Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 2014 roku

27.12 Odliczenie podatku VAT - zmiany 2014

Od 2014 r. zmianie ulegają zasady odliczania podatku VAT z tytułu nabywanych towarów i usług.  

Podatnik dokonujący odliczenia monitorować musi dwa terminy:

 • Odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności,
 • Nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności.

 

Zaliczki

W przypadku otrzymywania zaliczek odliczenie będzie przysługiwać w danej części, w której zapłacono zaliczkę – ale wyłącznie w przypadku, gdy z jej tytułu:

 • Powstał obowiązek podatkowy,
 • Wystawiono fakturę i ta faktura dotarła do nabywcy towaru lub usługi.

 

Z tytułu usług, dla których świadczący nie ma obowiązku wystawić faktur zaliczkowych – prawo odliczenia przysługiwać będzie dopiero w chwili otrzymania faktury ostatecznej. Zaliczki nie będzie można odliczać w żaden sposób w przypadku:

 • Usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • Z poz 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3  (obsługa mediów, wywóz nieczystości),
 • Najmu, dzierżawy leasingu i podobnych,
 • Ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowania mienia,
 • Stałej obsługi prawnej i biurowej.

 

O ile podstawą odliczania podatku będzie data powstania obowiązku podatkowego u dokonującego dostawy lub świadczącego usługi, to koniecznie należy monitorować nie tak, jak miało to miejsce dotychczas – datę otrzymania faktury, lecz datę dostawy towaru lub wykonania usługi  ewentualnie datę uregulowania płatności przed terminem wykonania usługi. Powyższe nie spowoduje jednak prawa odliczenia VAT, jeśli nie zostanie z tego tytułu otrzymana faktura VAT, dopiero w okresie jej otrzymania będzie możliwe odliczenie podatku VAT.

Nadal możliwe jest odliczenie podatku VAT przed zakończeniem usługi i dostawą towarów, bez dokonania zapłaty – zaliczkowej lub całkowitej w przypadku:

 • usług budowlanych i budowlano – montażowych,
 • dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism oraz magazynów drukowanych,
 • czynności drukowania powyższych pozycji.

W przypadku tych czynności obowiązek podatkowy u dostawcy i świadczącego powstaje w okresie wystawienia faktury, a fakturę należy wystawić odpowiednio nie później niż w terminie 30, 60 i 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi, nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą.

W przypadku:

 • stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej – wpis do rejestru – odliczenia VAT dokonać można za okres, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, pod warunkiem jednak zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące danego okresu rozliczeniowego,
 • w przypadku decyzji celnych (art. 33 ust 2 i 3 VAT i 34) – odliczenie dokonywane jest za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję, pod warunkiem zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

Z ustawy nie wynika, czy zapłata ma być dokonana do końca okresu, czy też do dnia złożenia deklaracji za ten okres.

U małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczeń odliczenie możliwe jest nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary lub usługi. Zatem częściowa zapłata nie upoważni ponownie małego podatnika do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT. 

 

Brak odliczenia podatku VAT w okresie, w którym podatnik jest do tego uprawniony pozwala mu na odliczenie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Niedokonanie takiej czynności pozwala mu korygować deklarację za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów prawo odliczenia podatku VAT uzależnione jest od posiadania faktury dokumentującej dostawę towarów od podatnika podatku od wartości dodanej. Obowiązek posiadania tej faktury wystąpi nie w okresie odliczenia podatku naliczonego od transakcji wewnątrzwspólnotowej, co w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Prawo odliczenia przysługuje wyłącznie, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany naliczyć podatek z tytułu WNT uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu takiej transakcji.

Obowiązek podatkowy w WNT powstaje w okresie wystawienia faktury przez kontrahenta (czyli podatnika zagranicznego), nie później niż 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będącej przedmiotem WNT.

W przypadku braku faktury w terminie 3 miesięcy, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin 3 miesięcy.

Otrzymanie faktury w terminie późniejszym upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę

 

Uwaga

W przypadku WNT można również przesuwać terminu odliczenia na jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Możliwa jest też korekta deklaracji, przez okres 5 lat, licząc jednak od końca roku (a nie od początku roku), w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz