Aktualności podatkowe

Wygraj Insignię za paragon od mechanika

data: 2016-04-29

Konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – to trzecia w kolejności dodatkowo premiowana branża w Narodowej Loterii Paragonowej. Paragony fiskalne zarejestrowane od ...

Nie będzie dnia wolnego za 1 Maja

data: 2016-04-28

Pracownicy, dla których dzień 1 maja - czyli niedziela - jest dniem wolnym od pracy, nie otrzymają możliwości wykorzystania dodatkowego dnia wolnego ...

Za wyłudzanie podatku VAT konfiskata mienia

data: 2016-04-26

W celu wyeliminowania patologii związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług, rząd tak zmieni prawo, by konfiskata rozszerzona obejmowała cały majątek pochodzący z przestępczej działalności ...

Należności w kosztach firmowych

data: 2016-04-25

W skład przychodu z działalności gospodarczej wchodzą między innymi kwoty należne, nawet te, które nie zostały uregulowane. Oczywiście, w rzeczywistości nie powiększają majątku przedsiębiorcy, jednak w pewnych sytuacjach mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ...

Spółki cichej w prawie nie ma, ale można ją założyć i to bez PCC

data: 2016-04-22

Spółka cicha - w której jeden wspólnik wnosi do wspólnego przedsięwzięcia majątek rzeczowy, finansowy lub swoją pracą, ale zyskuje wyłącznie prawo do udziału w zyskach ewentualnie możliwość kontroli poczynań firmy - nie istnieje w kodeksie od 1965 r. Ale i tak można ją założyć ...

Podwyżka VAT na smoczki i butelki dla dzieci wstrzymana

data: 2016-04-20

Ministerstwo Finansów wycofało się z podwyżki VAT na smoczki i butelki dla dzieci. Projekt ustawy podnoszącej VAT na niektóre produkty gumowe nie będące produktami przeznaczenia medycznego – w tym smoczki, elementy gumowe np. termoforów, laktatorów, elementy butelek na mleko itd. został odsunięty w czasie ...

Dla fiskusa ważne jest, kto uzyskuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

data: 2016-04-20

Firma dostarczyła kontrahentowi wadliwe podzespoły. W umowie sprzedaży zostały zapisane kary umowne na wypadek takiej sytuacji. Ale zabezpieczeniem dla firmy była polisa, z której kontrahent dostał odszkodowanie. Tyle że jej przedstawiciele zaczęli się zastanawiać, czy środki wypłacone z polisy kontrahentowi nie stanowią przypadkiem przychodu firmy ...

Nie czekaj z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego

data: 2016-04-19

Wprowadzenie elektronicznych kontroli podatkowych w Polsce było nieuniknione. Ministerstwo Finansów musi stale poprawiać ściągalność należności z tytułu rozliczeń przedsiębiorstw z fiskusem oraz kontrolę nad wpływami z VAT ...

Jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą?

data: 2016-04-15

Jeżeli wykonujemy lub planujemy wykonywać czynności w celu zarobkowym w sposób ciągły i zorganizowany, konieczna jest rejestracja firmy. W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy wypełnić druk CEIDG-1 ...

Wynagrodzenie za wadliwe wykonanie pracy

data: 2016-04-14

Jeżeli pracownik wykonał swoją pracę wadliwie i na skutek tego nastąpiło obniżenie wartości towaru lub usługi, płaca może nie zostać wypłacona lub wypłacona jedynie w części. Ważne jest jednak, by wadliwe wykonanie pracy nastąpiło z winy pracownika ...

PIP pomoże pracownikom z UE także w sprawach socjalnych i podatkowych

data: 2016-04-13

W przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji rozszerzono zakres porad prawnych udzielanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Projekt dotyczy wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników ...

Kontrola skarbowa kwestionuje stosowanie zerowej stawki vat

data: 2016-04-12

Zachodniopomorska Kontrola Skarbowa ustaliła, że wielu przedsiębiorców z branży hydrotechniczno-budowlanej korzystało bezpodstawnie z preferencyjnej (zerowej) stawki VAT odnoszącej się do usług związanych z ochroną środowiska morskiego ...

Sejm zajął się zmianami w Kodeksie pracy

data: 2016-04-11

Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą ustnie jej warunki) pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy - zakłada rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy, którym zajął się Sejm ...

Likwidacja zerowej stawki VAT

data: 2016-04-08

MF docenia inicjatywę KE w sprawie zmian w VAT. Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej ...

Komisja planuje modernizację podatku VAT w UE

data: 2016-04-08

Komisja Europejska ogłosiła plan działania dotyczący podatku VAT jest pierwszym krokiem na drodze do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, który będzie służył skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego ...

Kasa fiskalna w 2016 roku

data: 2016-04-07

Posiadanie kasy fiskalnej to obowiązek coraz szerszego kręgu przedsiębiorców. Rok 2015 przyniósł ograniczenia, jeśli chodzi o zwolnienia z posiadania kasy rejestrującej w firmie - stało się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie w styczniu 2015. W bieżącym roku ...

Sos musztardowy to nie musztarda - różne stawki podatku VAT na podobne towary spożywcze

data: 2016-04-07

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22% (podwyższona do 23% na mocy przepisów przejściowych, które mają obowiązywać do 31 grudnia 2016 r.). Jako wyjątek od tej zasady przewidziana jest możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na towary lub usługi wprost wymienione w załącznikach do ustawy. Przyjęta konstrukcja prowadzi do absurdu opodatkowania różnymi stawkami podatku VAT podobnych towarów spożywczych ...

Nowy system informatyczny zmniejszy lukę w VAT

data: 2016-04-06

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej ...

Koszt przy sprzedaży nie jest równy kosztowi podatkowemu

data: 2016-04-05

Odpisy amortyzacyjne od wartości rzeczy lub nieruchomości, które zostały wpisane do ewidencji środków trwałych, stanowią koszt uzyskania przychodu. Wysokość tych odpisów służy także do wyliczania wartości dochodu ze sprzedaży rzeczy czy nieruchomości, należących do firmy. Ale jak wyliczyć dochód ze sprzedaży rzeczy, w stosunku do których nie można stosować amortyzacji?

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz