Dokształcanie

Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach określone są w przepisach szczególnych, tj. w układach zbiorowych zakładu pracy, regulaminie wynagradzania, czy regulaminie pracy.

Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy, bądź za zgodą pracodawcy

Zgodnie z Kodeksem pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031§1). Chodzi tu o kwalifikacje zawodowe pracownika jakie są niezbędne do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku, jak i do pracy na stanowisku nowym. Podnoszenie kwalifikacji może polegać zarówno na zdobywaniu umiejętności i wiedzy (przy ich braku), jak i jej uzupełnianiu (pogłębianiu już istniejącej).

Inicjatywa pracodawcy może przyjąć formę polecenia służbowego, bądź też propozycji podjęcia nauki przez pracownika. Stanowi ona oświadczenie woli pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji może odbywać się również z inicjatywy pracownika, za zgodą pracodawcy. Zgoda ta powinna zapaść jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca wyraził zgodę w trakcie dokształcania. Należy zaznaczyć, że wyrażenie zgody na dokształcanie pracowników nie stanowi obowiązku ciążącego na pracodawcy. Jest on jedynie zobowiązany do umożliwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych (wyrok SN z dnia 25.05.2000r. I PKN 657/99).

Pojawia się pytanie, czy pracodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody jedynie na całość procesu kształcenia, czy może udzielić zgody na jego część. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ,,zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika powinna dotyczyć takiego procesu kształcenia, po zakończeniu którego można uznać, że podwładny podniósł swoje umiejętności zawodowe i w konsekwencji spełnił oczekiwane wymagania kwalifikacyjne. Zgoda zatem powinna obejmować pełen, zamknięty proces kształcenia, umożliwiający pracownikowi faktyczne podniesienie kwalifikacji zawodowych do oczekiwanego poziomu’’.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 07-09-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz