Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż usług z płatnościami bezpośrednio na rachunek bankowy a kasa fiskalna - 2011.09.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-936/11-3/AK

Podatnik świadcząc usługi statutowe, jak również każde inne, za które otrzymuje w całości zapłatę na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r. Zauważyć należy, iż prawo do korzystania ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu jest uzależnione od formy zapłaty. Natomiast w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi dokonywana jest gotówką w kasie, Związek ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług (z wyłączeniem usług statutowych), gdyż nie są spełnione warunki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. Natomiast usługi statutowe na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 31 załącznika do rozporządzenia są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.


Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej usług w zakresie rozprowadzania wody – 2011.01.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP4/443-1642/10/EJ

Usługa związana z rozprowadzaniem wody, świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących. Zatem podatnik może zrezygnować z ewidencji na kasie fiskalnej świadczonych usług, tym bardziej, że nadal będzie korzystać z ewidencji sprzedaży usług na sprzęcie inkasenckim wystawiającym faktury VAT.


Obowiązek instalacji kasy rejestrującej – 2008.03.14

Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto, ZP/443-2/08

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przez sprzedaż należy rozumieć zarówno odpłatną dostawę towarów jak i odpłatne świadczenie usług – art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.  W kasie rejestrującej należy ewidencjonować tylko obroty i kwoty podatku należnego ze sprzedaży przedmiotowych płyt CD. Natomiast obrót ze sprzedaży świadczonych przez Spółkę usług w zakresie e-learningu na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, przy spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w § 2 pkt 1 i poz. 44 załącznika do rozporządzenia, nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu tych kas.


Ulga tylko dla kas zgłoszonych przed rozpoczęciem ewidencjonowania - 2007.11.28

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PH-I/4407/14-20/07/EN/PV-I

Podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, z tytułu nabycia kas rejestrujących, jedynie w stosunku do tej liczby kas, która zostanie pisemnie zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. W przypadku konieczności fiskalizacji kolejnych kas rejestrujących w celu ewidencjonowania sprzedaży, podatnik nie ma prawa do odliczenia wydatków związanych z nabyciem tych kas.


Obowiązek  ewidencji na kasie fiskalnej – 2007.09.14

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 1471/VTR1/443-59/07/MF

Podatnik dokonując dostawy (sprzedaży) towarów takich jak telefony, płyty CD, części samochodowe, -  jest obowiązana do jej ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl bowiem § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnik dokonując dostawy wskazanych w nim towarów, jest obowiązana zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia od 1 września 2006 r. do jej ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. W pozostałym zakresie dokonywana przez nią sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest do dnia 31 grudnia 2007 r. zwolniona z obowiązku ewidencjonowania.


Rozpoczęcie sprzedaży zdjęć fotograficznych i lamp elektronicznych w 2007r. - 2007.09.24

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, PP/443-64/07

Podatnik rozpoczynający w 2007r. działalność polegającą na sprzedaży zdjęć fotograficznych i lamp elektronicznych na rzecz osób fizycznych będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej po przekroczeniu kwoty 40.000 zł.


Przechowywanie paragonów formie rolek - 2007.09.05

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, PP2-1/443-12/07

Nie jest możliwe przechowywanie oryginałów paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) nie dołączając oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży. Wystawienie faktury oraz zaewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej tej samej sprzedaży powoduje konieczność zapłaty podatku należnego jak od dwóch odrębnych transakcji. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży należy wykazać, że faktura oraz paragon odnosi się do jednego zdarzenia. Dołączenie oryginału paragonu nie wydanego nabywcy do faktury dokumentującej daną transakcję pozwala wywnioskować, że na rzecz danego nabywcy dokonano jednej dostawy potwierdzonej zarówno fakturą jak i paragonem.


Kasa fiskalna a rozpoczęcie działalności w 2007r. - 2007.08.10

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I USB III/436/21/2007/kk

Podatnik rozpoczynający działalność w 2007r. nie jest automatycznie zobowiązany do rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieporowadzących działalności gospodarczej w kasie fiskalnej. Podatnik ten korzysta w okresie do 31 grudnia 2007r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł.


Sklep internetowy a kasa fiskalna - 2007.08.03

Urząd Skarbowy w Brzezinach, III-VAT/443-3/2007

Podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, jest zwolniony z obowiązku ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, pod warunkiem prowadzenia szczegółowej ewidencji dowodów zapłaty, na podstawie których można ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.


Sporządzenie raportu fiskalnego po godzinie 24 - 2007.07.30

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, III-2/443-32/38130/07/DP

Dobowy raport fiskalny należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokona sprzedaży po północy, to przed tą sprzedażą ma obowiązek sporządzić raport fiskalny dobowy za poprzedni dzień.


Zakup kasy rejestrującej - 2007.07.05

Urząd Skarbowy w Krotoszynie, DF/415-8/07

Kosztem uzyskania przychodów może być wydatek na zakup kasy rejestrującej w kwocie netto.


Nazwa na paragonie fiskalnym musi być dokładna - 2007.06.28

Urząd Skarbowy we Włocławku, PP/443-25/07

Paragon fiskalny powinien zawierać m.in. „nazwę towaru”, tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat (wg Słownika Języka Polskiego PWN). Oznacza to, że stosowana na paragonie fiskalnym nazwa winna być przypisana sprzedawanemu towarowi w taki sposób, aby pozwolić nabywcy na jednoznaczną identyfikację zakupionego towaru bądź też usługi. Nie można więc ewidencjonować towarów jedynie wg grup towarowych (np. nabiał), ale według przypisanych im nazw.


Ewidencjonowanie w kasie płyt CD i DVD dołączonych do czasopism - 2007.04.10

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, US III/443/VAT/535/ 27 /07EL

Dołączone do czasopism płyty CD i DVD mają wpływ na cenę sprzedawanej prasy, nie są więc przekazywane nieodpłatnie. W przypadku gdy płyty nie mają wpływu na cenę całego zestawu - dołączenie do czasopism płyt CD i DVD jako czynność nieodpłatna nie stanowi obrotu z odpłatnej dostawy towaru, a tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.


Nieodpłatne wydanie towarów w formie nagród - 2007.03.22

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PH-II/4407/14-178/06/MZ

Nieodpłatne wydanie nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV, telefonów, aparatów fotograficznych, wyrobów z metali szlachetnych, nośników CD/DVD, taśm magnetofonowych zawierających nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno być ewidencjonowane za pośrednictwem kas rejestrujących


Nieodpłatne przekazanie nagranych dyskietek - 2007.02.20

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 1471/VTR1/443-437/1/06/MF

Dokonując nieodpłatnego przekazania nagranych dyskietek podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania tej dostawy przy zastosowaniu kas rejestrujących. W pozostałym zakresie dokonywana przez podatnika sprzedaż (przekazanie) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie do dnia 31 czerwca 2007 r. zwolniona z obowiązku ewidencjonowania.


Sprzedaż komputera z oprogramowaniem - 2007.02.19

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu, PP/443-20/07

Jeżeli oprogramowanie (system operacyjnym Windows) będzie zainstalowane na dysku twardym i sprzedawane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie jako integralna część komputera, to nie wystąpi automatycznie obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, bez względu na wysokość obrotu.


Zaliczka wpłacana na konto bankowe a ewidencja w kasie fiskalnej - 2007.02.15

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek, 1437/ZP/443/412/EZ/06/07

Zaliczka otrzymana przed wykonaniem usługi bądź sprzedażą towaru od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega rejestracji w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwila jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak podatnik nie może dokonać sprawdzenia na koncie bankowym czy nastąpił wpływ zaliczki, tak aby zaewidencjonować na kasie fiskalnej w dniu wpłaty to wówczas dopuszczalna jest rejestracja, najpóźniej z chwilą otrzymania informacji z banku o jej wpływie na konto (wyciągu bankowego). Natomiast, gdy wpłata zaliczki następuje na sam koniec miesiąca kalendarzowego przez co wyciąg bankowy lub informacja drogą internetową otrzymana jest przez podatnika w miesiącu następnym to wówczas należy zaewidencjonować na kasie rejestrującej tę zaliczkę w dniu otrzymania takiej informacji.


Płyty CD i DVD dołączone do gazet - 2007.02.15

Izba Skarbowa w Kielcach, PP2-443-9/2007

Jeżeli dołączone do czasopism płyty CD i DVD mają wpływ na cenę sprzedawanej prasy, to wydanie płyt jako dodatku do czasopisma nie może być traktowane jako przekazanie towaru w formie prezentu, ale jako odpłatne wydanie dwóch różnych towarów. W takich okolicznościach podatnik ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W przypadku gdy płyty nie mają wpływu na cenę całego zestawu - dołączenie do czasopism płyt CD i DVD jako czynność nieodpłatna nie stanowi obrotu z odpłatnej dostawy towaru, a tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.


Usługi wywozu odpadów komunalnych - 2007.02.12

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, 1424/1120/443/85/1/2006/IW

Świadczenie usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0.) na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 30.06.2007r.


Jedna drukarka fiskalna i dwa komputery - 2007.01.26

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, USIII/2-443/170/59/J/2006

Podatnik może zainstalować do jednej drukarki fiskalnej dwa komputery pod warunkiem potwierdzenia takiego prawa stosowną decyzję ministra właściwego do spraw publicznych, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.


Naprawa sprzętu RTV i wypożyczanie płyt DVD od 1.09.2006r. - 2007.01.18

Urząd Skarbowy w Radomsku, US III/443-47/06

Podatnik wykonujący czynności polegające na naprawie sprzętu RTV z wykorzystaniem zakupionych elementów elektronicznych, sprzedaży drobnych elementów, wtyczek, końcówek, kabli połączeniowych oraz wypożycza płyty DVD i kasety z licencją, nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006 r. Jednakże w przypadku przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnik zobowiązany będzie do rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie w/w kwoty.


Nazwa towaru na paragonie fiskalnym - 2007.01.10

Urząd Skarbowy w Głubczycach, POIII 4403/2/WO/07

Nazwy grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług mogą być wykorzystywane do prawidłowego definiowania nazwy towarów, które będą drukowane przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym pod warunkiem, że nazwa danego grupowania pozwoli jednoznacznie zidentyfikować towar jaki został faktycznie zakupiony przez klienta.


Adres podatnika paragonie fiskalnym - 2007.01.04

Opolski Urząd Skarbowy, PP/443-85-1-GK/06/07

Podatnik prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących w swoich placówkach powinien na paragonie fiskalnym zamieszczać adres konkretnej placówki, punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika.


Usługi blacharsko-lakiernicze od 1.09.2006r. - 2006.11.27

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, 1406/VAT/443-33/EG/06

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług blacharsko-lakierniczych nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej począwszy od 1.09.2006r., ponieważ nie dokonuje dostaw towarów, lecz świadczy wyłącznie usługi napraw pojazdów.


Zmiana rodzaju ewidencjonowanych usług - 2006.11.27

Urząd Skarbowy w Brzesku, PP/443-44/06

Zmiana rodzaju ewidencjonowanych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie skutkuje obowiązkiem zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na jej zakup.


Zwrot ulgi po kradzieży kasy - 2006.10.13

Izba Skarbowa w Gdańsku, PI/443-33/06/Z/09

Podatnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej jeżeli zaprzestał użytkowania kasy fiskalnej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, także w przypadku gdy zaprzestanie użytkowania kasy związane jest z jej kradzieżą.


Nie ma prawa do ulgi na zakup kasy w miejsce skradzionej kasy - 2006.10.13

Izba Skarbowa w Gdańsku, PI/443-34/06/Z/09

Jeżeli podatnik zobowiązany był do zwrotu otrzymanej ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, to nie ma prawa do ulgi na zakup kolejnych kas rejestrujących, niezależnie od tego czy są one nabywane w celu wymiany z uwagi na wyeksploatowanie techniczne, czy też ze względu na zainstalowanie w miejsce skradzionej kasy.


Sprzedaż telefonów komórkowych po 1.09.2006r. - 2006.09.28

Urząd Skarbowy w Grudziądzu, USI/443-347/60/06

Podatnik dokonujący sprzedaży akcesorii do telefonów komórkowych, kart startowych oraz skupu i sprzedaży używanych telefonów komórkowych zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej od 01.09.2006r., przy czym wysokość obrotu pozostaje bez znaczenia dla ustalonego obowiązku instalacji kasy.


Przekształcenie spółki małżeńskiej - 2006.08.23

Izba Skarbowa w Opolu, PP-I-005/125/AB/06

W momencie, gdy nowa spółka założona przez małżonków, po przekształceniu spółki małżeńskiej, rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem, że nastąpiło to w obowiązujących terminach, jest w pełni uprawniona do skorzystania z odliczenia od podatku VAT kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej niż 2.500 zł.


Sprzedaż używanych części samochodowych po 1.09.2006r - 2006.08.03

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim, PP/443-65/06

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży używanych części samochodowych, sklasyfikowaną pod symbolem PKWIU 50.30.22 tj. "usługi w zakresie handlu detalicznego pozostałymi częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych”, nie jest zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej od 1 września 2006r. Może on więc w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowych zwolnień z tego obowiązku.


Odroczenie terminu instalacji kasy - 2006.07.27

Urząd Skarbowy w Lubinie, PP.443/1/23/10b/06

Istnieje możliwość odroczenia terminu do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W tym celu konieczne jest jednak złożenie wniosku przez podatnika. Dopuszczalne jest jedynie odraczanie terminów, które jeszcze nie upłynęły. Stąd też stosowny wniosek w sprawie odroczenia powinien być złożony przed upływem terminu, którego odroczenie dotyczy. Urząd może odroczyć termin w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.


Kasa nie w warsztacie samochodowym - 2006.07.25

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, USIII/443/VAT/377/57/06EL

Podatnik prowadzący warsztat samochodowy nie będzie zobowiązany do instalacji od 1 września 2006r. kasy fiskalnej, jeżeli zakupione silniki, nadwozia, części i akcesoria będzie wykorzystywał w ramach świadczonych usług naprawy pojazdów a nie będzie dokonywał ich dostawy oraz jeżeli do tej pory korzystał ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy.


Kasa fiskalna od 1 września 2006r - 2006.07.19

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, USIII/443/VAT/376/54/06/WO

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą między innymi na handlu częściami samochodowymi nie będzie zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej z dniem 1 września 2006r., jeżeli nie dokona sprzedaży tych towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bez względu na wysokość obrotów.

nasz komentarz

Zainstalowanie kasy po 1 września 2006r a prawo do ulgi- 2006.07.19

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, USIII/443/VAT/376/54/06/WO

Jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą polegającą między innymi na handlu częściami samochodowymi nie zainstaluje kasy fiskalnej z dniem 1 września 2006r., ale dokona tego dopiero po dokonaniu pierwszej sprzedaży tych towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to w dalszym ciągu będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia od podatku VAT 50% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.


Kasa fiskalna a opakowania zwrotne - 2006.07.06

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.II/2-4430/68/05

Dla prawidłowości rozliczeń opakowań zwrotnych kaucjonowanych, prawidłowym będzie ewidencjonowanie kaucji pobranej i zwróconej poza funkcjami fiskalnymi kasy (wpłata i wypłata gotówki).

Wznowienie działalności po przerwie - 2006.04.21

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/443/VAT-111/221/US/06

Jeżeli osoba fizyczna zlikwiduje działalność gospodarczą a następnie ponownie rozpocznie jej prowadzenie po przerwie, to nie ma to wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika VAT, dlatego jeżeli wcześniej podatnik ewidencjonował sprzedaż przy uzyciu kasy fiskalnej, to po wznowieniu działalności musi używać kasy począwszy od pierwszej sprzedaży.

Ewidencjonowanie sprzedaży towarów otrzymanych w ramach darowizny - 2006.03.07

Urząd Skarbowy w Przemyślu, US.IX/443-79/JK/05

Dochód ze sprzedaży rzeczy pochodzących z darowizny, który przeznaczany jest wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia w ramach działalności pożytku publicznego winien być ewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy licząc od dnia w którym wartość sprzedaży osób fizycznych łącznie przekroczyła 40.000 zł.

Wymiana modułu w kasie fiskalnej - 2006.02.28

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy, US.PPM/443-91/PJ/05

Podatnik ma prawo używać kasy fiskalnej przejętego podmiotu, po wcześniejszej wymianie modułów fiskalnych z pamięcią fiskalną i odczytaniu z udziałem pracownika urzędu skarbowego zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Druga kasa fiskalna - 2006.01.16

Urząd Skarbowy w Żninie, PP-443/64/1/05

Podatnik nie ma możliwości skorzystania z ulgi z tytułu zakupu drugiej kasy fiskalnej, jeżeli nie rozpoczął ewidencjonownaia przy użyciu tej kasy w określonych przepisami teminach liczonymi od dnia rozpoczęcia ewidencjonownaia przy użyciu pierwszej kasy.

Kontynuacja działalności - 2005.12.05

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, IIUSPPII/443-263/360a/287/05/SP

Jeżeli podatnik zlikwidował działalność i w ciągu tego samego roku ponownie podjął działalność to należy uznać, że kontynuuje on działalnośc gospodarczą, dlatego będzie on zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej po przekroczeniu w danym roku obrotów w wysokości 40.000 zł.

Brak zwolnienia po przekształceniu - 2005.08.31

Izba Skarbowa w Katowicach, PPB2 4407/I/33/2005

W przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa, następca prawny wstępuje we wszystkieprawa i obowiązki swojego poprzednika, dlatego też nie można uznać, że przekszatłcone przedsiębiorstwo dopiero rozpoczyna działalność i w związku z tym korzysta ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych.

Przekształcenie przedsiębiorstwa - 2005.08.31

Izba Skarbowa w Katowicach, PPB2-4407/I/31/2005

W przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę osobową, nie ma możliwości aby następca prawny dalej wykorzystywał te same kasy fiskalne, ponieważ NIP nie przechodzi na następcę prawnego. Następca prawny może używać tych samych kas rejestrujących jedynie w przypadku dokonania m. in. wymiany modułu fiskalnego kas.

Sprzedaż budynków - 2005.07.20

Izba Skarbowa w Katowicach, PPB1-443/425/2005

Z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej zwolniona jest do dnia 31 grudnia 2005r. dostawa nieruchomości. Budynki jako trwale związane z nieruchomością gruntową nie są przedmiotem odrębnej od gruntu sprzedaży, dlatego też ich sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Usługi pogrzebowe - 2005.07.19

Izba Skarbowa w Katowicach, PPB1-443/494/2005

Z obowiązku ewidencjonowania z wykorzystaniem kasy fiskalnej zwolniona jest do dnia 31 grudnia 2005 r. sprzedaż w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych.

Sklep internetowy - 2005.07.14

Urząd Skarbowy w Krośnie, PP. 443/45/05

Z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31.12.2005 r. zwolniona jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym, za którą to czynność zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Aby korzystać ze zwolnienia konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów. Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tej sprzedaży towarów przed dniem 01.01.2005 r.

Fiskalizacja kasy - 2005.07.07

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, PP/443-51-1/PD/05

Od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, nie ma obowiązku prowadzenia wpisów ręcznych w zeszyt sprzedaży bezrachunkowej. Ewidencję sprzedaży stanowić będą drukowane raporty dobowe oraz miesięczne.

Zakłady fryzjerskie - 2005.06.29

Urząd Skarbowy w Przemyślu, US.IX/443-29/JK/05

Od dnia 01.05.2005r. działalność gospodarcza w zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2005r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. Zwolnienie to obowiązuje do dnia 31.12.2005 r.

Sprzedaż nieruchomości - 2005.06.13

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, PP-443/87/2005

Dostawa nieruchomości na rzecz osób fizycznych, za którą to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystaniu kasy rejestrującej do 31.12.2005r.

Obowiązek ewidencjonowania - 2005.06.09

Urząd Skarbowy w Grudziądzu, USI/443-56/66/05

Z obowiązku instalacji kasy zwolnieni są podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, nie przekroczył kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku 2005 przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności.

Usługi dla podmiotów gospodarczych - 2005.06.09

Urząd Skarbowy w Grudziądzu, USI/443-57/80/05

Świadczenie usług dla podmiotów gospodarczych oraz sprzedaż na ich rzecz nie podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Lombard- 2005.05.30

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, OG/005/11/PP2/443/19/2005

Usługi pośrednictwa finansowego w tym działalność lombardów, jest zwolniona do 31.12.2005 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika był większy niż 70%.

Błędna fiskalizacja kasy - 2005.07.19

Urząd Skarbowy w Radomsku, USIII/443-19/05

W przypadku wystawienia innego dokumentu sprzedaży niż faktura, np. paragonu, w którym wykazano kwotę podatku należnego mimo, że sprzedaż podlegała zwolnieniu od podatku VAT, wystawca paragonu nie ma obowiązku zapłaty wykazanej kwoty podatku.

Zakup kasy fiskalnej - 2005.05.12

Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim, 1414/PP/PO/443-08/05/AG

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.

Faktyczne wykonywanie działalności - 2005.05.10

Urząd Skarbowy w Prudniku, PP-406/16-1/AZ/05

Jeżeli wpis do ewidencji działalności gospodarczej świadczy o prowadzeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych, jednak w rzeczywistości usługi te nie są świadczone, to podatnik nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania obrotów i podatku przy wykorzystaniu kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - 2005.05.10

Urząd Skarbowy w Skierniewicach, US.III.VAT/443/12/2005

Ulga na zakup kas rejestrujących odnosi się wyłącznie do kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Odliczeniu nie podlegają zatem wydatki na zakup, ani kasy "na wymianę", ani kasy rezerwowej, ani też kasy dodatkowej.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz