Podatnik CIT

CIT-8

W terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego podatnicy podatkudochodowego od osób prawnych składają deklarację CIT-8 – w sprawie wysokości dochodu lub straty z tytułu działalności wykonywanej w danym roku obrotowym.

CIT-8 składać należy z załącznikami:

  • CIT-ST – dla ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dotyczy podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby,
  • CIT-ST/A – informacja o prowadzonych zakładach (jako podstawa do przekazania prawidłowo podatku dochodowego do odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego) – dotyczy podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby,
  • CIT-8/O – w przypadku korzystania z ulg podatkowych w podatku od osób prawnych,
  • CIT-D – w przypadku otrzymywania lub przekazywania darowizn,
  • SSE-R – w przypadku prowadzących działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Poza załącznikami podatnik obowiązkowo łącznie z CIT-8 składa do organu podatkowego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Przekazuje się je wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jeżeli podatnik jest obowiązany do przeprowadzenia badania sprawozdania przez biegłego), w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-ST Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   
CIT-ST/A Informacja o zakładach (oddziałach)
CIT-8/O Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8
CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach  
SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

 

Niezatwierdzonego sprawozdania nie należy przekazywać do organu podatkowego, nie ma również obowiązku dołączać go do deklaracji podatkowej. Żaden przepis nie wskazuje, by obowiązek podatnika, w przypadku zatwierdzenia sprawozdania po terminie, obejmował przekazanie niezatwierdzonego sprawozdania do organu podatkowego.

W tym samym terminie po zatwierdzeniu – spółki przekazują odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, natomiast podmioty podlegające badaniu – opinię co do tego badania i raport. W przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania również te dokumenty należy dostarczyć w dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania.

W przypadku podatników posiadających decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 21-12-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz