Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

11.12 Ulga za złe długi – nie zapłacono mi za towar lub usługę – zmiany 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi za złe długi.

 

Przepisy przejściowe

Do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r. stosuje się zasady obowiązujące poprzednio, jednak nowe zasady stosuje się do tych wszystkich wierzytelności, których uprawdopodobnienie na starych zasadach nastąpiło po 31 grudnia 2012 r.

 

Od 1 stycznia 2013 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.  Korekcie podlega uprawdopodobniona wierzytelność w zakresie:

  • Całej wartości podstawy opodatkowania,
  • Całej wartości podatku należnego
  • Części uprawdopodobnionej jako nieściągalna podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Stąd możliwe jest uprawdopodobnienie nieściągalności i korekta częściowo nieściągalnej wierzytelności.

 

Spełnienie dodatkowych warunków

Korekty dokonywać należy w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Usunięto obowiązek przedstawienia uprzednio dłużnikowi wezwania z ostrzeżeniem o podjęciu procedury korekty.

Jeżeli nastąpi później uregulowanie wierzytelności lub sprzedaż wierzytelności, to czynność taka  zobowiązuje do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku u osoby podejmującej procedurę w rozliczeniu za okres jej uregulowania lub zbycia. Zasadę stosuje się odpowiednio do części wierzytelności.

Zawiadomienie o korekcie przesyła się po 1 stycznia 2013 r. wyłącznie do urzędu skarbowego, nie należy o nim informować kontrahenta. Zawiadomienie dosyła się wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Zawiadomienie zawierać musi:

  • Kwotę korygowanej podstawy opodatkowania,
  • Kwotę korygowanej kwoty podatku należnego,
  • Dane dłużnika.

Zawiadomienia dokonuje się na druku, nie należy stosować formy dowolnej.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz