Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Dieta będzie kosztem kierowcy – 2010.06.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-494/10/AK

Jeśli podróże zagraniczne, jakie podatnik odbywa są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tj. dla podróży zagranicznych – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

 

Wartości diet będą kosztami uzyskania przychodów – 2010.05.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/415-153/10/WRz

Wypłacane pracownikom firmy transportowej diety, jako ekwiwalent za wyżywienie podczas podróży służbowej stanowią koszty uzyskania przychodu, do wysokości limitów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).


Diety a koszty podatkowe – 2010.01.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie , IPPB1/415-805/09-2/KS

Jeżeli usługi świadczone przez podatnika, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży. W przypadku podróży służbowych odbywanych przez dwa kraje, podatnik może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów dietę w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.


Jak rozliczyć wyjazd dyrektora – 2010.02.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-707/09-2/AS

Koszty wyjazdu do Meksyku dla dyrektora w ramach delegacji służbowej są dla niego przychodem ze stosunku pracy. Korzysta jednak ze zwolnienia z podatku do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra pracy, jeśli odbywał podróż służbową.


Diety a koszty uzyskania przychodów – 2010.01.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/415-856/09/ESZ

Jeżeli usługi świadczone przez podatnika, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to może zaliczyć On do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.


Noclegi w hotelach i diety przedsiębiorcy – 2009.12.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-790/09/AK

Koszty noclegów, spełniające warunek celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, udokumentowanych fakturami bądź rachunkami. Jeżeli przedsiębiorca w czasie odbywania podróży nie korzysta z usług hotelowych (hotelu, motelu, zajazdu), lecz ma zapewniony nocleg np. u kontrahentów, bądź też nocuje u rodziny czy znajomych, nie może zaliczyć do kosztów ryczałtów za noclegi. Jeżeli zaś osoba prowadząca działalność gospodarczą korzysta w czasie odbywania podróży z usług hotelowych lub z noclegów w prywatnych kwaterach, to poniesione na ten cel wydatki stanowią koszty uzyskania, pod warunkiem ich udokumentowania rachunkiem wystawionym przez świadczącego takie usługi.


Diety przedsiębiorcy – 2009.11.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-791/09/AK

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, prowadząc księgę przychodów i rozchodów (zasady ogólne). Zakresem działalności jest świadczenie usług transportowych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, wykonywanych zarówno na terenie kraju jak i za granicą (na terenie Unii Europejskiej). Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów związanej z wyjazdami w celu realizacji zawartych zleceń nie oznacza całkowitego braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet do wysokości określonego limitu. Przedsiębiorca może oczywiście powiększać koszty uzyskania przychodów o diety, o ile odbywać będzie podróż służbową. Jako przykład można wskazać podróż związaną z koniecznością zawarcia umowy o świadczenie usługi, czy też dokonania zakupu środka trwałego.


Dojazdy członka zarządu a koszty podatkowe – 2009.11.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,  IPPB2/415-525/09-4/AK

Koszty przelotów oraz pobytu w hotelach pokrywane ze środków spółki za udziałowca, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu, Prezesem Zarządu Spółki, będą stanowiły przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, otrzymywany przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy o PIT będzie wolny od podatku dochodowego do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Podróż służbowa (delegacja) – 2009.07.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB3/423-257/09/PS

Niezależnie od tego, czy wypłacane pracownikom środki pieniężne związane z wyjazdami służbowymi poza ich stałe miejsce pracy będą elementem wynagrodzenia, czy też na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z przepisami prawa pracy – dietą lub inną należnością, mogą stanowić u pracodawcy koszt uzyskania przychodów, jeśli spełniają dyspozycję art. 15 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).


Diety przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe - 2008.02.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPB1/415-297/07/AP/KAN-2625/12/07

Podatnikowi świadczącemu usługi transportowe przysługuje z tytułu wykonywania tych usług prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, do wysokości diet przysługujących pracownikom.


Podróż służbowa przedsiębiorcy - 2008.01.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPB1/415-211/07/TK/KAN-1761/10/07

Jeżeli podróże zagraniczne, jakie podatnik odbywa są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach.


Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dieta przedsiębiorcy - 2007.07.25

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I/415-51-431/07/ZDB

Podatnik prowadzący jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi może zaliczyć diety za podróże służbowe do kosztów swojego przedsiębiorstwa.


Diety wspólników spółki cywilnej i pracowników - 2007.07.13

Izba Skarbowa w Opolu, PF-II/41171-0009/07/SK

Diety za czas podróży krajowej i zagranicznej wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportu, stanowią w ramach określonego limitu koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są także diety pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu tych usług.


Ubezpieczenie delegowanych pracowników - 2007.06.27

Łódzki Urząd Skarbowy, ŁUS-II-2-423/102/07/JB

Podatnik ma prawo zaliczenia wydatków na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków delegowanych pracowników do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli uprawnionym do świadczenia z tytułu zawartych przez pracodawcę umów ubezpieczenia są pracownicy, a umowa ubezpieczenia (krótkoterminowa) wyklucza wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, czy też możliwość zaciągania zobowiązań itp.


Diety kierowcy są kosztem podatkowym - 2007.05.22

Izba Skarbowa w Kielcach, PD2-4151-35/07

Pracownikowi zatrudnianemu na etacie kierowcy, którego praca polega na wyjazdach poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę w celu dostarczenia bądź przywiezienia konkretnego towaru przysługują diety i inne należności otrzymane za czas podróży służbowej, które dla pracodawcy stanowić będą koszty uzyskania przychodów.


Dokumentowanie podróży służbowej - 2007.03.20

Urząd Skarbowy w Grudziądzu, USIII/415-18/34/07

Dowody wewnętrzne dotyczące rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.


Diety podatnika świadczącego usługi transportowe - 2007.03.15

Izba Skarbowa w Łodzi, PB I-2/4150/IN-01/07/US Sieradz/MB

Jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany przemieszcza się w celu dostarczenia towaru (w kraju lub za granicą), to jego podróż jest podróżą służbową, w trakcie której może ponosić wydatki (na swoje utrzymanie) związane. Ustawa o PIT nie uzależnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podroży służbowych od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.


Dokumentowanie wydatków za podróż służbową - 2007.01.15

Urząd Skarbowy w Staszowie, PD/415-19/06

Zgonie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2007r., rozliczenie kosztów podróży służbowej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży. W celu udokumentowania zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowody, te mogą dotyczyć między innymi kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.


Podatnik świadczący usługi transportowe - 2006.12.11

Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, PDF/E/4117-1-147/06

Podatnik prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług kierowcy na trasach krajowych i zagranicznych nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych. Podatnik, który stale podróżuje w ramach wykonywanych usług transportowych nie odbywa podróży służbowych.


Dokumentowanie wydatków związanych z podróżami służbowymi - 2006.11.14

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PDF.I.415.60.06

Wydatki związane z podróżami służbowymi właściciela firmy mogą być dokumentowane fakturami oraz opisanymi paragonami, uzupełnionymi stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości. Natomiast w przypadku pracownika powinna być wystawiona i rozliczona delegacja.


Oświadczenie pracownika o zagubieniu biletu - 2006.11.08

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/BP-I/4230Z-105/06/EŻ

Zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej pracownika na podstawie sporządzonego przez niego rachunku kosztów z dołączonym oświadczeniem o braku biletu, przy posiadaniu innych w/w dowodów potwierdzających delegację pracownika, stanowi koszt uzyskania przychodów pracodawcy.


Pilot wycieczek nie jest w podróży służbowej - 2006.10.04

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, IPB2/4117-23/06/3

Przedsiębiorca świadczący osobiście usługi pilotowania wycieczek nie może zliczać do kosztów uzyskania przychodów diet a więc część kosztów swojego wyżywienia w czasie wykonywania działalności gospodarczej. Charakter tej działalności powoduje, że nie polega ona na wykonaniu czynności w tym służbowej poza miejscem siedziby przedsiębiorstwa, lecz stanowi integralny element wykonywania pracy kwalifikowanej jako czas pracy. Podróż taka nie stanowi podróży służbowej lecz sama w sobie stanowi prowadzenie działalności gospodarczej.


Przedsiębiorca - kierowca - 2006.09.05

Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, PDF/E/4117-1-106/06

Świadczenie usług transportowych na terenie kraju i za granicą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako podróż służbowa, bowiem czynności związane z realizacją tych usług w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, stanowią istotę tej działalności. Tym samym brak jest podstaw do wyliczenia diet za czas tych podróży i uznania ich za koszty uzyskania przychodów.


Brak biletów lotniczych i faktury z hotelu - 2006.06.08

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, IIUSpbIA/1/415-76/92a/45/06/BB

Jeżeli podatnik nie posiada biletów lotniczych i faktury z hotelu, to podstawę zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów może stanowić dokument będący wydrukiem internetowym oraz wydruk operacji bankową kartą kredytową, pod warunkiem uzupełnienia ich o odpowiednie dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz