Aktualności podatkowe

28.02 Opłata skarbowa od potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 15 lutego 2012 r., nr PL/LM/835/14/EOB/2012/38, do Skarbnika Gminy (…), w sprawie opłaty skarbowej od potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących załączniki do wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia (…), nr (…), w sprawie opłaty skarbowej od potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących załączniki do wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w przedmiotowej sprawie w piśmie z dnia 14 października 2011 r., nr PL/LM/835/JGR/11/AE-3658 i dodatkowo wyjaśnia. 

Stosownie do art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zobowiązany jest załączyć faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), zwanej dalej „uos”, opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek.

 

Opłata skarbowa - za co? ile? kto zapłaci, a kto nie?

 

Zgodnie z przepisami Części II załącznika do uos, jako zaświadczenie traktuje się, między innymi, poświadczenie zgodności kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej. Poświadczenie to podlega opłacie skarbowej, jeżeli stanowi rezultat działania organu, podjętego na wniosek konkretnego podmiotu.

W przypadku, gdy organ administracji publicznej poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach ciążącego na nim obowiązku, oświadczenie to następuje z urzędu, a zatem nie podlega opłacie skarbowej.

Zdaniem Ministerstwa  Finansów poświadczenie kopii faktur VAT dołączanych do wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego jest dokonywane na wniosek zainteresowanego (producenta rolnego). Wnioskodawca mając bowiem prawo wyboru decyduje, iż do przedmiotowego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Z istoty swej potwierdzenie takie poprzedza złożenie wniosku i bezsprzecznie stanowi rezultat działania organu, podjętego na wniosek konkretnego podmiotu.

W konsekwencji, dokonanie opisanego wyżej poświadczenia kopii faktur VAT implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, według stawki określonej w ust. 4 w Części II załącznika do uos.

Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14 Ordynacji podatkowej, a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Źródło: MF

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz