Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Czy niewypłacona dywidenda jest nieodpłatnym świadczeniem?

Przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią, że wspólnik spółki akcyjnej lub spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku tej spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego. Wspólnicy mają zasadniczo dowolność w zakresie dysponowania zyskiem spółki. Może on bowiem zostać w spółce zatrzymany i przeznaczony np. na podwyższenie kapitału zapasowego lub innych funduszy, pokrycie straty bilansowej lub przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników. Decyzję o przeznaczeniu zysku powinno się podjąć na zgromadzeniu wspólników (w spółce z o.o.) lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (w spółce akcyjnej), które to powinny zostać zwołane w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla spółek, które zakończyły rok 31.12 termin ten mija 30.06. dywidenda powinna zostać wypłacona w terminie 2 miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku, ale termin ten może zostać przesunięty uchwałą wspólników.v Częste wątpliwości spółek wiążą się funkcjonowaniem w ustawie o CIT przepisów o tzw. nieodpłatnych świadczeniach, stanowiących, że przychodem podatkowym jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw. Spółki mają wątpliwości, czy takie nieodpłatne świadczenie powstaje:

  • przed dniem podjęcia uchwały o zatrzymaniu zysku, 
  • po podjęciu uchwały ale przed terminem wypłaty dywidendy, 
  • w przypadku opóźnienia z jej wypłatą, 
  • przy wypłacie dywidendy ratami.

W pierwszej z ww. sytuacji należy uznać, że do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego, zysk ten jest w dalszym ciągu własnością spółki. Przed podjęciem uchwały wspólnicy nie nabywają wcześniej prawa do dywidendy, a spółka ma pełne prawo zatrzymać zysk. W takich okolicznościach nie może być więc mowy o powstaniu po stronie spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia przed podjęciem uchwały. Pogląd taki wyraził także Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto (31 maja 2005r., ZDA/423-09/MRO/05).

Jeżeli już uchwała o podziale zysku zostanie podjęta to powinna ona wskazywać w jakim terminie nastąpi wypłata dywidendy. Zdaniem urzędów skarbowych do tego dnia nie może być mowy o powstaniu po stronie spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Do określonego w uchwale dnia wypłaty dywidendy nie jest im ona należna. Możliwe jest więc przyjęcie w uchwale terminu ostatecznego, w którym dywidenda powinna zostać wypłacona i jednocześnie stwierdzać, że wypłata dywidendy będzie następowała w "najdogodniejszym dla spółki czasie bez konieczności przyjmowania ryzyka utraty płynności finansowej" (Urząd Skarbowy w Bytomiu, 18 sierpnia 2005r., IIPD/423-6/05).

Aby uniknąć problemów finansowych spółki często decydują się na wypłatę dywidendy nie jednorazowo, ale w ratach. W takich okolicznościach dywidenda, tj. jej kolejna rata, staje się wymagalna w określonym w uchwale terminie, dlatego też jeżeli terminy te są zachowane, to po stornie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 6 czerwca 2005r., ZD/406-54/CIT/05; Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 30 marca 2005r., PDII-423/5/05; Izba Skarbowa w Krakowie, 16 grudnia 2004r., PD-1/005/2-349/04/WK).

Często jednak zdarza się, że spółka nie ma wystarczających środków finansowych na wypłatę dywidendy w ustalonym w uchwale terminie. W momencie upływu wskazanego w uchwale terminu dywidenda staje się bowiem należna wspólnikom i w tym momencie spółka przestaje być właścicielem zysku przeznaczonego do podziału. Do czasy faktycznej wypłaty dywidendy spółka korzysta więc z cudzego kapitału. W takich okolicznościach urzędy skarbowe uznają, że po stronie spółki powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Przychód ten należy ustalić, w wysokości odsetek jakie spółka musiałaby zapłacić w warunkach rynkowych za pozyskanie kapitału odpowiadającego kwocie niewypłaconych dywidend, do czasu ich wypłat (Izba Skarbowa w Rzeszowie, 27 lipca 2005r., IS.I/3-4230/3/05). Ponadto zdaniem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście późniejsza wypłata dywidendy wraz z odsetkami za zwłokę, nie czyni odpłatnym w/w świadczenia, zaś wypłacone odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (23 marca 2005r., US36/2BP/423/Inter.4/2005) .

Niektóre urzędy skarbowe przyjmują jednak korzystne, odmienne od powyższej interpretacje. Przykładowo zdaniem Podlaskiego Urzędu Skarbowego (22 lipca 2005r., P-I/423/42/AN/05) o nieodpłatnym świadczeniu mogłaby być mowa gdyby wspólnicy sami przekazali świadczenie na rzecz świadczeniobiorcy. Niewypłacenie dywidendy nie jest jednak uzależnione od woli wspólników, ale spowodowane jest zachowaniem samej spółki, która spóźnia się ze spełnieniem świadczenia co jest klasyczna sytuacją „zwłoki dłużnika” a nie nieodpłatnym świadczeniem.

Powyższa kwestia nie została także jednoznacznie rozstrzygnięta na gruncie orzecznictwa sądowego. Część sądów uznaje bowiem, że niewypłacona w terminie dywidenda powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia, np. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, 19 sierpnia 2004r., FSK 369/04; Sąd Najwyższy, 13 czerwca 2002r., III RN 106/01; Sąd Najwyższy, 6 sierpnia 1999r., III RN 31/99. Pogląd, że po stronie spółki nie powstaje nieodpłatne świadczenie wyraził np. NSA w wyroku z dnia 9 września 2004r., FSK 780/04; WSA w Bydgoszczy z 16 lutego 2005 r., I SA/Bd 734/04.

Z powyższej analizy wynika więc, że problem, czy niewypłacona dywidenda jest nieodpłatnym świadczeniem, czy też nie, nie został do tej pory rozstrzygnięty ani na poziomie izb i urzędów skarbowych, ani na poziomie WSA, czy NSA. W takich okolicznościach zalecane jest wystąpienie przez spółki, które spóźnią się z wypłatą dywidendy, do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz