Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Paliwo a refakturowanie – 2010.06.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP3/443-285/10-4/IB

W przypadku świadczenia usługi najmu samochodów wraz z dostawą paliwa do tych pojazdów będziemy mieć do czynienia z usługą główną w postaci najmu i jej dopełnieniem - dostawą paliwa. Tym samym przedmiotowa dostawa paliwa nie może być przedmiotem refakturowania, stanowi ona bowiem element cenotwórczy usługi najmu samochodów dla Spółek zależnych.

 

Odliczenie podatku od paliwa – 2009.10.08

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-755/09-4/AP

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu samochodu, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg z homologacją ciężarową - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem oraz posiadanie oryginałów faktur dokumentujących nabycie paliwa do napędu tego samochodu.


Dostawa pojazdów używanych a marża – 2009.08.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1-443-641/09-4/MP

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zająć się sprzedażą używanych skuterów i motocykli, które zakupi w tym celu od osób fizycznych niebędących płatnikami podatku VAT. Przedmiotowe pojazdy zostaną zakupione w celu dalszej odsprzedaży i nie zostaną przekazane do użytkowania jako środek trwały firmy. Wobec powyższego stanu faktycznego dostawa przedmiotowych pojazdów może zostać opodatkowana na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 w związku z art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla opodatkowania przedmiotowych dostaw nie ma znaczenia ustawowy obowiązek przerejestrowania pojazdu na osobę podatnika ani czas jaki upłynie od chwili zakupu do momentu dostawy pojazdu.


Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej nabyty pojazd ciężarowy – 2009.07.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-469/09-2/IG

Podatnik, który kupił w dniu 30.04.2009r. samochód Toyota Rav 4 o ładowność przekraczającej 500 kg ma prawo odliczyć pełną kwotę podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie ww. samochodu. Zainteresowany posiada stosowne świadectwo homologacji, z którego wynika, że jest to samochód ciężarowy. Pojazd jest wykorzystywany w działalności gospodarczej i służy czynnościom opodatkowanym. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą pełną kwotę podatku określonego w fakturze VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.


Podatek akcyzowy - koszt uzyskania przychodów - 2009.04.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-205/09-2/AMN/

Wydatki poniesione na opłacenie podatku akcyzowego od nabytych (sprowadzonych) samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie kupna-sprzedaży samochodów, zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością i w celu zwiększenia uzyskiwanych przychodów. W takiej też sytuacji można przyjąć, iż wydatki te pozostają w związku ze źródłem przychodów i mogą tym samym podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tego źródła.


Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe - 2009.04.30

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-245/09-3/BD/

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ratach leasingowych z tytułu umowy leasingu w dozwolonej przepisami wysokości, pod warunkiem, że przedmiot umowy, czyli samochód osobowy wykorzystywany był do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca w przedmiotowej sytuacji nie jest zobowiązany do skorygowania odliczonego wcześniej podatku VAT, wynikającego z faktur VAT wystawionych przez leasingodawcę w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.


Odliczenia kwoty podatku VAT od samochodu – 2009.04.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-209/09-2/AD/

Jeśli  przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorcy jest oddanie w odpłatne korzystanie samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, to od zakupu pojazdu przekazanego do wypożyczenia na okres 5 lat przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Odliczenie VAT cesji umowy leasingu - 2008.03.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-367/07/RSz/KAN-3049/12/07/KAN-2963/03/08/

W przypadku cesji samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego podatnik przejmujący umowę leasingu operacyjnego ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za ponoszone opłaty leasingowe, w wysokości 60% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu (nie więcej niż 6.000 zł).


Odliczenie VAT od naprawy samochodu - 2008.02.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PP2-443-168/08-2/IB

Podatnik nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego z faktury za naprawę samochodu ciężarowego, jeżeli wydatek na naprawę nie mogły być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ samochód nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym.


Sprzedaż samochodu firmowego - 2008.02.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IP-PP2-443-121/08-2/IB

Jeżeli przy nabyciu samochodu osobowego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług i jednocześnie samochód ten był używany przez podatnika dokonującego jego dostawy przez okres co najmniej pół roku, sprzedaż tego pojazdu korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Sprzedaż samochodu, który nie jest środkiem trwałym a korekta VAT - 2008.01.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-366/07-2/IN

Jeżeli podatnik zakupił samochód osobowy i nie zaliczył go środków trwałych a następnie sprzedał przed upływem 1 roku, to w momencie sprzedaży nie będzie obowiązany do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 2-5 ustawy o VAT.


VAT od paliwa czasami podlega odliczeniu - 2008.01.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP1/443-413/07/AZ/KAN-1847/07

Przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania w przypadku odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych przeznaczonych do odsprzedaży w przypadku gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów.


Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego - 2007.10.23

Izba Skarbowa w Opolu, PP-II/443-43/07/BT/KLM

Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na powypadkową naprawę samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu, pod warunkiem objęcia samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem Auto Casco (AC).


Zmiana przeznaczenia samochodu - 2007.09.04

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PH-II/006/14-266/06/MZ

Jeżeli podatnik dokonał pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu osobowego, ponieważ stanowił on dla niego towar handlowy, a następnie zmienił przeznaczenie tego samochodu na środek trwały, to podatnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu, w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiło jego przesunięcie z magazynu na stan środków trwałych.


Zakup motoroweru z pełnym odliczeniem - 2007.07.27

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, USIII/443/VAT/588/53/2007BD

Podatnik dokonując zakupu motoroweru na cele prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do pełnego odliczenia VAT i nie dotyczą go ograniczenie dla samochodów osobowych.


Nie ma odliczenia od paliwa do motocykla - 2007.07.23

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, III-2/443-30/36579/07/AZ

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego pojazdu. Ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa mają nowiem zastosowanie również do motocykli, gdyż zgodnie z przyjętą definicją motocykle uznawane są za pojazdy samochodowe.


Konieczność korekty VAT przy sprzedaży samochodów używanych - 2007.06.28

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I/415-37.1-410/07/ZDB

Jeżeli podatnik dokona sprzedaży samochodów używanych zakupionych i przekazanych do użytkowania przed 1 maja 2004 roku, to nie jest obowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego. W przypadku sprzedaży przez podatnika samochodów zakupionych po 1 maja 2004 roku powstanie obowiązku dokonania korekty uzależnione jest od zasad opodatkowania przedmiotowej sprzedaży. Jeżeli bowiem sprzedaż samochodu zakupionego po 1 maja 2004 roku zostanie przez podatnika opodatkowana obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego nie powstanie.


Dostarczenie z opóźnieniem zaświadczenia a odliczenie VAT od paliwa – 2007.06.15

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy, ZD-2/443-88-24/07

Dostarczenie do urzędu skarbowego z opóźnieniem zaświadczenia, że dany samochód spełnia warunki do skorzystania z pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa nie powoduje utraty prawa do odliczenia VAT od paliwa w okresie do czasu dostarczenia zaświadczenia do urzędu skarbowego.

Sprzedaż firmowego samochodu z 22% VAT - 2007.03.05

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, 1425/021/443/72/06/IW

Jeżeli przy nabyciu firmowego samochodu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, to przy sprzedaży takiego samochodu nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia z podatku VAT a sprzedaż samochodu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.


Wymiana tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego - 2007.02.28

Podlaski Urząd Skarbowy, PO-II/443/103/BŚ/06

Jeżeli w pojeździe dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT, nie zostały wprowadzone zmiany, a jedynie dokonano wymiany tablic rejestracyjnych i pojazd ten nadal spełnia określone wymagania, to brak jest podstaw do ubiegania się o kolejne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wymiana tablic rejestracyjnych będzie pociągała za sobą wymianę dowodu rejestracyjnego. Z tego względu informacja o spełnieniu wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT powinna być umieszczona również w nowym dowodzie rejestracyjnym.


Sprzedaż używanego samochodu a korekta VAT - 2007.02.16

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I USB III/436/69/2007/br

Podatnik dokonując dostawy samochodu, uznanego za towar używany może zastosować zwolnienie z podatku VAT i jednocześnie nie musi korygować podatku VAT odliczonego przy zakupie samochodu, jeżeli dostawa dotyczy środka trwałego o wartości początkowej nie przekraczającej 15 tys. zł i nastąpiła w następnym roku podatkowym, niż jego nabycie.


Samochód wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych VAT - 2007.02.12

Urząd Skarbowy w Brzegu, PP443/IN/57/BT/2006

Podatnik nie może dokonać odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wobec wykorzystania go do realizacji czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które nie generują podatku należnego. Odliczyć można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, których następstwem jest określenie podatku należnego


Nieodpłatne przekazanie środka trwałego - 2007.02.06

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, 1424/1120/443/78/2006/IW

W przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego-samochodu osobowego, od którego nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego, nie będzie dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy VAT, a zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, ani nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.


Odliczenie VAT od części zamiennych do samochodu - 2007.01.17

Urząd Skarbowy w Radomsku, US III/443-48/06

Jeżeli wydatki na zakup części zamiennych w celu przywrócenie stanu technicznego i użytkowego samochodu, tj. jego pierwotnej funkcji na tym samym poziomie technicznym, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, jeżeli służą sprzedaży opodatkowanej.


Paliwo do samochodów demonstracyjnych - 2007.01.08

Podkarpacki Urząd Skarbowy, PUS.II/443/112/2006/MWP

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów, oddanych w odpłatne używanie (samochody demonstracyjne) na okres nie krótszy niż sześć miesięcy, a następnie odsprzedanych. Traktowane są one bowiem, jak towary handlowe i nie mają do nich zastosowania ograniczenia w odliczaniu podatku VAT.


Sprzedaż samochodu a korekta VAT naliczonego - 2006.09.29

Opolski Urząd Skarbowy, PP/443-53-2-GK/06

Jeżeli podatnik sprzedaje samochód osoby, przy którego nabyciu odliczono podatek VAT, to podatnik nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.


Zakup samochodów demonstracyjnych i paliwa do ich napędu - 2006.09.29

Opolski Urząd Skarbowy, PP/443-66-1-GK/06

Jeżeli przedmiotem działalności podatnika jest handel samochodami, to przy ich nabyciu nie stosuje się ograniczeń w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego. Podobnie podatnik może odliczać VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochód demonstracyjnych.


Odliczanie VAT z leasingu - 2006.09.14

Urząd Skarbowy w Ostrołęce, US15POIII/443/36/06/RCH

W przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych należy stopniowo i systematycznie z każdej raty leasingu odliczyć 60% kwoty podatku VAT, aż do osiągnięcia kwoty 6.000 zł. Błędne jest odliczanie 100% VAT, do chwili uzyskania 6.000 zł.


Paliwo do samochodów demonstracyjnych - 2006.08.09

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, USIII/443/VAT/385/61/06EL

Dealer samochodowy zajmujący się sprzedażą samochodów, z których cześć przeznaczona jest jako samochody demonstracyjne oraz testowe do których kupowane jest paliwo w celu wykonywania jazd z klientami ma prawo do odliczania, w pełnej wysokości, kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu tych samochodów.


Prawo do odliczenia a badanie techniczne - 2006.08.02

Izba Skarbowa w Katowicach, PBB2-4117/3-0064/2006

Jeżeli dany samochód spełnia warunki do pełnego odliczenia VAT przy jego zakupie i zakupie paliwa do jego napędu, to odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktur na zakup paliwa do ww. samochodu można od dnia przyjęcia do eksploatacji środka trwałego. Dodatkowe badanie techniczne potwierdza tylko stan techniczny i spełnienie wymogów technicznych przez pojazd, dlatego jego brak nie wpływa na prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu oraz paliwa zakupionego do napędzania tego samochodu, od dnia przyjęcia do eksploatacji.

nasz komentarz

Badanie techniczne samochodu po 31.05.2006r. - 2006.07.26

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/443/VAT-313/365/AM/06

Podatnik zachowuje prawo do odliczenia VAT od paliwa samochodowego, jeżeli uzyska zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez konkretny pojazd samochodowy wymagań określonych w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, także jeżeli nastąpi to po ustawowym terminie, tj. 31 maja 2006r.


Paliwo do samochodów demonstracyjnych - 2006.07.18

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, PP/443-23/06

Ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT od paliwa do napędu samochodów osobowych nie mają zastosowania w przypadku samochodów demonstracyjnych, traktowanych przez podatnika jako towar handlowy, a sprzedawanych po pewnym czasie eksploatacji klientom.


Opóźnienie w przeprowadzeniu badania technicznego - 2006.07.14

Urząd Skarbowy w Dębicy, PO III 443-22/06

Zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów, ma jedynie potwierdzać prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa. Uzyskanie tego zaświadczenia po dniu 31.05.2006, tj. po terminie, w którym podatnik był do tego zobowiązany, nie powoduje utraty prawa do odliczenia VAT od paliwa. Podatnik zachowuje to prawo poczynając od 22.08.2005 r.


Rejestracja umowy leasingowej w urzędzie - 2006.05.19

Urząd Skarbowy w Radomsku, US III/443-12/06

Podatnik zachowywał prawo do odliczenia całości VAT od rat leasingowych na zasadach obowiązujących przed 31.05.2005r., jeżeli umowa leasingowa samochodu została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15.06.2005r.


Koszty naprawy samochodu - 2006.04.18

Urząd Skarbowy w Przemyślu, US.IX/443-5/WS/06

W przypadku, gdy poniesiony wydatek z tytułu naprawy samochodu jest zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT udokumentowanych fakturą VAT z tytułu poniesionego kosztu naprawy samochodu w pełnej wysokości.

VAT od leasingu kosztem - 2006.03.27

Urząd Skarbowy w Skierniewicach, US.E.I.11/10/2006

Podatnik ma prawo do odliczenia 60% podatku VAT wynikającego z faktur leasingu samochodów osobowych. Pozostała cześć podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu.

Motocykle demonstracyjne - 2005.12.29

Izba Skarbowa w Katowicach, PPB2-443/1038/2005

Podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu motocykli demonstracyjnych. Motocykle demonstracyjne mieszczą się bowiem w pojęciu pojazdów samochodowych.

Zaliczenie VAT w koszty - 2005.12.14

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim, US.I-1/A-415-16/05

Jeżeli podatnik nie może odliczyć podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu, to może go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Nieodliczony VAT od rat leasingowych - 2005.12.13

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I/415-83-171/05/ZDB

Jeżeli przedsiębiorca nie może odliczyć części podatku VAT wynikającego z faktur za raty leasingowe, to nieodliczona część podatku VAT naliczonego powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.

Paliwo do karawanu - 2005.12.02

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/443/VAT-547/181/US/05

W przypadku nabywania paliw do samochodu będącego karawanem wykorzystywanym do świadczenia usług pogrzebowych, którego masa całkowita jest mniejsza niż 3,5 tony, nie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT naliczonego zawartego w cenie paliwa, ponieważ karawany nie są pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wózki widłowe - 2005.10.31

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PP/443-82/05

Wózki widłowe nie są zaliczane do samochodów osobowych ani pojazdów samochodowych i nie poruszają się po drogach, dlatego też przedsiębiorca ma prawo do odliczenia całości VAT naliczonego zawartego w cenie nabytego paliwa silnikowego do napędu wózków (gazu, olej napędowego).

Faktura zbiorcza - 2005.10.28

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, PP/443-62/05

Podatnik może odliczyć podatek VAT naliczony wynikający ze zbiorczej faktury wystawionej raz w miesiącu za zakup paliwa do kilku samochodów, jeżeli do faktury będzie dołączony załącznik, w którym wyszczególnione będą numery rejestracyjne pojazdów samochodowych oraz ilość i wartość zakupionego do nich paliwa.

"Żuk" bez świadectwa homologacji - 2005.08.17

Izba Skarbowa w Lublinie, PP1/448-812/04/I

Jeżeli samochód jest bezwzględnie ciężarowy, tj. przeznaczonych wyłącznie do przewozu ładunków, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu pojazdów, także w w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Paliwo do samochodu ciężarowego - 2005.08.17

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.II/2-4430/128/05

Jeżeli samochód posiada homologację wskazującą, iż jest to samochód ciężarowy i służy do działalności podlegającej opodatkowaniu, właścicielowi przysługuje prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie nabywanego pojazdu oraz zużytego do jego napędzania paliwa.

Autobus bez świadectwa homologacji - 2005.08.17

Izba Skarbowa w Lublinie, PP1/448-750/04/I

Jeżeli pojazd samochodowy bezwzględnie z istoty swojej konstrukcji przeznaczony jest do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu autobusu wykorzystywanego do działalności gospodarczej oraz paliwa wykorzystywanego do tego autobusu, także w przypadku braku świadectwa homologacji.

Demontaż kratki - 2005.08.10

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, III-2/443-54.2/32583/05/PJ

Jeżeli podatnik odliczał podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodów zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili dokonywania odliczenia, wymontowanie kratki i zmiana kwalifikacji samochodu z ciężarowego na osobowy nie spowoduje utraty prawa do dokonanego odliczenia podatku VAT w złożonych już deklaracjach.

Brak świadectwa homologacji - 2005.08.05

Izba Skarbowa w Rzeszowie, IS.II/1-4430/48/05

Brak wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, nie skutkuje uznaniem pojazdu za samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikała ładowność tego samochodu, wyższa niż określona tzw. wzorem Lisaka.

Leasing operacyjny samochodu - 2005.07.18

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, I US II/443/48/05

W przypadku leasingu operacyjnego samochodu Peugot 307, który według ustawy o VAT jest samochodem innym niż osobowy o ładowności mniejszej niż określona w tzw. wzorze Lisaka, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 % podatku VAT naliczonego w fakturach z tytułu opłat leasingowych.

Przerejestrowanie samochodu - 2005.07.13

Urząd Skarbowy w Dębicy, PO.III.443-30/05

Przerejestrowanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy, w sytuacji, gdy w dalszym ciągu będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, nie rodzi obowiązku korekty czy zwrotu odliczonego przy zakupie podatku VAT.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz