Aktualności podatkowe

31.12 Wydanie towarów: obowiązek podatkowy VAT - zmiany 2014

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Od 2014 r. za standardowy termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi.

 

Dostawa towarów

Nie jest zatem istotny moment wydania towarów, lecz moment ich dostawy, przez którą należy rozumieć datę przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru.

Dostawę, w której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za dokonaną z upływem każdego okresu, do którego te płatności lub rozliczenia. Jeżeli przez rok nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, dostawę uznaje się za dokonaną z upływem każdego roku, do momentu zakończenia dostawy.

 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

  1. Otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
    • Wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
    • Przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
    • Dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów,
  2. - wyłącznie w zakresie otrzymanej kwoty,
  3. Otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które wpływają bezpośrednio na cenę towarów – wyłącznie w zakresie otrzymanej kwoty,
  4. Wystawienia faktury z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex. 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex. 58.14.1); w przypadku, gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu wystawienia faktury,

W przypadku zaliczki, zadatku, raty, wkładu budowlanego, mieszkaniowego lub innej całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot.

W przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu ziemnego obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Zaliczka nie spowoduje w tym przypadku obowiązku podatkowego.

W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Przy objęciu procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, powstanie on z chwilą objęcia tą procedurą, a przy procedurze składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub z przeznaczeniem – wprowadzenie do wolnego obszaru celnegolub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – z chwilą wymagalności opłat.

 

Obowiązek podatkowy – transakcje wewnątrzwspólnotowe

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W przypadku WDT realizowanej w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

W zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Dla nabycia realizowanego w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc WNT uważa się za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabyć towarów.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz