest na to sprawdzony sposób! Zamów „Serwis Podatkowy VAT” już teraz!

W czasopiśmie „Serwis Podatkowy VAT” znajdziesz nie tylko interpretacje przepisów, ale także podstawy prawne. Wszystko, co Ci potrzebne, by właściwie interpretować przepisy ustawy o VAT i nie popełnić błędu w rozliczeniach.

http://www.serwispodatkowyvat.pl/wip/obce/

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz