Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Nadwyżka spółdzielni przeznaczona na remont nie stanowi przychodów jej członków - 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-613/11-4/AS

Nadwyżka bilansowa przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.


Prywatne lekcje językowe przychodem z działalności gospodarczej lektora - 2011.02.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1065/10-2/KS

Przychody podatnika z tytułu świadczenia usług nauczania języków obcych na podstawie umowy zlecenia podatnik będzie zobowiązany zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzyskując takie podatnik winny jest jednocześnie poinformować płatnika, iż wykonywane przez niego w ramach umowy zlecenia usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, a na szkole wyższej, z którą podatnik zawarł umowę nie będą ciążyły obowiązki przewidziane przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Składki polisy ubezpieczeniowej a przychód - 2011.02.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-1028/10-2/AS

Składki na poczet ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, płacone przez spółkę, nie stanowią przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób objętych tym ubezpieczeniem. W świetle przepisów ww. ustawy warunkiem koniecznym do uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód, jest jego otrzymanie lub postawienie do dyspozycji podatnika.


Zwolnienie przez bank ze spłaty wierzytelności, a powstanie przychodu - 2011.01.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB1/415-1074/10-3/EC

Kwota zwolnienia z długu nie stanowi dla podatnika, jako poręczyciela, przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli bank zwolnił poręczyciela ze spłaty wierzytelności powstałej w wyniku zawartej umowy kredytowej, to kwota tego zwolnienia nie będzie stanowiła dla poręczyciela, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. U poręczyciela nie następuje bowiem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia. Bank nie wykonał na rzecz poręczyciela nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie korzystał on ze środków finansowych pochodzących z udzielonego kredytu.


Dochody cypryjskich dyrektorów i członków zarządu a podwójne opodatkowanie - 2011.01.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-998/10-2/AS

Wynagrodzenie otrzymywane od spółki cypryjskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji członka zarządu bądź dyrektora zarządzającego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-cypryjskiej. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy, przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania pdof nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami cypryjskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie cypryjskim podatkiem dochodowym czy nie.


Nieodpłatne świadczenie transportu na rzecz pracowników– 2011.01.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-938/10-4/AS

Bezpłatne przejazdy zatrudnionych po obszarze objętym wykonywaniem przez nich pracy są nieodłącznym jej elementem i nie stanowią realizacji ich celów osobistych. Takie działanie jest natomiast podyktowane względami racjonalnymi i potrzebą zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy. Wobec powyższego po stronie pracowników korzystających z przewozu - transportu wewnętrznego pracowników nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dochody uzyskiwane za granicą a podwójne opodatkowanie - 2011.01.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-951/10-2/AS

Uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki (stałe wynagrodzenie oraz coroczna premia) będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.


Ustalenie źródła przychodów z Wypłaty zysku niepodzielonego z lat ubiegłych - 2010.12.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-991/10-4/IM

Spłata przez spółkę z o.o. zobowiązań z tytułu niepodzielonych wyników z lat ubiegłych – podzielonych uchwałami podjętymi przed dokonaniem aportu, nie rodzi skutków podatkowych w postaci konieczności opodatkowania otrzymanych kwot ze źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Należy jednak wskazać, że kwoty te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako „inne źródła”.


Zbycie lokalu poprzez dożywocie przez upływem 5 lat przychodem podatnika - 2010.11.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-681/10-4/JK

Jeżeli zbycie w drodze umowy dożywocia lokalu mieszkalnego nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie, nie będzie stanowiło dla podatnika źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast, jeżeli zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


OC a przychód Spółki - 2010.12.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-737/10-2/JK

W przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę.


Akcje pracownicze przychodem ze stosunku pracy - 2010.12.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-775/10-4/AS

W sytuacji, gdy koszt nabycia akcji ostatecznie poniesie Spółka polska (pracodawca), tj. poniesie koszt Programu Nabycia Akcji z tytułu uczestnictwa w Programie uprawnionego pracownika, pracownik uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami ze stosunku pracy. Wynika to z faktu, iż przedmiotowe świadczenie będzie związane ze stosunkiem pracy. Jeżeli zatem koszt uczestnictwa oznacza pokrycie różnicy w cenie nabytych akcji przez pracownika i wydatki te pokrywa pracodawca – Spółka polska, to należy uznać, iż wartość tych wydatków stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zakup samochodu a koszty uzyskania przychodów – 2010.11.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-853a/10/AK

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku, możliwe jest, jeżeli podatnik wykaże, iż składniki majątku były faktycznie wykorzystywane w działalności i przyczyniły się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ciężar udowodnienia, iż zakupu nie dokonano w celach osobistych, jak również wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów ciąży na podatniku.


Przychody polskiego rezydenta uzyskane w Szwajcarii - 2010.11.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-747/10-2/ES

Uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Szwajcarii będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Szwajcarii i w Polsce. Oznacza to, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce w Szwajcarii jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Szwajcarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.


Przychód przedsiębiorcy z tytułu wniesienia nieruchomości do spółki cywilnej - 2010.11.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-753/10-2/KS

Wniesienie do spółki cywilnej wkładu w postaci nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości o charakterze mieszkalnym) w zamian za udział w tej spółce, stanowi odpłatne zbycie nieruchomości. Wartość wnoszonej nieruchomości określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki. Natomiast kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia będzie wartość nieruchomości wynikająca ze zmiany umowy spółki (aktu notarialnego), z zastrzeżeniem, że po przeniesieniu prawa własności spółki na interesanta, nie będzie stanowiła u niego środka trwałego.


Przychód wynikający ze zbycia samochodu osobowego - 2010.11.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB1/415-680/10-4/ES

Przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, przychodem z odpłatnego zbycia jest cena określona w umowie sprzedaży nieodbiegająca bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej, a kosztami uzyskania przychodów są wydatki na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. liczonych od pełnej wartości początkowej samochodu (bez uwzględniania limitu 20.000 euro) niezależnie od tego czy odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodów.


Odszkodowanie - 2007.10.23

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/4218-0038/07

Kwota odszkodowania wypłacona podatnikowi, który uprzednio poniósł wydatki związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, nie mogły zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów.


Dochody stowarzyszenia są opodatkowane - 2007.11.27

Izba Skarbowa w Kielcach, PD3-4231-113/07

Z podatku dochodowego zwolnione są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ze zwolnienia nie korzystają natomiast stowarzyszenia, dlatego środki na koncie bankowym, przeznaczone tylko i wyłącznie na fundusz remontowy zgromadzone przez „Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań” działający w formie stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem 19%.


Przychody związku zawodowego z działalności gospodarczej - 2007.06.29

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, US.I/1/423/1/07

Przychody osiągane przez związek zawodowy z tytułu z działalności gospodarczej w zakresie usług ksero, przeznaczone w całości na cele statutowe są zwolnione z opodatkowania.


Bezpłatne programy komputerowe nie są przychodem - 2007.06.13

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, DG/415-IX/71-19/07

Udostępnianie bezpłatnych programów komputerowych typu freeware i shareware nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


Przychód przeznaczony na cele statutowe - 2007.03.06

Urząd Skarbowy w Hajnówce, PD-I/423-1/07

Przychód Stowarzyszenia ze sprzedaży cegiełek w postaci kart pocztowych beznominałowych, folderów, kopert z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe (budowę muzeum kolei) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych


Umorzona pożyczka na rehabilitację zawodową - 2007.03.05

Urząd Skarbowy w Zgierzu, I-1/415/7/07

Wartość umorzenia pożyczki udzielonej na rehabilitację zawodową ze środków PFRON, którą podatnik otrzymał na działalność gospodarczą korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT


Nagrody otrzymane w ramach działalności gospodarczej - 2007.01.09

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I USB I-2/415-1/07

Wartość nagrody otrzymanej przez firmę od dostawcy w postaci bonów towarowych stanowiących nagrodę za przekroczenie określonego poziomu zakupów dokonanych u tego dostawcy należy potraktować jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.


Odsetki od środków przekazanych na konto firmowe z konta prywatnego - 2006.12.29

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.I/1-4150/31/06

Jeżeli podatnik przed rozpoczęciem działalności gospodarczej otworzył rachunek bankowy jako "konto firmowe", na które przelał z prywatnego rachunku bankowego środki pieniężne "na poczet wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem przychodów z tej działalności" a odsetki od środków na rachunku bankowym zostały postawione do dyspozycji podatnika przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, to odsetki te nie stanowią przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


Wynagrodzenie syndyka to nie przychód z działalności gospodarczej - 2006.11.03

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I/415-58.1-317/06/ZDB

Przychody wynikające z wynagrodzenia przyznawanego przez sąd w postępowaniu upadłościowym, za wykonywanie czynności przez syndyka nie mogą być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nawet jeżeli podatnik zgłosił w rejestrze wykonanie działalności w tym zakresie. Wynagrodzenie stanowi przychody z działalności wykonywanej osobiście.


Dofinansowanie od kontrahentów - 2006.05.29

Świętokrzyski Urząd Skarbowy, RO/423-9/06

Otrzymanie dofinansowania na pokrycie kosztów wytworzenia środków trwałych od kontrahentów stanowią przychód podatkowy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Zbycie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii - 2006.05.23

DD/PB2/RB-033-0200-1464/06

Przychody uzyskane ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Przychody te są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT. Do przychodów tych nie ma zastosowania opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Zwrot kosztów za jazdy lokalne prywatnym samochodem jest opodatkowany – 2010.07.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-319/10-4/AS

Zwrot kosztów używania pojazdu stanowiącego własność podatniczki (pracownika) nie korzysta ze zwolnienia od PIT. Koszty za używanie w jazdach lokalnych samochodu prywatnego do celów służbowych podlegają opodatkowaniu.

Przychody lekarza weterynarii – 2010.04.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-7/10/MR

W sytuacji gdy Inspektorat Weterynarii na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dokonuje wypłaty świadczeń wynikających z tej umowy wówczas kwotę tego świadczenia należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłaconych świadczeń płatnik – zgodnie z art. 41 ustawy ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, w terminach określonych w treści art. 42 ust. 1 ustawy. Płatnik ma również obowiązek wykazać kwotę tego świadczenia w informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 ww. ustawy.

Aplikacja adwokacka i radcowska a PIT – 2010.01.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-691/09-4/SP

Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia w ramach aplikacji radcowskiej oraz aplikacji adwokackiej, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.


Sprzedaż otrzymanego odszkodowania - 2005.08.18

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, US I/1-415/15/2005

Sprzedaż książek, które otrzymano jako odszkodowanie stanowić będzie działalność gospodarczą, która będzie opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym 19%.

Dzierżawa gruntu rolnego - 2005.08.12

Lubuski Urząd Skarbowy, LUS/I-3/423/3/39/05/AŻ

Dzierżawa gruntów rolnych osobie fizycznej stanowi źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Wspólnota mieszkaniowa - 2005.08.10

Izba Skarbowa w Gdańsku, BI/005-0109/05

Dochody uzyskanie przez wspólnotę mieszkaniową stanowiące pożytki uzyskane z nieruchomości wspólnej (np. wynajem ściany pod reklamę), przeznaczone na utrzymanie nieruchomości bądź wydatkowane na rzecz członków wspólnoty objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego.

Premie pieniężne - 2005.08.08

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, IB-415/60/05

Premie pieniężne otrzymane od dostawców z tytułu osiągnięcia pewnego pułapu obrotów w określonym czasie, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że premia nie jest związana z żadną, konkretną dostawą.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC - 2005.08.05

Lubelski Urząd Skarbowy, PD.423-62/05

Jeżeli samochód nie miał ubezpieczenia dobrowolnego AC i rachunek zakładu naprawczego został pokryty z ubezpieczenia OC to odszkodowanie stanowi przychód przedsiębiorcy.

Pożyczka od udziałowca - 2005.07.26

Urząd Skarbowy w Olecku, US.III-415/14/05

W przypadku otrzymania pożyczki od udziałowca na korzystnych warunkach (np. odsetki w wysokości 1%)powstanie przychód z częściowo odpłatnego świadczenia, którym jest różnica między odsetkami jakie zapłaciłaby spółka biorąc kredyt w banku, a odsetkami wynikającymi z umowy pożyczki. Regulacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2005r., czyli przychód nie powstanie do końca 2004r.

Obrót wierzytelnościami - 2005.07.21

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, II/423-20/123/31548/05/KPS

Przychodem pośrednika finansowego ze sprzedaży wierzytelności jest kwota uzyskana ze sprzedaży Spółki, a kosztem uzyskania przychodu cena za którą nabycia wierzytelność. Jeżeli obie wielkości są sobie równe dochód nie wystąpi.

Leasing - 2005.07.08

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PD-4230Z-41/05/KC

Momentem powstania obowiązku podatkowego związanego z przychodem wynikającym z danej raty leasingowej jest dzień, w którym należność wynikająca z danej raty stanie się wymagalna.

Niezapłacona rata - 2005.06.28

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, 1424/2170/423/5/2005/AK

Przychodem z działalności gospodarczej nie są tylko przychody faktycznie otrzymane, ale również przychody należne, które stają się należnością, chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Przychód powstanie w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług, pomimo braku zapłaty za to świadczenie, a w przypadku gdy faktura nie została wystawiona - przychód powstanie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca w którym wykonano usługę.

Komis - 2005.06.06

Urząd Skarbowy w Ropczycach, US.PDOF/415/7-2/05

Przychodem komisanta jest prowizja, marża, stanowiąca tylko część kwoty należnej, jaką płaci osoba kupująca towar w komisie, pomniejszona o podatek VAT.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz