Aktualności podatkowe

27.12 Współczynnik urlopowy w 2012 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.


Sposób obliczania współczynnika urlopowego za 2012 rok

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Urlop wypoczynkowy

Obliczając go należy pamiętać, że w roku 2012 występują:

 • 53 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku:
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • 9 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Pracy,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 7 czerwca - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W przypadku pracowników pełnoetatowych, u których z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wolna jest sobota współczynnik ten wyniesie 21. Wynika to z następującego obliczenia:

[366 dni – (53 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 252 : 12 = 21

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2012 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,25 (1/4 x 21)
 • 1/3 wyniesie 7 (1/3 x 21),
 • 1/2 wyniesie 10,5 (1/2 x 21),
 • 3/4 wyniesie 15,75 (3/4 x 21)

Należy pamiętać, że powyższy współczynnik urlopowy stosuje się wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, bez względu na to, czy nabyte prawo do ekwiwalentu w danym roku dotyczy urlopu bieżącego – nabytego w tym roku, czy też urlopu zaległego, za rok poprzedni. Decydującym jest data nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a nie data nabycia samego prawa do urlopu.


Iwona Karkus,
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz