Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Kurs Bitcoin’a przebija kolejne maksima - sprzedaż kryptowaluty trzeba rozliczyć przed polskim fiskusem

Polski rezydent podatkowy powinien pamiętać, że przychód z handlu kryptowalutami spowoduje w jego przypadku powstanie przychodu lub straty podatkowej. W obu przypadkach obowiązkowym jest rozliczenie podatku. Istotne jest to o tyle, że w ciągu ostatnich miesięcy kurs BTC kilkukrotnie przebił wcześniejsze notowania, a tym samym zyski, jakie inwestujący w tę krytpowalutę, sięgać mogą kilkuset procent.

BTC to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. BTC nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość rynkowa BTC jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany BTC, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do walut tradycyjnych, takich jak Euro, dolar czy polski złoty. Rynkowa wartość BTC podlega istotnym wahaniom.  

 

Sprzedaż bitcoin’a lub innych krypto walut odbywać się może zarówno prywatnie, jak i w ramach działalności gospodarczej.  

 

Jeżeli sprzedaż odbywa się prywatnie, to rozliczenie zakupu i sprzedaży bitcoin’ów odbywa się w ramach źródła – prawa majątkowe. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w przypadku koszty nabycia krypto walut nie mogą obniżać przychodu z tytułu innych praw majątkowych, np. udzielania licencji (nie mają bowiem związku skutkowego z tymi przychodami). Należy je zatem rozliczać wyłącznie w związku ze zbyciem krypto waluty (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 21-12-2015, IPTPB1/4511-583/15-4/MD). Zaliczenie do źródła – prawa majątkowe dotyczy zarówno bitcoinów „wykopanych”, jak i „nabytych”, nawet w przypadku, gdy ich pozyskanie miało charakter pracy naukowej (cel – poznanie struktury i sensu działania krypto waluty), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 09-07-2015, ITPB1/4511-590/15/DP. Dochodu z bitcoinów nie rozliczy się natomiast w ramach źródła – działalności wykonywanej osobiście. W efekcie, do bitcoinów nie można stosować 50% kosztów podatkowych przypisanych działalności twórczej, naukowej. Kosztami uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Bitcoinów zakwalifikowanych do przychodów z praw majątkowych będą – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 09-07-2015, ITPB1/4511-590/15/DP).

Jeżeli jednak kupno lub wykopywanie bitcoinów jest działalnością powtarzalną i realizowaną dla celów zysku, to dochody należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej – przedsiębiorstwa.  

 

LexBiznes System informacji prawnej dla MSP

 

 

Podatek dochodowy w przypadku handlu krypto walutą przez przedsiębiorcę korzystającego z rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pobierany może być według stawki 3,0% od kwoty przychodu. Klasyfikując taką działalność organy skarbowe potwierdzają, że jeżeli w istocie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi, które zgodnie z PKWiU objęte są grupowaniem 47.00.89.0 (Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych), to przychody z tego tytułu, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 21-07-2016, IPPB1/4511-531/16-6/EC). Podobnie uznały organy podatkowe w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie IPPB1/4511-1078/15-2/EC, w Poznaniu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ILPB1/415-746/14-4/AA, w Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie IPTPB1/415-221/14-10/KSU, w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie IPPB1/415-1321/12-4/ES, w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 1TPB1/415-168/11/MR. 

 

W przypadku podatnika prowadzącego firmę na zasadach ogólnych lub liniowo, należy szczególnie zadbać o prawidłowe ujęcie daty uzyskania przychodu i kosztu z tytułu obrotu kryptowalutami. W szczególności problem pojawia się przy obrocie za pośrednictwem giełdy bitcoin, gdzie oprócz transakcji na bitcoinie, niezależnie dochodzi do uznania rachunku bankowego przedsiębiorcy. Za przychód w takim przypadku winno się uznać kwoty, które będą należne z tytułu sprzedaży kryptowalut, a nie kwoty, które będą wypłacane z konta założonego przez giełdę (tzw. portfela) na własne konto bankowe. Analogicznie, kosztem uzyskania przychodów będą kwoty poniesione na zakup kryptowalut, a nie wpłaty na konto założone przez giełdę. Tak określone przychody, uzyskane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów będą składać się na dochód podatkowy uzyskany z tej działalności, opodatkowany na zasadach przewidzianych dla tego źródła przychodów (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 29-07-2015, IBPB-1-1/4511-107/15/AB).  

 

W zakresie podatku VAT uznać należy, że transakcje na rynku krypto waluty są opodatkowanym świadczeniem usług. W wyroku wydanym przez TSUE w dniu 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 - Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, TSUE wyjaśnił, „(...) iż art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu transakcje, takie jak w postępowaniu głównym, polegające na wymianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom.” Analogiczne stanowisko prezentują polskie organy podatkowe, w tym m.in, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 21 października 2015 r. w sprawie IPPP3/4512-626/15-2/RD, z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie IPPP2/4512-280/15-2/BH oraz z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie IPPP3/443-1063/14-2/KB.  

 

Przy tym rozpoznawanie transakcji na gruncie ustawy o podatku VAT jako opodatkowanych pozwala podmiotom korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku VAT transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. Mimo, że nie dochodzi przy transakcji na krypto walucie do obrotu walutą – środkiem płatniczym przyjętym w kraju, to organy UE i skarbowe akceptują korzystanie z powyższego zwolnienia. Zdaniem organów sposób ustalenia podstawy opodatkowania i trudności związane z jej ustaleniem mogą być takie same zarówno w przypadku odpłatnej wymiany walut tradycyjnych, jak również w przypadku odpłatnej wymiany walut tradycyjnych na waluty wirtualne i odwrotnie. O ile bowiem Jednostki Bitcoin nie są uznawane za prawny środek płatniczy, o tyle stanowią jednak środek płatniczy akceptowany przez strony transakcji, tak samo jak w przypadku walut tradycyjnych. Ponadto, transakcje obrotu Jednostkami Bitcoin powinny być uznane za transakcje finansowe także ze względu na fakt, iż Jednostki Bitcoin nie zaspokajają żadnej potrzeby ich posiadacza, ale służą tylko i wyłącznie jako nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy, tak samo jak waluty tradycyjne (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 11-01-2017, 1462-IPPP1.4512.1027.2016.1.MP).  

 

Jeżeli jednak działalność podatnika polega na pośrednictwie w handlu bitcoin – należy liczyć się z jej opodatkowaniem - podstawą opodatkowania będzie wysokość prowizji jaką podatnik pobiera za wykonaną usługę. Wobec tego za zapłatę o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy należy przyjąć prowizję/marżę (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 26-04-2016, IPPP1/4512-114/16-2/BS).  

Piotr Szulczewski data publikacji: 10-03-2017
   

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.


Komentarze

Autor: upek (23-03-2017 11:55:01)
Temat: DG na walutach?
Jeżeli ktoś kupuje często waluty np. w kantorze to prowadzi działalność gospodarczą? Tak nalezy rozumieć intencje w tym artykule....pokaż całą treść
Jeżeli ktoś kupuje często waluty np. w kantorze to prowadzi działalność gospodarczą? Tak nalezy rozumieć intencje w tym artykule. zwiń
Dodaj swój komentarz
Drukuj