Aktualności podatkowe

26.11 Odpisy ZFŚS 2013

Iwona Karkus

Kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku nie ulegną zmianie. Wszystko to za sprawą MPiPS, które w 2012 roku ustaliło stałą kwotę bazową i umieściło ją w ustawie o ZFŚS.

Do końca 2011 roku naliczania odpisów na ZFŚS dokonywało się corocznie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Od stycznia 2012 roku sposób naliczania odpisów uległ zmianie.  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umieściło w ustawie o ZFŚŚ nowy artykuł 5a zgodnie z którym przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszone przez prezesa GUS.

Oznacza to, że w przyszłym roku pracodawcy przekażą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisy w takiej samej wysokości co w roku bieżącym.

Kwoty odpisów podstawowych  i obowiązkowych w 2013 roku przedstawiają poniższe tabele:

 

ODPISY OBOWIĄZKOWE

Zatrudnieni

Procent wynagrodzenia

Kwota bazowa

Wysokość odpisu w 2013 roku

Na jednego zatrudnionego

37,50%

2917,14 z ł
 

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku

1093,93 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

145,86 zł

II rok nauki 6%

175,03 zł

III rok nauki 7%

204,20 zł

 

ODPISY DODATKOWE

Zatrudnieni

Procent wynagrodzenia

Kwota bazowa

Wysokość odpisu w 2013 roku

Na każdą osobę zatrudnioną posiadającą niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Zwiększenie odpisu o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

2917,14 z ł
 

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku

182,32 zł

Byli emeryci i renciści nad którymi zakład pracy sprawuje opiekę socjalną

Zwiększenie odpisu o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

182,32 zł

Na każdą osobę zatrudnioną  w przypadku, gdy pracodawca utworzy żłobek lub klub dziecięcy (pod warunkiem przeznaczenia całości zwiększenia na ten cel)

Zwiększenie odpisu o 7,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

218,79


Równowartość obowiązkowych odpisów podstawowych oraz odpisy fakultatywne pracodawca musi przekazać na rachunek bankowy Funduszu do 30 września 2013 roku, przy czym termin wpłaty pierwszej raty w wysokości 75% równowartości kwoty podstawowej odpisu minie 31 maja 2013 roku.

 

Iwona Karkus
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz