Aktualności podatkowe

28.06 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2013 r.

Russell Bedford Od 2013 roku obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tak wynika z projektu Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z projektem z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy w podatku od towarów i usług oraz zmiany niektórych innych ustaw zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpi kilka istotnych zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) mających na celu dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do wymogów unijnych określonych w dyrektywie 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. (DUUEL. z 2010 r., Nr 72, poz. 1). Najistotniejsza z nich dotyczy nowego sposobu ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają doprowadzić do ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Zasada ogólna obecnie obowiązująca, według której powstaje on w momencie wystawienia faktury (prawo dopuszcza w ten sposób przesunięcie terminu zapłaty o kolejny miesiąc) ma zostać zmieniony na generalna zasadę sformułowaną w projektowanym art. 19a ust. 1 zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. W art. 19a ust. 2 ma być zawarta definicja usługi częściowej określonej jako część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę. W związku z tym, faktury będą wystawiane do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca a nie jak dotychczas w ciągu 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi. Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również podsumowywanie zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego za miesiąc jedną zbiorczą fakturą.

Planowane ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla wszystkich podatników oznaczać będzie zniesienie szczególnych sytuacji w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, którzy dotychczas posiadali przywileje w tej kwestii ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności.

Zmiany dotyczyć będą również małych podatników, którzy korzystają z metody kasowej. Do tej pory po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi, mały podatnik, nawet mimo nie otrzymania należnej mu zapłaty, musiał rozliczyć się z podatku. Projekt zakłada, że obowiązek podatkowy powstanie dopiero po otrzymaniu całości lub części zapłaty, bo dopiero taka sytuacja spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Wraz ze zmianą momentu powstania obowiązku podatkowego będą również zmienione procedury przeliczania kwot otrzymanych w walutach innych niż polskie złote. Umożliwi to przeliczenie sprzedaży za dany miesiąc po jednym kursie. Nie do końca jednak wiadomo jak będzie to wyglądało jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wystawić fakturę np. w momencie wydania towaru, w środku miesiąca. W tym przypadku zapewne będzie to traktowane jako wyjątek, który przewiduje dyrektywa 2006/112/WE, do którego stosować się będzie przepis dotychczas obowiązujący. Ponieważ zmiany mają na celu dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych ma zostać również dopuszczone korzystanie przy przeliczeniach z kursów walut udostępnianych przez Europejski Bank Centralny, a nie jak do tej pory jedynie Narodowy Bank Polski. Dla podatników oznaczać to będzie, że będą mogli wybrać kurs dla nich korzystniejszy.

Należy zaznaczyć że, omawiany projekt jest obecnie w trakcie ustaleń międzyresortowych i nie wiemy dokładnie jakie będzie jego ostatecznie brzmienie.

 

Dominik Tymuła
Konsultant podatkowy w kancelarii
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz