Biblioteka plików - wzory, umowy, wnioski

Kalkulatory podatkowe i finansowe 2015

Pliki płatne Opis
Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%)
Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)
Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%)
Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)
Kalkulator odsetkowy (do obliczania zaległości podatkowych i ustawowych)
Kalkulator giełdowy (akcyjny)

 

Bezpłatne Poradniki ZUS

Poradniki Plik
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów pobierz.pdf
ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZSWA - zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZPA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
ZUS ZAA - informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować pobierz.pdf
Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników pobierz.pdf
Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników pobierz.pdf
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywana przez płatników składek pobierz.pdf
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych pobierz.pdf
Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA pobierz.pdf
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński pobierz.pdf
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz.pdf
Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe pobierz.pdf
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce pobierz.pdf
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych pobierz.pdf
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących pobierz.pdf
Informator dla osób niepełnosprawnych pobierz.pdf
Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy pobierz.pdf
Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pobierz.pdf
Ubezpieczenia społeczne w Polsce pobierz.pdf
Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii pobierz.pdf
Praktyczny poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii (przewodnik dotyczący delegowania pracowników) pobierz.pdf

 

Bezpłatne Ulotki ZUS

Ulotki Plik
Emerytura częściowa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (marzec 2014) pobierz.pdf
Nowe kwoty najniższych świadczeń, dodatków i innych kwot ustalonych po waloryzacji w 2014 r. (marzec 2014 ) pobierz.pdf
ABC Ubezpieczonego. Zmiany w OFE (marzec 2014) pobierz.pdf
ePłatnik - wygodnie, łatwo, bezbłędnie - usługi internetowe dla przedsiębiorcy (luty 2014) pobierz.pdf
Platforma Usług Elektronicznych - wygodnie, sprawnie, bezpiecznie - dla każdego klienta (luty 2014) pobierz.pdf
Krok po kroku - Układ ratalny - dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia pobierz.pdf
Krok po kroku - Układ ratalny - dla przedsiębiorców opłacających składki za zatrudnionych pracowników pobierz.pdf
Krok po kroku - Umorzenia należności z tytułu składek - dla przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia pobierz.pdf
Krok po kroku - Umorzenia należności z tytułu składek - dla przedsiębiorców opłacających składki za zatrudnionych pracowników pobierz.pdf
ABC płatnika składek - Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących - wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pobierz.pdf
ABC płatnika składek - Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia - wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pobierz.pdf
Abolicja dla płatników składek informacja dla osób, które na dzień 1 września 2012 r. Prowadziły działalność pozarolniczą pobierz.pdf
Abolicja dla płatników składek informacja dla osób, które na dzień 1 września 2012 r. Nie prowadziły działalności pozarolniczej pobierz.pdf
Podpis elektroniczny w administracji publicznej - wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pobierz.pdf
Kapitał początkowy (czerwiec 2013) pobierz.pdf
Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalana na dotychczasowych zasadach pobierz.pdf
Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pobierz.pdf
Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE pobierz.pdf
Emerytury pomostowe pobierz.pdf
Renta rodzinna pobierz.pdf
Renta z tytułu niezdolności do pracy pobierz.pdf
Informacja dotycząca odwołań od orzeczeń lekarzy pobierz.pdf
Zasiłek macierzyński. Zasiłek opiekuńczy pobierz.pdf
Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym a uprawnienia emerytalno-rentowe z ZUS pobierz.pdf
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą pobierz.pdf
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS w świetle prawa Unii Europejskiej pobierz.pdf
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa podlegające koordynacji unijnej pobierz.pdf
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki pobierz.pdf
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą pobierz.pdf
Emerytury i renty z ZUS ustalane na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią pobierz.pdf
Emerytury i renty z ZUS w świetle umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Koreą Południową między Polską a Koreą Południową pobierz.pdf