Deklaracje roczne

Deklaracje do rozliczeń podatku PIT za 2016 rok - składane w 2017 roku

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-2A (5) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (5) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT/BR (1) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT/DS (1) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT/D (26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (22) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/M (7) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (14) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT-36 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.
PIT-36L (12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (7)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

PIT-40 (22) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (18) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-4R (6) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-R (18) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-6 (12) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (8) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-16 (14) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z (13) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/Z (6) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy
PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (13) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (8) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy - obowiązujący od 31 stycznia 2017 r.
IFT-3/IFT-3R (7) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy - obowiązujący do 31 stycznia 2017 r.
IFT/A (6) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy - obowiązujący od 31 stycznia 2017 r.
IFT/A (5) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy - obowiązujący do 31 stycznia 2017 r.
PIT-CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Pakiet formularzy PIT do rozliczeń za 2014 rok - płatne

 

   SMS Opis deklaracji
Formularz rozliczy Cię sam: Jeśli nie potrafisz rozliczyć swojego PIT-a, to nasz formularz rozliczy Cię sam:

PIT-11, PIT-37

dla osób, które nie korzystają z ulg podatkowych i rozliczają się indywidualnie

PIT-11, PIT-37, PIT/O

dla osób, które korzystają z ulg podatkowych: prorodzinnej, internetowej, rehabilitacyjnej, darowizn i rozliczają się indywidualnie

PIT-11, PIT-40, PIT-4R

pakiet dla firm

PIT-11, PIT-40

pakiet dla firm

Oszczędź swój czas formularze są połączone ze sobą, co oznacza, że oprócz obliczeń dane kopiują się automatycznie

 

Zwrot VAT - ulga budowlana

Wzory ważne od 1 września 2011 r.

   SMS Opis deklaracji

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.

Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wraz z załącznikami

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.