Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi z zakresu medycyny pracy bez zwolnienia z VAT - 2011.08.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-303/11-2/MW

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi z dziedziny medycyny pracy nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, ponieważ usługi te nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Co więcej od dnia 1 lipca 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 otrzymał brzmienie: „zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”, Jednocześnie z dniem 1 lipca 2011r. została uchylona ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654).

 

Dokumentowanie usług w zakresie organizowania konferencji wraz z usługami pomocniczymi - 2011.08.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-826/10/11-S/AJ

Świadczone na zlecenie usługi organizacji konferencji należy zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności. Można bowiem w powyższych okolicznościach mówić o jednym świadczeniu głównym – organizacji konferencji, na które, zgodnie z zamówieniem klienta, składają się inne świadczenia pomocnicze. Dlatego też świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie organizacji konferencji można uznać za usługi kompleksowe, gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja konferencji, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika ponadto, aby poszczególne elementy wymienione powyżej, stanowiące usługi o charakterze pomocniczym do usługi głównej, były przedmiotem odrębnego świadczenia. Wobec tego, niezależnie od faktu, iż w skład realizowanego świadczenia wchodzą usługi opodatkowane według różnych stawek podatku od towarów i usług, sprzedaż zamówionej – zgodnie z intencją klienta – usługi organizacji konferencji, przy założeniu, że składające się na nią usługi pomocnicze nie stanowią w kalkulacji przeważającej wartości całego świadczenia, Spółka winna udokumentować jedną fakturą VAT stosując podstawową stawką podatku.

 

Pobierasz dotacje unijne - zarejestruj się na VAT - 2011.08.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPTPP1/443-315/11-2/RG

Podatnik realizuje inwestycję finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 4.13 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Ze względu na to, że nie są spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy zaznaczyć, że podatnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi niezbędne do wykonywania tej inwestycji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

 

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Oddział zagraniczny podatnikiem VAT - 2007.03.28
PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny wykonuje na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w zakresie w jakim te czynności wykonywane są na terytorium Polski (miejsce ich świadczenia jest na terytorium Polski) – staje się on podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Utworzenie na terytorium Polski przez przedsiębiorcę zagranicznego następnego oddziału lub rozpoczęcie wykonywania czynności bez pośrednictwa oddziału nie powoduje powstania na terytorium Polski nowego podatnika podatku od towarów i usług.

czytaj cały tekst interpretacji

Zwolnienie od podatku, usługi wykonywane przez technika dentystycznego - 2009.02.09

PT3/275/823/WCX/08/186

Działalność podatnika polegająca na wykonywaniu i dostawie protez dentystycznych, w sytuacji gdy protezy te wykonywane są przez podatnika lub zatrudnione u niego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (techników dentystycznych), powinna być zwolniona z podatku VAT. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Korekty deklaracji VAT-7 – 2010.06.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-312/07-6/MK/KOM

Złożenie korekty deklaracji VAT-7 w przypadku obniżenia podatku należnego nieprawidłowo wykazanego w ewidencji i deklaracjach za dane okresy rozliczeniowe jest możliwe w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast korekta zawyżonej stawki VAT w odniesieniu do sprzedanych wraz z lokalem miejsc postojowych, wykazanej w fakturach VAT odbędzie się w drodze korekty tych faktur, które po otrzymaniu potwierdzenia ich odbioru podatnik rozliczy na bieżąco, w składanych deklaracjach VAT-7.


Sprzedaż gruntów a VAT – 2010.03.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-48/10/AP

Podatnik dokonując oraz planując wielokrotną dostawę gruntów, będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Od podatku od towarów i usług – w odniesieniu do gruntów – zwolniona jest jedynie dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczonych pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy). Dokonywana, jak i planowana sprzedaż gruntu rolniczego przekształconego na działki przeznaczone pod zabudowę, nie może zatem korzystać z tego zwolnienia, tym samym jest czynnością podlegającą opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.


Świadczenie usług tylko za granicą - 2008.03.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-35/08/WN/KAN-318/01/08

Jeżeli podatnik mający siedzibę w Polsce świadczy wyłącznie usługi, których miejscem opodatkowania nie jest Polska, to nie musi rejestrować się dla potrzeb podatku VAT w Polsce.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz