Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Obrót książkami - 1999.03.09

PB 3-IP-722-384/98/99

Przychód powstaje w dacie wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli natomiast wydawca książek zawrze umowę z odbiorcą, że wystawienie faktury VAT oraz zapłata za książki następuje w oparciu o miesięczne rozliczenie dokonane przez odbiorcę, na ostatni dzień każdego miesiąca z tytułu sprzedanych przez niego książek - przychodem należnym dla wydawcy książek jest kwota wynikająca z wystawionej przez niego faktury VAT w oparciu o rozliczenie odbiorcy z tytułu sprzedanych książek.

Odsetki- 1999.01.13

PB 3/5912-722-604/HS/98

Odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów i pożyczek, naliczone, lecz nieotrzymane, nie stanowią u wierzyciela przychodów. Odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania i odpowiednio w tej samej dacie zapłacone przez dłużnika są jego kosztami uzyskania przychodów. Odsetki skapitalizowane są u wierzyciela przychodem w każdorazowej dacie ich kapitalizacji. W przypadku umorzenia skapitalizowanych odsetek, w dacie ich umorzenia niezapłacone odsetki stają się kosztem uzyskania przychodów.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Zmniejszenie dochodów pracownika – 2009.08.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-382/09-2/EC

W przypadku utraty przez pracownika prawa do ulgowych przejazdów, pracodawca powinien zmniejszyć dochód pracownika za rok 2009 r. proporcjonalnie do okresu, w którym pracownik został pozbawiony prawa skorzystania ze świadczeń ulgowych przejazdów. Dochód należy zmniejszyć o kwotę zwrotu łącznie z pobranym podatkiem.


Konkubinat a preferencyjne opodatkowanie dochodów – 2009.07.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-443/09/MM

Podatnik żyjący w konkubinacie nie może skorzystać z rozliczania się, z podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób preferencyjny przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Bez znaczenia ma fakt, że każdy z partnerów pozostających w konkubinacie prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, gdyż (analogicznie jak w związku małżeńskim) nie to rozstrzyga o tym, kto faktycznie wychowuje dziecko i sprawuje nad nim opiekę.


Przychody z innych źródeł – 2009.07.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-380/09/DP

Otrzymany zadatek stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający sumowaniu w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym doszło do jego uzyskania, z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 tejże ustawy.


Co jest dochodem spółdzielni zwolnionym z CIT - 2008.07.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PB3-423-427/08-5/KR

Odsetki za zwłokę od opłat uiszczanych za wynajem lokali użytkowych nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak przychody z oprocentowania lokat bankowych, od wolnych środków obrotowych spółdzielni, których nie można zaliczyć do przychodów uzyskiwanych z podstawowej działalności spółdzielni. Natomiast odsetki od zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże, miejsca postojowe jako opłaty związane ze składnikami kształtującymi zasób mieszkaniowy spółdzielni stanowią element gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w konsekwencji korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.


Przychód dopiero w momencie wykonania świadczenia - 2008.06.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PB3-423-442/08-3/GJ

Wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności i uzyskanie zaliczki, przedpłaty w celu zabezpieczenia wykonania płatności nie stanowi przychodu w momencie wystawienia faktury, lecz w momencie wykonania świadczenia.


Przychód ze zbycia uprawnień do emisji zanieczyszczeń do powietrza - 2008.05.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPB3/423-198/08/MS/KAN-2425/03/08

Za datę powstania przychodu ze zbycia uprawnień do emisji zanieczyszczeń do powietrza, mających charakter praw majątkowych należy uznać dzień zbycia prawa majątkowego jednak nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.


Moment powstania przychodu przy dostawie energii - 2008.03.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPB3/423-19/08/MO/KAN-3396/12/07

Usługi o charakterze ciągłym mogą być rozliczne np. miesięcznie lub kwartalnie ale nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „nie rzadziej niż raz w roku” oznacza, iż okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku gdy okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy i obejmuje 2 różne lata kalendarzowe datą powstania przychodu dla dostaw energii elektrycznej będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego, (dzień odczytu licznika) ustalony z odbiorcą.


Zaliczki - 2008.03.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPB3/423-404/07/AK/KAN-3172/07

Zaliczki lub zadatki, które odbiorca towaru lub usługi będzie płacił nawet w wysokości 100% ustalonego wynagrodzenia umownego, na poczet ceny sprzedaży towaru lub wykonania usługi, które mają być przez Spółkę wykonane w przyszłości nie stanowią przychodu w dniu ich otrzymania, ale tylko wtedy gdy zaliczki można przyporządkować do konkretnych usług lub dostaw w określonym terminie realizacji.


Przychód z umowy agencyjnej - 2008.02.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPB1/415-276/07/RM/KAN-2437/11/07

Jeżeli umowa agencyjna przewiduje, że usługa jest rozliczana w okresach miesięcznych, to za za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, tj. ostatni dzień każdego miesiąca, bez względu na ustalony termin dokonania rozliczenia wykonanej usługi. W tym samym momencie powstanie również obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Przychód z odsetek w momencie kompensaty - 2008.01.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PB3-423-447/07-2/IK

Przychód z tytułu odsetek uzyskanych od pożyczki udzielonej kontrahentowi powstanie w dniu faktycznego otrzymania tych odsetek, tj. w dniu dokonania potrącenia tych odsetek z kwoty głównej udzielonej pożyczki.


Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługa medyczna rozliczana w okresach rozliczeniowych - 2007.09.25

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, IA-415/118/2007

Jeżeli zgodnie z wolą stron usługi medyczne, są rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.


Nadwyżka wspólnoty mieszkaniowej - 2007.09.13

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, IIUSpbIA/1/425-83/127a/88/07/BB

Nadwyżki należnych zaliczek wnoszonych przez współwłaścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej (tj. kosztów dostawy mediów oraz wpłat na fundusz remontowy), o ile przeznaczone zostaną na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzystają ze zwolnienia podatkowego.


Przychody z odsetek na rachunku walutowym - 2007.09.11

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, IIUSpbIA/1/415-77/118e/73/07/BB

Przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku walutowym należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


Odsetki z lokat i zaległości wspólnoty mieszkaniowej - 2007.09.03

Urząd Skarbowy w Pułtusku, 1423/PD/005-1/07/KW

Odsetki od lokat bankowych, założonych ze środków funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, nie mieszczą się w pojęciu „dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Przychód z oprocentowania lokat bankowych i odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskiwany przez wspólnotę jest zatem przychodem z pozostałej działalności opodatkowanej podatkiem CIT.

Natomiast przychody wspólnoty pochodzące z odsetek od zaległości z tytułu opłat za używanie lokali stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód z tej działalności podlega zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.


Przychód z aukcji internetowej - 2007.08.27

Urząd Skarbowy w Pabianicach, USIA/415-29/2007

W przypadku sprzedaży towarów na aukcjach internetowych, jeżeli dzień wystawienia faktury jest równy dniu otrzymania zapłaty za towar, który wysyłany jest odbiorcy po uregulowaniu należności, to przychód powstaje w dniu wystawienia faktury, który jest równy dniu zapłaty za towar handlowy. Bez znaczenia pozostaje fakt dokonania zakupu poprzez "kliknięcie" linku "kup teraz".


Przychód za świadczenie usług transportowych - 2007.08.21

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, PD423/1/2/11/07

Za datę powstania przychodu należnego z tytułu prowadzonych usług transportowych uważa się dzień wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tymi zdarzeniami dojdzie do wystawienia faktury lub do zapłaty należności, wówczas w dacie tych wcześniejszych okoliczności wystąpi przychód należny.


Przychód za świadczenie usług spedycyjnych - 2007.08.21

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, PD423/1/1/11/07

Za datę powstania przychodu należnego z tytułu prowadzonych usług spedycyjnych uważa się dzień wykonania usługi, o ile przed wykonaniem usługi nie zostanie wystawiona faktura lub uregulowana należność. Brak dokumentów przewozowych nie może decydować o momencie powstania przychodu należnego.


Przedsprzedaż biletu - 2007.08.08

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu, PB1/415-32/07

W przypadku przedsprzedaży biletu na przejazd oraz jednoczesnego pobrania i wydrukowania w kasie fiskalnej należności za bilet, przychód z tego tytułu powstaje w dniu pobrania należności.


Premia pieniężna za obroty uzyskane w poprzednim roku - 2007.07.11

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, U.S.I/3.415-20/2007

Przychód z tytułu otrzymania w 2007 r. premii finansowej przyznanej za realizację obrotu w 2006r. powinien stanowić przychód w dniu wystawienia faktury.


Bonifikata pomniejsza przychód - 2007.07.02

Izba Skarbowa w Łodzi, I-2/4150/IN-98/PUSŁ-G/07/BM

Jeżeli podatnik dokonując sprzedaży udzieli klientowi bonifikaty (zmniejszenie ceny), to bonifikata ta powinna pomniejszać przychód podatkowy.


Dochody z odsetek uzyskane w specjalnej strefie ekonomicznej - 2007.06.18

Łódzki Urząd Skarbowy, ŁUS-II-2-423/74/07/JB

Dochody z otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bieżących związane z bieżącymi operacjami i rozliczeniami podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Również dochody powstałe z tytułu zrealizowanych różnic kursowych zaliczane do przychodów bądź kosztów, związane wyłącznie z transakcjami zakupu materiałów na potrzeby działalności gospodarczej na terenie strefy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, jako dotyczące działalności z której dochody zwolnione są z opodatkowania tym podatkiem.


Jak wpisać zaliczkę do KPiR - 2007.05.31

Urząd Skarbowy w Żyrardowie, 1446/PDI/415-4/07/BH

Nie są przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet dostawy towarów. Wystawienie faktury VAT, dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny. Zaliczka nie podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów i stanowi przychód dopiero w momencie faktycznego wydania towarów. Dowodem do zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów każdej części zamówienia po jego wydaniu może być dokument W-Z.


Niezapłacony czynsz najmu jest przychodem - 2007.05.29

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, U.S.I/3.415-16/2007

Jeżeli strony ustalają, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu, np. z tytułu najmu, uznaje się dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przychodem jest więc także czynsz najmu, który nie został opłacony.


Ten sam zakres umowy o dzieło i działalności gospodarczej - 2007.05.28

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/415/PDOF-225/168/JS/07

Jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w ramach umowy o dzieło wykonuje te same czynności, to przychody z umowy o dzieło nie mogą zostać zakwalifikowane do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście ale przychodów z działalności gospodarczej.


Przychód przy sprzedaży biletów miesięcznych - 2007.05.28

Podlaski Urząd Skarbowy, PO-II/423/16/AMK/07

Za datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług w zakresie zbiorowego transportu osób w okresie rozliczeniowym trwającym miesiąc i udokumentowanych biletem miesięcznym, należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego (miesiąca), na który ważny jest bilet miesięczny. Bez znaczenia pozostaje data zapłaty za bilet dokonywana przez nabywcę usług przed rozpoczęciem danego miesiąca, bowiem stanowi ona wówczas przedpłatę na poczet usług wykonanych w miesiącach następnych.


Przeliczenie na PLN odsetek z lokat "overnight" - 2007.05.10

Urząd Skarbowy w Sieradzu, US I/415/10/07/SŁ

Należne odsetki z tytułu lokat "overnight" stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności i winny być przeliczone na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


Dochody z odsetek na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - 2007.04.16

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS-I/2-4230/1/07

Dochody z odsetek od lokat terminowych nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu na działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych, dlatego nie korzystają ze zwolnienie z opodatkowania dla dochodów osiągniętych z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.


Data zgonu decyduje o przepisach, jakie należy zastosować - 2007.04.11

Urząd Skarbowy w Białogardzie, USP-III-415/8/07

W przypadku zawarcia umowy dzierżawy gruntu i otrzymania na poczet czynszu dzierżawnego kwoty 150.000 zł, z której w przypadku rozwiązania umowy kwota 100.000 zł podlega zwrotowi, opodatkowaniu podatkiem dochodowym w momencie uzyskania przychodu podlega cała otrzymana kwota. , całą kwotę otrzymaną tj. 150.000 zł i bez znaczenia jest zawarcie w umowie dzierżawy klauzuli, zgodnie z którą w przypadku nieuzyskania przez dzierżawcę pozwolenia na budowę, część zadatku w kwocie 100.000 zł podlega zwrotowi. Kwota zwróconego zadatku będzie stanowiła podstawę do złożenia korekty zeznania rocznego.


Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej na przełomie roku 2006/2007 - 2007.03.29

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, PDP/423-9/07/25324

W przypadku wystawienia w styczniu 2007r. faktury za usługi sprzedaży energii elektrycznej w miesiącu grudniu 2006r., za datę powstania przychodu należy uznać dzień otrzymania zapłaty.


Przychody adwokata - 2007.03.26

Izba Skarbowa w Łodzi, PB I-3/4117/IN-5/US/2007/FM

Przychody adwokatów z tytułu udziału w spółce partnerskiej stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.


Refundacja zakupu wyposażenia z Urzędu Pracy - 2007.03.13

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, PDI/423-1/07

Całość refundacji z Funduszu Pracy winna być zaliczona do przychodów. Następnie część refundacji dotycząca środków trwałych od których naliczono jednorazową amortyzację winna być wykazana jako dochód wolny od podatku.


Przychód z tytułu dostawy ciepła – dostawa w 2006r. a faktura w 2007r. - 2007.03.13

Podlaski Urząd Skarbowy, PO-II/423/12/AN/07

Jeżeli spółka wystawiła fakturę za dostawę ciepła w miesiącu styczniu 2007r, z terminem płatności w styczniu, natomiast dostawa ciepła była dokonywana w miesiącu grudniu 2006r., to dla określenia momentu powstania przychodu w podatku CIT należy stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym po 31.12.2006 r. Zgodnie z tymi regulacjami datę powstania przychodu determinują daty dokonania dwóch czynności, w tym m.in. wydanie rzeczy i wystawienie faktury. Skoro wydanie towaru nastąpiło w grudniu 2006 r. i według przepisów obowiązujących do 31.12.2006 r. nie wystąpił z tego tytułu obowiązek podatkowy, to przyjąć należy, iż powstanie on w miesiącu, w którym spełniony zostanie drugi warunek zawarty w tym przepisie, tj. w dacie wystawienia faktury.


Przychód przy świadczeniu usług pośrednictwa finansowego 2006/2007 - 2007.03.09

Izba Skarbowa w Poznaniu, P1-D/423-0019/06

Przychód z tytułu dodatkowych opłat takich jak opłata przygotowawcza i opłata za obsługę w domu, w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego, w brzmieniu ustawy o CIT obowiązującym do 31.12.2006r. powstawał w miesiącu wykonania usługi, jednakże nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym świadczone były usługi. Od 1 stycznia 2007r., za datę powstania przychodu z tego tytułu należy przyjąć dzień, w którym wykonano usługę, tj. np. dzień, w którym następuje podpisanie umowy przez Przedstawiciela działającego w imieniu i na rzecz Spółki.


Przychód należny a pojęcie wydania rzeczy - 2007.03.06

Podlaski Urząd Skarbowy, PO-II/423/87/PJ/06

Jeżeli firma kupuje towar u producentów i zleca producentowi dostawę zakupionego towaru do swojego odbiorcy, z pominięciem magazynu firmy a faktury VAT wystawiane są w dacie faktycznego dostarczenia towaru do odbiorcy, to należy uznać, że przychód należny z działalności gospodarczej, uzyskany do końca 2006r., powstaje w dniu wystawienia faktury ale nie później niż w ostatnim dniu miesiąca w którym rzecz wydano. Wydanie rzeczy może nastąpić przez jej wręczenie odbiorcy, który ma wolę władania tą rzeczą w obrębie określonego prawa, wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą lub środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą.


Przychody spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - 2007.02.28

Minister Finansów, DD7/033-287/PD/07/734/06

Przychody Spółdzielni Mieszkaniowej pochodzące z odsetek od lokat bankowych oraz ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu nie mogą być uznane za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W przypadku, gdy po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów wystąpi dochód, wówczas będzie on podlegał opodatkowaniu. Natomiast przychody z opłat czynszowych, wpłat na fundusz remontowy oraz z odsetek od zaległości z tytułu czynszu stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ewentualny dochód z tej działalności będzie podlegał zwolnieniu z podatku CIT pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów.


Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z działalności gospodarczej - 2007.02.16

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, PD-3/423-5/07

Dochody Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu z opłat czynszowych od właścicieli mieszkań z przeznaczeniem na pokrywanie opłat za: ogrzewanie, wodę, śmieci, środki czystości, utrzymanie osiedlowego zieleńca, na wynagrodzenia pracowników, oraz na niezbędne remonty i renowację obu bloków, są zwolnione z podatku CIT. Opodatkowaniu podlega jedynie dochód osiągnięty z innej działalności bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Dotyczy to np. dochodów z działalności gospodarczej, jak np. wynajmowanie lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne oraz telefonii komórkowej.


Zaliczka jest przychodem dopiero w momencie wykonania usługi - 2007.02.07

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, US I/1-415/21/2006

Nie są przychodem dla celów podatku dochodowego pobrane wpłaty stanowiące zaliczkę na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrana zaliczka na poczet usługi stanie się przychodem dopiero w okresie sprawozdawczym, w którym zostanie wykonana usługa nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.


Kary umowne - 2007.01.29

US-III/423-KK-I-OP-2/2007

Kary umowne naliczone a następnie potrącone przez podatnika z jego zobowiązaniami wobec podmiotu, którego te kary dotyczą to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Ujęcie w KPiR faktury za usługi transportowe - 2007.01.24

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/4117-0087/06

Podatnik świadczący usługi transportowe i stosujący podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeżeli wykonał usługę transportową w sierpniu 2006 i w tym miesiącu wystawił fakturę VAT, to powinien zaewidencjonować fakturę w prowadzonej księdze (w kol. 7 i 9) w dniu ich wystawienia.


Przychody apteki - 2006.11.27

Urząd Skarbowy w Kutnie, I-415/27/06

Przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków lub materiałów medycznych, z wyjątkiem tej części należności, która jest refundowana. Przychodem apteki są także kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego. Za dzień uzyskania przychodu w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych, uznaje się dzień, w którym właściciel apteki uzyskał refundację.


Uznanie reklamacji - 2006.11.15

Urząd Skarbowy w Suwałkach, US.III-415/21/109/06

W przypadku uznania reklamacji przychód należy pomniejszyć w dacie wystawienia faktury korygującej.


Świadczenie usług reklamy - 2006.11.10

Podlaski Urząd Skarbowy, P-I/423/59/AMK/06

Za datę powstania przychodu w zakresie świadczenia usług w zakresie reklamy innych podmiotów gospodarczych na autobusach, świadczone przez podatnika w ciągu kilku okresów sprawozdawczych, uznaje się dzień wystawienia faktury potwierdzającej wykonanie usługi, nie późnej niż ostatni dzień miesiąca, w którym usługa ta została wykonana. W sytuacji, gdy usługa ma charakter ciągły, bowiem wykonywana jest przez kilka miesięcy, przychód należny określa się na ostatni dzień miesiąca, w którym usługa została wykonana.


Kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej - 2006.10.25

Izba Skarbowa w Opolu, PF-I/4180-0019/06/KK

Przychody z kontraktów menedżerskich dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, także wtedy, gdy zawierane są z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą.


Zaliczka (przedpłata) u dewelopera - 2006.10.05

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, IX-005/285/Z/K/06

Pobrana wpłata (zaliczka) na poczet określonej usługi staje się przychodem dopiero z chwilą wykonania tej usługi – dotyczy to także zaliczek od zainteresowanych kupnem (inwestorów) na poczet przyszłej sprzedaży domu pobranych przez firmy budowlane przed oddaniem budynku do użytkowania.


Umorzenie pożyczki - 2006.10.04

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, OG-005/148/06 PDI-423/17/06

Równowartość umorzonej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup środków trwałych dla celów podatku dochodowego po stronie przychodu należy wyłączyć z dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazać w załączniku CIT-2/O do deklaracji miesięcznej.


Usługi szkoleniowe - 2006.09.29

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, IX-005/258/Z/K/06

W przypadku świadczenia usług szkoleniowych, w sytuacji gdy szkolenia zaczynają się w jednym roku i kończą się w roku następnym rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu (roku podatkowym) wykonania usługi lub jej wykonania częściowego. W przypadku usług ciągłych, do których należy zaliczyć usługi edukacyjne częściowo wykonane następuje zwykle po zakończeniu miesiąca nauki. Przychód ten zatem należy podzielić odpowiednio (proporcjonalnie) na kolejne miesiące za cały okres trwania danego szkolenia.


Zaliczka - 2006.07.26

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, P-2/415/20/06

Otrzymana zaliczka na poczet wykonania usługi stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie faktycznego wykonania usługi i wówczas pobrana zaliczka podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu na to jakiej części ceny usługi dotyczy i czy została udokumentowana fakturą VAT, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.


Umorzenie wierzytelności - 2006.07.21

Świętokrzyski Urząd Skarbowy, RO/423-45/06

W przypadku umorzenia wierzytelności przychodem dłużnika będzie cała wartość umorzonego zobowiązania wynikająca z faktur zakupu, tj. wartość brutto. Do kosztów uzyskania przychodów wierzyciela kwalifikuje się wartość netto umorzonych wierzytelności.


Kiedy prowizja jest przychodem - 2006.07.07

Izba Skarbowa w Poznaniu, P1-D/423-0001/06/Z

W przypadku pośredniczenia w zawieraniu umów kredytowych, dany podmiot świadczy w praktyce usługę, dla której moment uzyskania przychodu stanowi dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę. Jeżeli zatem Spółka pośredniczyła w zawarciu umowy kredytowej, to w chwili sfinalizowania takiej umowy uzyskała przychód z tytułu prowizji, bez względu na fakt późniejszej zapłaty tej prowizji.


Nadwyżki inwentaryzacyjne - 2006.06.07

Izba Skarbowa w Olsztynie, PBD/4218-005-3/06

Nadwyżki towarów handlowych ujawnione podczas inwentaryzacji nie podlegają opodatkowaniu w momencie ich ujawnienia. Nadwyżki te będą stanowiły przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w momencie sprzedaży kontrahentom ujawnionych towarów handlowych. Za datę uzyskania tych przychodów przyjmuje się datę wystawienia faktury sprzedaży, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym zostaną wydane towary.


Przychody z najmu - 2006.05.22

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PD-4230Z-43/06/ICh

Momentem powstania przychodu z tytułu zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze jest dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.


Przychody z odsetek - 2006.05.05

Urząd Skarbowy w Bochni, RP/423-5/06

Przy ustalaniu przychodu z odsetek obowiązuje zasada kasowa. Odsetki od należności, w tym od udzielanych kredytów i pożyczek, naliczone, lecz nieotrzymane zgodnie z warunkami umowy, nie stanowią u wierzyciela przychodu.

Przychody w walutach obcych - 2006.03.13

Urząd Skarbowy w Płocku, 1419/UPO-415-PD-27/06/AM/2

Przychody należne wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć stosując średni kurs waluty ogłaszany przez NBP z dnia powstania przychodu, tj. z dnia wystawienia faktury lub z dnia, w którym faktura powinna być wystawiona albo z ostatniego dnia roku podatkowego.

Pobranie zaliczki - 2006.03.09

Urząd Skarbowy w Starachowicach, PDF-411-415/08/06

Przychód z tytułu świadczonej usługi, jako należny, powstanie w dacie jej wykonania. Wystawienie faktury VAT dokumentującej pobranie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał u podatnika przychód należny, nawet gdy zaliczka wynosi 100%.

Refundacja kosztów zatrudnienia - 2006.03.07

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, US U.S.I/3.415-10/2006

Otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy refundacja kosztów zatrudnienia (tj. wynagrodzenia i składki ZUS) stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wynagrodzenie zostanie zaewidencjonowane do kosztów uzyskania przychodów.

Przychody a opodatkowanie marży podatkiem VAT - 2006.03.07

Urząd Skarbowy w Radomsku, I/415/Z-7/06

Kwota marży, wynikająca z prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT, nie jest jednoznaczna z przychodem w rozumieniu ustawy o PIT, bowiem przychodem jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, którą należy ujmować w ewidencji przychodów pomniejszoną o podatek należny VAT (ustalony od marży).

Brak zapłaty od kontrahentów - 2006.02.23

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 1435/FD1/415/62A/05/AJ

W przypadku wystawionych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rachunków, które nie zostały uregulowane, nie ma możliwości nieujmowania ich w przychodach danego roku podatkowego, gdyż przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Sprzedaż majątku - 2005.11.08

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, II/423-23/161/54908/05/KPS

Datą zbycia składnika majątkowego jest data podpisania umowy notarialnej i dlatego też w tym terminie powstaje przychód należny ze sprzedaży podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Sprzedaż środka trwałego - 2005.11.04

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, OG/005/154/PDI/4115-41/2005

Przychodem z odpłatnego zbycia środka trwałego jest kwota netto (bez VAT) uzyskana ze sprzedaży, która powinna być wykazana w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako "pozostałe przychody". Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia ujętymi w kolumnie 14 księgi przychodów i rozchodów "pozostałe wydatki", jest wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Adwokat z urzędu- 2005.08.31

Izba Skarbowa w Łodzi, PBI-2/4117/IN-8/USSKIER/2005/JF

Przychody adwokatów z tytułu świadczenia pomocy prawnej na zlecenie sądu, należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Konsekwencją takiej kwalifikacji przychodów za pomoc prawną z urzędu jest to, że nie mogą być one wpisywane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ spowodowałoby to ich podwójne opodatkowanie.

Częściowe wykonanie usługi budowlanej - 2005.08.11

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/423/PDOP-383/46/JB/05

Przychody z tytułu częściowego wykonania usług budowlanych, podlegać będą zaliczeniu do przychodów podatkowych w ostatnim dniu miesiąca, w którym sporządzono protokół zdawczo odbiorczy z tytułu wykonania częściowych usług i jednocześnie wystawiono fakturę.

Sprzedaż nieruchomości - 2005.08.10

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/FA/4160-14/2/05/AG

W przypadku sprzedaży nieruchomości przez podatnika VAT, przychód ze sprzedaży pomniejsza się o wartość należnego podatku VAT.

Kurs waluty przy wycenie kwot z faktur korygujących - 2005.08.09

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, PBB1/421-50/05

Przy dokonywaniu wyceny kwot wyrażonych w walutach obcych, w przypadku otrzymania faktury korygującej, kwotę wykazaną w fakturze przelicza się według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP w dniu powstania przychodu tj. w dniu wystawienia faktury pierwotnej.

Wspólnota mieszkaniowa - 2005.08.08

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/005-0021/05

Nawet jeżeli dochody wspólnoty mieszkaniowej w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, to nie zwalnia to wspólnoty od obowiązku złożenia zeznania podatkowego CIT-8.

Naprawy gwarancyjne - 2005.08.08

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, XV/423/PDOP-410/35/RF/05

Datą powstania przychodu z tytułu świadczenia usług gwarancyjnych jest dzień wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura została wystawiona w terminie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany i gdy wystawienie faktury ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu w którym wykonano usługę, wówczas przychód należny powstanie w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonano usługę.

Umowa o dzieło - 2005.08.05

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/005-1151/04

Dla celów podatku dochodowego ustalając przychód z umowy o działo należy od uzyskanej kwoty odliczyć podatek VAT, w przypadku gdy umowa taka jest nim opodatkowana. Przychód ustala się więc w sposób analogiczny, jak w przypadku przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Umorzenie pożyczki - 2005.07.29

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu, RO/423/95/2005PDD/423-19/05

Umorzenie pożyczki stanowi przychód, który powstaje w dniu zawarcia umowy o częściowe zwolnienie z długu, także wtedy jeżeli umorzenie polega na obniżeniu każdej raty pożyczki przypadającej do spłaty.

Podatek obrotowy innego państwa - 2005.07.21

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/005-1276/04

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują, że przychód pomniejsza się o podatek VAT. Chodzi tutaj wyłącznie o "polski" podatek VAT. Za przychód należny należy więc uznać podatek obrotowy nakładany na produkty sprzedawane przez przedsiębiorcę i świadczone przez niego usługi.

Data powstania przychodu - 2005.07.12

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.I/3-4230/6/05

W przypadku wystawienia faktury po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym usługę wykonano.

Nota uznaniowa - 2005.07.11

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy, ZD/423-102-64/05

Dla potrzeb podatku dochodowego właściwe jest ewidencjonowanie sprzedaży na podstawie noty uznaniowej wystawionej ostatniego dnia miesiąca przez nabywcę towaru, wg średniego kursu NBP z tego dnia, w miesiącu rozchodowania towaru z magazynu.

Usługi ciągłe - 2005.06.29

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/4218-0002/05

W przypadku świadczenia usług ciągłych, taki jak rozprowadzanie wody, gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Instrumenty pochodne - 2005.06.09

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 1471/DPD2/423/35/2005/EC

Przy zbyciu kontraktu terminowego przychód wystąpi w dacie jego zbycia, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zbycie, a przy realizacji praw wynikających z kontraktu przychód wystąpi w dacie otrzymania zapłaty, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca w którym otrzymano zapłatę.

Różnice kursowe - 2005.05.19

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 1435/DP1/423-21/05/JS

Różnice kursowe związane ze sprzedażą usług korygują przychody. Mogą je podwyższać albo obniżać, ale nie wpływają na koszty uzyskania przychodów.

Otrzymanie przedpłaty - 2005.04.29

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 1472/ROP1/423-99/74/05/AF

Otrzymane zaliczki (przedpłaty) na poczet dostaw towarów, nie są uznawane za przychody  w momencie ich otrzymania. Kwoty otrzymane z tytułu zaliczek, staną się przychodem należnym dopiero w momencie wydania towaru, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar.

Najem poza działalnością gospodarczą - 2005.03.21

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, US I/1-415/3/2005

Jeżeli przychody z najmu stanowią odrębne źródło przychodu i nie są przedmiotem działalności gospodarczej, nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ani też księgi rachunkowej, ani też ujmowania przychodów i kosztów dotyczących najmu w księdze dotyczącej działalności gospodarczej. Należy natomiast gromadzić dowody dotyczące źródła przychodu jakim jest najem potwierdzające uzyskiwane przychody i ponoszone koszty.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz