Intrastat

GUS przygotował dla przedsiębiorców przygotowujących INTRASTAT zestaw najczęściej zadawanych pytań.

Przygotowane przez GUS zestawy pytań i odpowiedzi to naprawdę wartościowy przewodnik dla każdego zobowiązanego do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Czynności podlegające zgłoszeniu
Jak dokonać zgłoszenia INTRASTAT prenumeraty obejmującej przełom lat 2004/2005 (prenumerata roczna w okresie 1.06.2004-31.05.2005)? W okresie czerwiec - grudzień 2004r. - zgłoszenia comiesięczne. W okresie styczeń - maj 2005r. - należy zgłosić jednorazowo za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru ostatniej partii czasopism. Wartość w zgłoszeniu INTRASTAT powinna obejmować 5 miesięcy prenumeraty. Należy więc wyliczyć wartość tej części prenumeraty czasopism, proporcjonalnie w stosunku do wartości całej faktury. Podstawa prawna: część II pkt 8 Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT
Firma zakupi w czerwcu 2005 r. maszyn (środek trwały) ę z Włoch o wartości 100.000 EUR i nie będzie już nic więcej przywozić w danym roku. Czy w tej sytuacji powstaje obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i jak długo? W powyższej sytuacji należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT w 2005 r. za miesiąc, w którym dokonano przywozu maszyny, a następnie należy dokonywać zgłoszeń zerowych do momentu wygaśnięcia obowiązku - przy założeniu braku jakichkolwiek dalszych przywozów obowiązek wygaśnie z końcem 2005r. Jeżeli okaże się, że wartość obrotu w 2005r. będzie wyższa niż próg podstawowy obliczony na 2006 r., wówczas obowiązek dokonywania zgłoszeń zerowych wygaśnie z końcem 2006 r. Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT
W rozporządzeniu w/s zgłoszeń INTRASTAT, po zmianie w wykazie towarów nie objętych obowiązkiem sprawozdawczości, nie zostały wyszczególnione opakowania zwrotne (np. palety zwrotne nie będące przedmiotem sprzedaży), które były ujęte w pierwotnej wersji rozporządzenia. Czy opakowania zwrotne można odnieść do pkt 5 aneksu "A" do Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT (tj. jako towary przeznaczone do użytku czasowego) i nie ujmować ich w zgłoszeniu INTRASTAT? Opakowania zwrotne można potraktować jako towary przeznaczone do użytku czasowego, muszą one jednak spełniać wszystkie warunki podane w pkt 5 Aneksu "A" do Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT, czyli nie mogą być poddane uszlachetnianiu, czasowy użytek nie może być dłuższy niż 24 miesiące oraz ich wywóz/przywóz nie musi być deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów podatkowych.
Czy w zgłoszeniu INTRASTAT - przywóz należy ujmować palety, które firma otrzymuje od dostawcy wraz z towarem, a które każdorazowo są fakturowane (osobna pozycja faktury)? Palety te nie są jednak zwracane do dostawcy. W tym przypadku palety należy zgłosić do systemu INTRASTAT pod osobnym kodem CN, ponieważ transakcja ta nie spełnia warunków określonych w pkt 5 Aneksu "A" do Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT. 30) WYDRUKI Z PROGRAMU DO GENEROWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - ISTAT, DOSTĘPNEGO NA WITRYNIE INTERNETOWEJ SŁUŻBY CELNEJ
Towar wraz z fakturą został przywieziony do Polski. W tym samym miesiącu sprawozdawczym odbiorca polski zgłasza reklamację dostawcy zagranicznemu i zwraca mu reklamowany towar. Dostawca po uznaniu reklamacji, wysyła ponownie do odbiorcy polskiego towar wolny od wad. Czy w zgłoszeniu INTRASTAT należy zadeklarować dwa przywozy i jeden wywóz, czy wystarczy zgłosić jedno nabycie? W powyższej sytuacji należy zgłosić dwukrotnie przywóz towaru do Polski i jeden wywóz towaru (zwrot) do kontrahenta zagranicznego.
Dokonano zgłoszenia INTRASTAT - przywóz. W następnym miesiącu sprawozdawczym otrzymano informację, że firma źle przetłumaczyła fakturę. W zgłoszeniu INTRASTAT zadeklarowano oprogramowanie na nośniku CD, a okazuje się, że jest to licencja na użytkowanie oprogramowania. Wartość licencji wynosi powyżej 1150 EUR. Czy należy dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT i w jaki sposób? Czy koszt licencji należy ujmować w zgłoszeniu INTRASTAT, jeżeli nie towarzyszy temu przemieszczenie towaru? Licencje, jeżeli nie towarzyszą przesyłce towaru nie podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. W powyższej sytuacji należy dokonać korekty zgłoszenia, polegającej na anulowaniu pozycji. Podstawa prawna: pkt 6 Aneksu "A" do Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT
Firma reklamowa we Francji opracowała - na zamówienie firmy kosmetycznej - film reklamowy, a następnie przesłała go do Polski, do swojej firmy "córki" w celu zrobienia polskiego dubbingu i emisji w Polsce. Transakcja pomiędzy firmami reklamowymi nie była transakcją handlową. Czy przywóz tego filmu do Polski należy zgłosić do systemu INTRASTAT? Filmu reklamowego nie należy zgłaszać do systemu INTRASTAT o ile spełnia on warunki pkt 6 lub 7 Aneksu "A" do Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT.
Czy przywóz (wywóz) materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań klinicznych, takich jak badane leki, zestawy laboratoryjne, dokumentacja, druki, nie będących przedmiotem transakcji handlowych, jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do systemu INTRASTAT? W tym wypadku nie ma obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Wyłączenie takich towarów z obowiązku sprawozdawczości wynika z pkt g załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1982/2004 oraz z pkt 7 Aneksu "A" do Instrukcji wypełniania formularza i jest zbieżne z opinią Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT).
Firma polska sprowadza towar ze Szwajcarii od przedsiębiorcy, który posiada szwajcarski nr podatkowy VAT i niemiecki nr podatkowy VAT. Na fakturach przedsiębiorca podaje niemiecki nr podatkowy VAT. Czy towar przywożony ze Szwajcarii należy wykazywać w deklaracji INTRASTAT? Jeżeli towar ze Szwajcarii jest dostarczony bezpośrednio i dopuszczony do wolnego obrotu na terenie Polski (w Polsce zgłoszony jest na dokumencie SAD), wówczas takiego przywozu nie należy zgłaszać do systemu INTRASTAT. Natomiast w sytuacji, gdy dopuszczenie do wolnego obrotu towaru niewspólnotowego nastąpi w innym kraju Unii Europejskiej (np. w Niemczech), to towar taki należy zgłosić w Polsce do systemu INTRASTAT jako przywóz z kraju, gdzie nastąpiło dopuszczenie do obrotu.
Czy powinno wykazać się w zgłoszeniu INTRASTAT przywóz towaru, który nastąpił z innego państwa członkowskiego UE do Polski (bezpośrednio od producenta), jednak transakcja kupna-sprzedaży była dokonana z państwem trzecim (Norwegia)? Firma norweska wystawiła fakturę obejmującą 2 pozycje - towar przywieziony z Norwegii i towar unijny. Na podstawie tej faktury dokonano w Polsce dopuszczenia do obrotu towaru przywiezionego z Norwegii. Zgłoszenie celne obejmuje tylko jedną pozycję tej faktury, tą, której dostawa nastąpiła bezpośrednio z Norwegii i podaną dla tego towaru wartość. W zgłoszeniu INTRASTAT należy wykazać przywóz wspólnotowego towaru z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej nawet wówczas, gdy występuje on na jednej fakturze z towarem spoza Wspólnoty, a sama faktura wystawiona jest przez podmiot z kraju trzeciego.
Cudzoziemiec, osoba prywatna (obywatel Unii Europejskiej) nabywa w Polsce towar i prosi o fakturę. Sprzedawca nie wie, czy towar zostanie wywieziony z Polski, czy nie. Czy firma Polska sprzedająca towar, wystawiająca fakturę sprzedaży, ma obowiązek zgłosić do systemu INTRASTAT sprzedaż towaru osobie prywatnej - cudzoziemcowi, obywatelowi UE? Sprzedaż na terenie kraju osobie prywatnej, cudzoziemcowi z innego kraju Unii Europejskiej, nie podlega obowiązkowi sprawozdawczości w systemie INTRASTAT.
Czy w przypadku, gdy do faktury za towar dołączona jest jednocześnie nota kredytowa przyznająca rabat, należy uwzględnić ten rabat i ogólną wartość faktury za towar pomniejszyć o przysługujący rabat? W polu nr 19 zgłoszenia INTRASTAT należy wpisywać wartość stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wartość ta może zawierać cenę towaru, koszty transportu lub też być pomniejszona o naliczony rabat. Jeżeli rabat pomniejsza podstawę opodatkowania, wówczas należy tę okoliczność również uwzględnić w zgłoszeniu INTRASTAT. Jeżeli rabat udzielany na podstawie noty kredytowej został przyznany jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia INTRASTAT, w polu nr 19 deklaracji należy wpisać wartość pomniejszoną o przyznany rabat. Jeśli taki rabat udzielony jest w terminie późniejszym, po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy, wówczas należy dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT, o ile nie występują; okoliczności, o których mowa w § 23 ust. 6 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT. Podstawa prawna: § 23 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT
Umowy z dostawcami przewidują rabaty przy zakupie określonej ilości towarów w określonym czasie. Dostawy na początku okresu odbywają się po cenach bez rabatu. Po przekroczeniu umownej ilości dostawca wystawia fakturę korygującą wartość towarów. Faktura korygująca może dotyczyć kilku faktur pierwotnych z różnych okresów statystycznych. Jak w takim przypadku dokonać korekty zgłoszeń INTRASTAT? Jeżeli faktura korygująca powołuje się na pierwotne faktury z podaniem ich numerów i korygowanych pozycji, to należy dokonać korekty zgłoszeń INTRASTAT, w których uwzględnione zostały faktury pierwotne (przy czym zgodnie z § 23 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT nie podlega korekcie zmiana wartości do 500 EUR). Jeżeli rabat za cały okres jest ujęty na fakturze opiewającej na aktualną dostawę towaru, bez powoływania się na poprzednie faktury, należy dostawę z tej faktury uwzględnić w aktualnym zgłoszeniu INTRASTAT z obniżoną wartością.
Czy, w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2005r. dotyczących funkcjonowania systemu INTRASTAT w Polsce, należy dokonywać zgłoszenia przywozu lub wywozu towaru, który został przywieziony lub wywieziony w celu naprawy w 2004r.? Towary przywiezione lub wywiezione w celu ich naprawy w roku 2004 i ponowne ich przywiezienie lub wysłanie po naprawie w roku 2005, należy zgłosić do systemu INTRASTAT pod kodem "51".
Czy dostawa towarów z kraju trzeciego dla firmy z siedzibą w Polsce, dopuszczona do wolnego obrotu przez niemieckie organy celne w porcie w Hamburgu podlega ujęciu w zgłoszeniu INTRASTAT? Taką dostawę należy uwzględnić w zgłoszeniu INTRASTAT jako przywóz z Niemiec. Towar ten nabywa status towaru wspólnotowego po dopuszczeniu go do wolnego obrotu w Hamburgu, a przemieszczenie towaru unijnego pomiędzy krajami członkowskimi UE podlega zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.
Czy należy dokonywać korekty zgłoszenia INTRASTAT w przypadku błędu polegającego na nieuwzględnieniu w zgłoszeniu pierwotnym transakcji o wartości fakturowej/statystycznej nie przekraczającej 500 EUR? Wszystkie przywozy lub wywozy, które nie zostały uwzględnione w zgłoszeniu INTRASTAT, powinny zostać zgłoszone. W związku z tym w przedstawionej sytuacji należy dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT.

Źródło: GUS

Zgłoszenia INTRASTAT
W jaki sposób oszacować wartość statystyczną towaru, jeżeli na chwilę składania zgłoszenia INTRASTAT jest do dyspozycji jedynie faktura handlowa za towar i nie są znane koszty transportu? Dostawa jest realizowana na warunkach EXW (miejscowość w Niemczech). Transport realizuje spedytor lotniczy i wystawia fakturę za swoją usługę np. 3 tygodnie po zrealizowanym transporcie. Towar należy zgłosić w zgłoszeniu za miesiąc, w którym nastąpiła dostawa towaru. Przy obliczaniu wartości statystycznej należy oszacować koszty transportu. Natomiast po otrzymaniu faktury za transport należy dokonać korekty, biorąc pod uwagę przepis § 23 pkt 6 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT.
Czy w zgłoszeniu INTRASTAT należy wykazywać koszty transportu w przypadku, gdy transport towaru odbył się własnym samochodem, a firma nie przekroczyła progu szczegółowego? W takiej sytuacji wartość transportu nie jest wyliczana i wykazywana zgłoszeniu INTRASTAT poprzez uwzględnienie jej w wartości statystycznej, ponieważ nie powstał obowiązek wypełniania pola nr 20 (Wartość statystyczna w PLN) tego zgłoszenia.
Jaki kurs waluty należy zastosować do wyliczenia wartości, jeśli towar został przyjęty/wydany na podstawie dokumentów typu wz/pz i w dniu wypełniania zgłoszenia INTRASTAT nie ma jeszcze faktury? Dostawcy często wysyłają towar wyłącznie ze specyfikacją i fakturują go okresowo z dużym opóźnieniem. W tym przypadku należy oszacować wartość towaru na podstawie dostępnych danych. Można przy tym zastosować w szczególności kurs określony dla celów celnych. Po otrzymaniu faktury, jeśli istnieje taka konieczność, należy dokonać korekty pierwotnego zgłoszenia, mając na uwadze przepis § 23 pkt 6 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT.
Firma dokonująca dostaw wewnątrzwspólnotowych jest zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w wywozie, łącznie z polem nr 20 (wartość statystyczna). Jak w praktyce wykazać różnicę pomiędzy wartością fakturową a wartością statystyczną? Przykład: firma dokonała wywozu towaru (określonego jednym kodem), wartość tego towaru wykazana na fakturze sprzedaży wynosi po przeliczeniu na PLN 100.000, łącznie z kosztami opakowania (wynoszącymi 7.000) oraz kosztami transportu tego towaru na terenie kraju (wynoszącymi 5.000). Jaka wartość powinna być wpisana w polu 19 (wartość fakturowa) => czy 100.000?, a jaka w polu 20 (wartość statystyczna) => czy 100.000 - 7.000 - 5.000 = 88.000? Odnosząc się konkretnie do powyższego przykładu należy przyjąć, iż wartością fakturową, która jest podstawą do opodatkowania podatkiem VAT - jest kwota 100.000 PLN. Biorąc pod uwagę fakt, iż koszty transportu do granicy państwa oraz koszty opakowania są już wliczone do wartości fakturowej towaru (są na tej samej fakturze i stanowią ogólną wartość faktury)- wartość statystyczna będzie równa wartości fakturowej, czyli będzie wynosić również 100.000 PLN.
Czy przy sporządzaniu zgłoszenia INTRASTAT istotne jest gdzie (do jakiego kraju) wysyłany jest towar czy też istotny jest kraj odbiorcy faktury handlowej (inny kraj - uczestnik operacji w obrocie handlowo - towarowym)? Przy realizacji obowiązków związanych z systemem INTRASTAT istotne jest, do jakiego kraju towar zostanie wysłany (gdzie się przemieści). W zgłoszeniu INTRASTAT należy podać kraj przeznaczenia danej wysyłki, a nie kraj odbiorcy faktury.
Czy osoba zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT musi dokonywać zgłoszeń za miesiące sprawozdawcze, w których nie dokonuje przywozu towaru? (intrastat zerowy) W miesiącach, w których nie ma żadnego obrotu a obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT już powstał, należy dokonywać zgłoszeń "zerowych". Podstawa prawna: Część I pkt 12 Instrukcji wypełniania formularza INTARSTAT
Czy należy podawać faktyczny kraj pochodzenia (np. pozawspólnotowy) czy też, gdy towar jest kupowany w UE i kraj wysyłki jest również w UE - jako kraj pochodzenia należy podać ten, z którego nastąpiła wysyłka? W zgłoszeniu INTRASTAT należy podać rzeczywisty kraj pochodzenia towaru. Tylko w przypadku, gdy kraj pochodzenia nie jest znany i nie można go ustalić, należy podać ostatni kraj wysyłki. Podstawa prawna: część III Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT, opis do pola 16
Czy przy ustalaniu istnienia obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT nowy rok sprawozdawczy zaczyna się od "zera"? W przypadku nieprzekroczenia przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym progu podstawowego w przywozie lub wywozie ustalonego na kolejny rok sprawozdawczy, nie jest on zobowiązany do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Począwszy od stycznia w nowym roku sprawozdawczym, przedsiębiorca powinien od "zera" naliczać wartość dokonanych przywozów lub wywozów towaru i za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpi przekroczenie progu podstawowego - dokonać zgłoszenia INTRASTAT.
Firmie został nadany 9-cyfrowy numer REGON, natomiast w programie Istat zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów istnieje możliwość wpisania tylko 14-cyfrowego numeru REGON. Jak postąpić w takiej sytuacji? Jeżeli firma posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas po 9-cyfrowym numerze należy dodać pięć "0" (zer) tak, by cały nr REGON składał się z 14 cyfr.
Czy istnieje możliwość wydruku w programie Istat wypełnionego zgłoszenia INTRASTAT w celu jego archiwizacji, ponieważ istnieje wymóg przechowywania tych zgłoszeń przez okres co najmniej 2 lat ? Program ISTAT nie daje możliwości wydruku przygotowanego zgłoszenia INTRASTAT w postaci obowiązującego formularza papierowego. Zgłoszenie można wydrukować tylko w formie pliku XML. Jednakże sporządzanie wydruku nie jest konieczne, bowiem zgłoszenia przygotowane w formie elektronicznej (plik XML) można również archiwizować na nośnikach magnetycznych, np. na dyskietkach, CD-ROM, itp. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami (§ 19 ust. 2 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT).
Kiedy należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w dniu 15 stycznia, a przywóz towaru nastąpił do Polski w dniu 3 marca? Decyduje data dostawy towaru, czyli w tym przypadku należy transakcję uwzględnić w zgłoszeniu za miesiąc sprawozdawczy marzec i dokonać zgłoszenia INTRASTAT do dnia 10 kwietnia.
Kiedy należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT w przypadku, gdy przywóz towaru nastąpił do Polski w dniu 3 stycznia, a faktura została wystawiona w dniu 15 marca? Decyduje data dostawy towaru, czyli w tym przypadku należy transakcję uwzględnić w zgłoszeniu za miesiąc sprawozdawczy styczeń i dokonać zgłoszenia INTRASTAT do dnia 10 lutego.
Do kiedy należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT, jeżeli 10 dzień miesiąca przypada w dzień ustawowo wolny od pracy? Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego na dokonanie zgłoszenia INTRASTAT przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Podstawa prawna: art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 102 Prawa celnego
Towary dostarczone z Belgii do Polski docierają na miejsce w czerwcu. Część faktur nosi datę majową, natomiast część - czerwcową. Dokumenty towarzyszące dostawie wystawione są w czerwcu. Jaki miesiąc należy przyjąć do zgłoszenia w INTRASTAT? Czy decydujące są dokumenty dostawy i faktyczne dostarczenie towaru do Polski, czy faktury? Decydujące dla zgłoszenia INTRASTAT jest faktyczne przemieszczenie towaru, w tym przypadku fizyczny przywóz towaru. Zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać za czerwiec, a więc za miesiąc, w którym nastąpił faktyczny przywóz towaru - do 10 lipca. Podstawa prawna: część I pkt 15 Instrukcji wypełniania formularza INTRASTAT; art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 638/2004
Firma francuska została zarejestrowana jako podatnik podatku VAT w Polsce i otrzymała numer NIP-PL. Firma ta dokonuje przywozów z krajów UE. Gdzie firma francuska powinna dokonywać zgłoszeń INTRASTAT - w Polsce, podając jedynie wartość obrotu, jaki miał miejsce pomiędzy Polską a krajami UE, czy też we Francji, gdzie ma swoją siedzibę i zarejestrowaną działalność gospodarczą? Firma francuska posiadająca polski NIP i dokonująca przywozu towarów do kraju, powinna dokonywać zgłoszeń INTRASTAT w Izbie Celnej w Warszawie. Podstawa prawna: § 13 pkt 2 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT

Źródło: GUS

Pełnomocnicy
Czy osoba zatrudniona w firmie na etat, do której należy m. in. sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT, która odbyła szkolenia oraz ukończyła stosowne kursy (certyfikaty firm szkoleniowych) może dodatkowo świadczyć podobne usługi (dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT) innym podmiotom w ramach swojej działalności gospodarczej, umowy zlecenia. Osoba ta nie posiada wpisu na listę agentów celnych, jednak tematyka celna/statystyka jest jej bardzo dobrze znana. Czy może być przedstawicielem osób zobowiązanych jako np. "doradca podatkowy"? Katalog osób trzecich, które mogą być przedstawicielami osób zobowiązanych, zawiera art. 99 Prawa celnego. Jeżeli osoba jest doradcą podatkowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (m. in. posiada wpis na właściwą listę doradców podatkowych) w myśl wyżej powołanego przepisu Prawa celnego może być przedstawicielem osoby zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Natomiast osoba samookreślająca się jako "doradca podatkowy", nie posiadająca wymaganych uprawnień do wykonywania czynności doradcy podatkowego - nie może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT na rzecz osób trzecich, poza swoim pracodawcą.
Czy zobowiązany powinien dostarczać oryginały dokumentów (faktury zakupu, sprzedaży, faktury za transport, itp.) ustanowionemu przedstawicielowi, który dokonuje zgłoszenia INTRASTAT? Czy przedstawiciel zobowiązanego może dokonać zgłoszenia INTRASTAT na podstawie kopii dokumentów, faksów lub na podstawie informacji ustnej? Czy przedstawiciel musi przechowywać kopie dokumentów, wg których dokonał zgłoszenia INTRASTAT? Przepisy nie regulują kwestii zasad współpracy pomiędzy osobą zobowiązaną a jej przedstawicielem. Obowiązek przechowywania dokumentów ciąży na osobie zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, zgodnie z § 19 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT.
Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT? Za prawidłowe dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT odpowiedzialna jest osoba zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT nawet w przypadku, gdy korzysta z usług przedstawiciela. Podstawa prawna: art. 99 ust. 3 Prawa celnego

Źródło: GUS

  • data utworzenia: 04-07-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz