Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Czy Internet jest środkiem masowego przekazu?

Temat Internetu, jako środka masowego przekazu był już kilkakrotnie poruszany w interpretacjach wydawanych przez urzędy skarbowe.

Określenie „środki masowego przekazu” pojawia się w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych dokładnie trzykrotnie a słowo „Internet” dwukrotnie, ale tylko raz w występują jednocześnie obok siebie. O środkach masowego przekazu jest mowa w przepisach dotyczących zwolnień z PIT nagród i wygranych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu oraz stypendiów dla uczniów i studentów oraz w przepisach dotyczących zaliczania w koszty wydatków na reprezentację i reklamę. O Internecie jest natomiast mowa w przepisach dotyczących ulgi internetowej oraz również zwolnienia z PIT wspomnianych stypendiów.

Czy jednak Internet i środki masowego przekazu są w tych przepisach inaczej rozumiane i czy w związku z tym Internet nie jest środkiem masowego przekazu? Że tak nie jest może sugerować regulacja zwolnienia z PIT zwolnienia stypendiów dla uczniów i studentów. Zwolnienie przysługuje, jeżeli wysokość i zasady udzielania stypendiów zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł. Taka regulacja może sugerować, że Internet wymieniony obok środków masowego przekazu, tym środkiem nie jest.

Do podobnego wniosku doszedł również Urząd Skarbowy w Płocku (interpretacja z dnia 18 listopada 2005r.,1419/UPO-415-173/05/AS) analizując przepisy dotyczące zwolnienia z PIT wygranych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu. Przepisy stanowią, że „wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł”. Urząd uznał, że Internet nie jest środkiem masowego przekazu. Zdaniem urzędu za środki masowego przekazu mogą być uznane tylko prasa, radio i telewizja, które zostały przez ustawodawcę enumeratywnie wymienione w ustawie. Tak więc zgodnie z tym stanowiskiem, wygrana w konkursie organizowanym w Internecie nie jest zwolniona z podatku dochodowego i niezależnie od jej wysokości należy od wygranej zapłacić podatek dochodowy.

Taka interpretacja, nieuznająca Internetu za środek masowego przekazu, byłaby jednak bardzo niekorzystna dla przedsiębiorców reklamujących swoje wyroby lub usługi w Internecie. Przepisy stanowią bowiem, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Taka reklama nazywana jest reklamą publiczną, tzn. powszechną, ogólną, przeprowadzaną w miejscach dostępnych dla wszystkich, oficjalnie i jawnie (Łódzki Urząd Skarbowy, 14 października 2005r., ŁUS-II-2-423/108/05/AG).

Przyjmując przywołaną interpretację Urzędu Skarbowego w Płocku stwierdzającą, że Internet nie jest środkiem masowego przekazu, można by uznać, że reklama w Internecie nie stanowi reklamy publicznej. Taką reklamę można by było wówczas zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w granicach limitu 0,25% przychodów, co byłoby zdecydowanie niekorzystne dla przedsiębiorców. Zdaniem jednak Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście (interpretacja z 9 marca 2005r., II-2/423/5/04/MB), pod pojęciem reklamy prowadzonej w środkach masowego przekazu należy rozumieć nie tylko reklamę prowadzoną w radio, telewizji i prasie, ale także w Internecie a nawet w kinie. Takie podejście jest bez wątpienia korzystne dla podatników, ponieważ rozszerza katalog standardowych środków masowego przekazu o nowe środki, które posiadają takie same cechy, tzn. są dostępne dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać. Taka interpretacja pozwala przedsiębiorcom zaliczyć wydatki na reklamę w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

Problem komplikuje ponadto sprawa prawa prasowego. Niektóre sądy rejestrują bowiem portale internetowe w ramach prawa prasowego, co niejako zrównuje Internet z prasą a więc powszechnie uznanym środkiem masowego przekazu. Jednak nie wszystkie sądy stosują taka praktykę.

Naszym zdaniem należy uznać, że środki masowego przekazu wymienione w przepisach o zwolnieniu z PIT nagród w konkursach, tj. prasa, radio i telewizja, stanowią jedynie przykładowe wymienienie tych środków a nie zamkniętą grupę. Dlatego też Internet powinien zostać zaliczony do środków masowego przekazu. Z uwagi jednak na wskazane wątpliwości interpretacyjne i różne stanowiska w tej kwestii urzędów skarbowych zalecane jest aby podatnik wystąpił z wnioskiem o wiążącą interpretację prawa podatkowego do swojego urzędu skarbowego.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz