Podatek VAT

Ubezpieczenia komunikacyjne

- pakiet AC/OC/NW/ASS dostępny przez Internet
- prostota i szybkość transakcji bez wychodzenia z domu
- wyjątkowo niski koszt ubezpieczenia
- solidna i zaufana firma w Grupie Vienna Insurance Group

Samochód a VAT

Auto a odliczenie VAT 2013-2014

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy okołobudżetowej, przedłużono ograniczenie odliczeń VAT od pojazdów samochodowych. Ograniczenie obowiązywać ma do 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. nastąpić ma powrót do odliczenia VAT w znacznie szerszym zakresie niż w latach 2011-2012.

W przypadku nabycia:

 • samochodów osobowych,
 • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony    

   – kwotę podatku naliczonego, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Zasad ta w przypadku umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.


Sprawdź ofertę kredytów samochodowych

 

Odliczenie pełne VAT będzie możliwe w stosunku do samochodu osobowego lub innego niż osobowy o dopuszczalnej maksymalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 t, w odniesieniu do:

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
 6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1 – 5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
 7. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Odpowiednio możliwe jest stosowanie odliczenia przy imporcie pojazdów.

Zasada ograniczenia prawa odliczania VAT nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

Potwierdzenie spełnienia warunków

Podatnik, których będzie chciał korzystać z pełnego odliczenia VAT, swoje uprawnienie dokumentować będzie:

 • w zakresie dopuszczalnej ładowności pojazdów oraz liczby miejsc (siedzeń) - świadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji,
 • w zakresie warunków uznania samochodu osobowego lub innego niż osobowy o dopuszczalnej maksymalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 t. – za uprawniający do pełnego odliczenia - dodatkowym badaniem technicznym przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, zawierającym właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

 

Modyfikacje konstrukcyjne pojazdu

Gdy w samochodzie uprawniającym do odliczenia VAT zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań odliczenia, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. Chodzi tu przede wszystkim o modyfikację w postaci usunięcia siedzeń, trwałej przegrody oddzielającą części towarowe i osobowe pojazdu.

Modyfikacja dotyczy całego okresu korzystania z pojazdu (tzn. do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego). Zatem nie można w ogóle ingerować w konstrukcję pojazdu, nawet po okresie 12 miesięcy – tak jak to miało miejsce dotychczas.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-12-2010
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz